Nujne rešitve za dvojezično šolo_Soluzioni urgenti per la bilingue

“Situacija je zelo težka. Otroci so razdeljeni v treh različnih prostorih in se je na ta način težko učiti. Zdaj bomo lahko začeli iskati prave rešitve skupaj z župani in drugimi krajevnimi upravitelji. Razumem, da je ozračje malo napeto, ampak je treba delati skupaj. Najprej je potrebno preveriti, če sredstva za šolo sodijo v t.i. pakt  stabilnosti. Drugo, če dežela lako direktno poseže v to zadevo.” Tako je deželna odbonica za šolstvo Loredana Panariti izjavila za Dom po srečanju v torek 28. maja z učitelji, starši in upravitelji Nediških dolin o težavah dvojezične šole v Špetru. Kot je znano, še niso stekla obnovitvena dela na starem sedežu dvojezične šole v Ažlijski ulici, kar učencem in osebju povzroča velike težave in ovira normalno didaktično delovanje. To sta na srečanju poudarili tako ravnateljica Živa Gruden, kakor predstavnica staršev Elena Domenis. Še posebej bo kritično v novem šolskem letu, saj se obeta znatno povišanje števila učencev in uvedba razreda “2.0”, v katerem bo pouk potekal s pomočjo novih tehnologij. Špertrski župan Tiziano Manzini je ponovil stališče, po katerim je občina pripravila načrt za obnovo stavbe dvojezične šole in razpolaga s finančnimi sredstvi. Denar pa ne sme iz občinske blagajne zaradi pakta o stabilnosti. Ne pride pa v poštev zahteva staršev, da bi dvojezično šolo dokončno namestili v dijaškem domu. »Politika mora razumeti, da financiranje za šolstvo ne sme soditi v pakt stabilnosti. Šole morajo biti varne. To je prvi korak naprej za zdravje naših učencev,« je poudarila Panaritijeva. Odbornici je pokrajinski predsednik Sveta slovenskih organizacij Giorgio Banchig razložil potrebo, da bi prišlo do sistemske rešitve, ki bi na celotnem teritoriju, kjer živi slovenska manjšina, nudila možnost dvo ali trijezičnega pouka, kar zahtevajo starši otrok in občinske uprave iz Tipane, Barda, Naborjeta in s Trbiža. Podrobno se je vprašanja šolstva v Kanalski dolini dotaknila tamkajšna kulturna delavka Anna Wedam, ki je Panaritijevo povabila na obisk v domače kraje. V razpravo, ki jo je vodil špetrski občinski svetnik Fabrizio Dorbolò, sta posegla tudi deželna svetnika Cristiano Shaurli in Silvana Cremaschi, ki sta odbornico spremljala. Prisotna sta bila župana Podbuniesca Piergiorgio Domenis in Sauodnje Germano Cendou ter dreški podžupan Michele Qualizza.

 “La situazione è molto pesante. I bambini sono divisi in tre diverse sedi e insegnare in queste condizioni è difficile. Ora inizieremo a ricercare le soluzioni adatte insieme ai sindaci e agli amministratori locali. Capisco che il clima è molto teso, ma è necessario lavorare tutti assieme. In primo luogo dobbiamo verificare se realmente i fondi per la scuola debbano sottostare al patto di stabilità, in secondo luogo se la Regione ha la possibilità di intervenire direttamente in questa vicenda”. Così l’assessore regionale all’Istruzione, Loredana Panariti, ha commentato per il Dom l’incontro con gli insegnati, i genitori e gli amministratori delle Valli del Natisone sui problemi della scuola bilingue, tenutosi martedì 28 maggio a San Pietro al Natisone. Com’è noto, i lavori di ristrutturazione della sede dell’Istituto scolastico comprensivo bilingue in viale Azzida non sono ancora partiti e non avere la propria sede crea problemi agli allievi e ai docenti, ostacolando la normale attività didattica. Lo hanno ribadito nel corso dell’incontro la dirigente scolastica, Živa Gruden, e la rappresentante dei genitori, Elena Domenis. Le criticità sono destinate a crescere nel nuovo anno scolastico a seguito dell’annunciato notevole aumento degli allievi e dell’avvio della “classe 2.0”, nella quale saranno introdotte le nuove tecnologie. Da parte sua, il sindaco di San Pietro al Natisone, Tiziano Manzini, ha ribadito che il Comune ha approvato il progetto esecutivo per la ristrutturazione della sede dell’istituto bilingue e ha a disposizione i fondi per eseguire i lavori. Tuttavia, il denaro non può uscire dalle casse comunali per i vincoli del Patto di stabilità. E non è da prendere in considerazione la reiterata richiesta dei genitori di adibire a sede definitiva della scuola bilingue il cosiddetto “college”. All’assessore, che era accompagnata dai consiglieri regionali Cristiano Shaurli e Silvana Cremaschi, il presidente provinciale della Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso), Giorgio Banchig, ha espresso la necessità di una soluzione globale alla richiesta di istruzione bilingue e trilingue nel territorio di insediamento della minoranza slovena. Infatti le amministrazioni comunali nonché i genitori dei comuni di Lusevera e Taipana chiedono la scuole bilingue italiano-sloveno e quelli di Tarvisio e Malborghetto Valbruna scuole trilingui italiano-sloveno-tedesco. Sulle questioni della Valcanale si è soffermata in particolare l’operatrice culturale Anna Wedam, che ha invitato Panariti a visitare anche il suo territorio. Nel dibattito, moderato da Fabrizio Dorbolò, consigliere comunale di San Pietro, sono intervenuti anche i consiglieri regionali Cristiano Shaurli e Silvana Cremaschi. Erano presenti, tra gli altri, i sindaci di Pulfero, Piergiorgio Domenis, e di Savogna, Germano Cendou, nonché il vicesindaco di Drenchia, Michele Qualizza.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp