Izredna prilika, da se obmejne občine tesno povežejo

 
 
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (Ezts) je samostojna pravna oseba, ki jo lahko ustanovijo občine z namenom poenostaviti in pospeševati čezmejno sodelovanje ter tako krepiti ekonomske in socialne povezave. Dovoljenje za ustanovitev Ezts morajo izdati vlade vpletenih držav. Gre za nov pravni instrument, ki je bil uveden leta 2006 z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta. Namen tega pravnega instrumenta je poenotiti pravne okvire za sodelovanje, ki so zaradi razlik med pravnimi sistemi, v katerih delujejo čezmejni partnerji, pogosto ovira za uspešno čezmejno sodelovanje.
Slovenija in Italija sta že sprejeli svoje predpise, ki zagotavljajo učinkovito uporabo evropske uredbe. Ezts se kot pravna oseba ustanovi z registracijo in objavo konvencije in statuta, ki jo sprejmejo ustanovne članice. Registracija in objava se izvršita v državi, v kateri ima Ezts sedež in v Uradnem listu Evropske unije.
Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje bi bilo možno ustanoviti za območje občin Bovec, Kobarid in Tolmin na slovenski strani ter za območje občin obmejnega pasu v videmski pokrajini. Ezts Posočja in Benečije bi se ustanovilo za uresničevanje skupnih čezmejnih pobud, za oblikovanje skupnih strategij razvoja s pomočjo evropskih in drugih finančnih mehanizmov ob upoštevanju tesnih zgodovinskih, socialnih, gospodarskih in kulturnih vezi med prebivalci Posočja in Benečije.
Ezts bi imelo status neprofitnega združenja javnega prava s sedežem v eni izmed beneških občin. Naloge Ezts so spodbujanje in podpiranje razvoja na vseh področjih, ki so vezana na regionalni razvoj in na krepitev gospodarske ter socialne kohezije. Cilj Ezts je strateško usklajevanje politik na območju občin Zgornjega Posočja in Benečije ter izvajanje razvojnih programov sodelovanja.
Organi združenja so skupščina, predsednik, direktor, stalni odbor in nadzorni svet. Organe sestavlja polovica slovenskih in polovica italijanskih predstavnikov. Člane skupščine imenujejo občinski sveti na predlog županov.
Ezts financirajo vključene občine. Vložek vsake občine je sorazmeren s številom prebivalcev v posamezni občini.
O ustanavljanju Ezts Zgornjega Posočja in Benečije bi se morali odločati župani in občinski sveti. Župani bi morali nato imenovati skupno delovno skupino, ki bo pripravila vse potrebne dokumente za ustanovitev združenja.
Ustanovitev Ezts bi bila zelo dobrodošla za prebivalstvo Posočja in Benečije, saj bi omogočila učinkovito koriščenje evropskega denarja. Glavna naloga Ezts je izvajanje programov teritorialnega sodelovanja ali projektov, ki jih financirajo Evropska skupnost in drugi finančni mehanizmi. Ezts tudi spodbuja blaginjo in izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev, zagotavlja potrebne človeške in finančne vire za izvajanje nalog, podpira razvoj turizma s skupno promocijo prostora in njegovih naravnih in kulturnih virov ter podpira širjenje kulture kot nujnega sredstva za medsebojno spoznavanje in spoštovanje.
Zaključim naj, da je ustanovitev Ezts izredna prilika, da se obmejne občine tesno povežejo in preidejo od lepih besed h konkretnim dejanjem. Nekatere občine so to že storile, sedaj je čas, da se prebudita tudi Posočje in Benečija!

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp