ISK je razpisal delovno mesto_Un impiego per la cultura slovena

Inštitut za slovensko kulturo je pred kratkim objavil razpis za zaposlitev osebe na osnovi naslovov in pogovora. Za delovno mesto se lahko potegujejo kandidati z vozniškim dovoljenjem, ki so že maturirali ali ki so že zaključili univerzitetni študijski program. Obvladati morajo slovenski in italjianski jezik tako v ustni kot v pisni obliki; zaželeno je še obvladanje angleščine ali nemščine. Poznavati morajo računalniške programe (Word, Excel, Internet in elektronsko pošto), pa tudi ozemlje v deželi Furlaniji Julijski Krajini, kjer živi slovenska manjšina, seveda s posebnim ozirom na Benečijo, Rezijo in Kanalsko dolino. Pripravljeni morajo biti na fleksibilen delovni urnik, po potrebi tudi v prazničnih dneh in večernih urah.

Izbrani kandidat bo vodil urade in koordiniral dejavnosti Inštituta. Prav tako bo poskrbel za administrativne postopke, sodelovanje s krajevnimi organizacijami in vzdrževanje stikov z javnostjo. Delovno mesto predvideva plačo po veljavni delovni pogodbi.

Kandidati se lahko prijavijo z obrazcem, ki je na razpolago na spletni strani www.iskbenecija.eu

Pošiljati ga morajo najkasneje do 15. septembra 2021 neposredno, po navadni ali elektronski pošti (v slednjem primeru na naslov isk.benecija@yahoo.it ali isk.benecija@pec.mismotu.it).

Kandidati bodo ocenjeni glede na predloženo dokumentacijo in potek individualnega pogovora. Vsa morebitna nadaljnja obvestila v zvezi s selekcijo bodo objavljena izključno na spletnem mestu Inštituta za slovensko kulturo www.iskbenecija.eu

Izbrani kandidat bodo poskusno zaposlili za dobo, ki jo predvideva državna delovna pogodba CCNL commercio. V primeru, da kandidat ne bo uspešno opravi poskusne dobe, se pogodba prekliče.

L’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo di San Pietro al Natisone/Špietar ha pubblicato un bando per la selezione di personale per titoli e colloquio. Possono concorrervi candidati muniti di patente di guida che hanno già conseguito la maturità o la laurea. Ai candidati è richiesta la padronanza dello sloveno e dell’italiano in forma orale e scritta, nonché la conoscenza dell’inglese o del tedesco. Oltre ad avere dimestichezza con l’uso di alcuni programmi informatici (Word, Excel, Internet e posta elettronica), devono anche conoscere la zona della Regione Friuli Venezia Giulia in cui è insediata la minoranza linguistica slovena, con particolare riguardo a Slavia, Resia e Valcanale. È loro richiesta, inoltre, la disponibilità a un orario di lavoro flessibile, a seconda delle necessità anche nei festivi e nelle ore serali.

Il candidato selezionato curerà la direzione degli uffici e coordinerà le attività dell’Istituto. Curerà, inoltre, i procedimenti amministrativi, la collaborazione con le organizzazioni locali e il mantenimento dei contatti col pubblico. Il trattamento economico riservato sarà quello previsto dal contratto di lavoro vigente.

I candidati possono fare domanda d’ammissione al procedimento di selezione attraverso il modulo disponibile sul sito internet www.iskbenecija.eu, che va inviato entro il 15 settembre 2021 direttamente, per posta ordinaria o elettronica (nell’ultimo caso agli indirizzi isk.benecija@yahoo.it o isk.benecija@pec.mismotu.it).

I candidati saranno selezionati in base alla documentazione depositata e al colloquio effettuato. Ogni ulteriore comunicazione inerente la selezione sarà pubblicata esclusivamente sul sito internet dell’Istituto per la cultura slovena-Isk  www.iskbenecija.eu

Il candidato selezionato sarà assunto per un periodo di prova, quale previsto dal contratto di lavoro nazionale CCNL commercio. Nel caso in cui il candidato non superi il periodo di prova, il contratto di lavoro sarà revocato.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp