Evropa pozna stanje in probleme Slovencu videnske province

 
 
O stanju slovenske jezikovne skupnosti v videnski provinci, problemu dvojezične šuole in vidljivosti slovenskih tv programu v Benečiji je biu govor na raznih srečanjih, ki jih je imiela delegacija odbora pri Svetu Evrope o uresničevanju konvencije za varstvo nacionalnim manjšin, ki je bla v telih dneh na obisku v deželi Furlaniji — Julijski krajini. Srečala se je s politiki deželne vlade in parlamenta ter predstavništvam paritetnega odbora in slovenskih organizacij Sso in Skgz.
Naloga delegacije, v kateri so bli Reiner Hofmann, Lidija Basta Fleiner in Artemiza Chisca, je previerjenje stanja jezikovnih skupnosti glede njih varstva na deželnem teritoriju.
Na deželi so se predstavniki Sveta Evrope srečali z odbornikam Robertam Molinaram, ki jim je med drugim razluožu negativno finančno stanje zauoj močnega znižanja financiamentu iz zakona 482 s strani italijanske daržave: v petih lietih z 2,3 milijonu na 450 milijonu euru. Na srečanju s predstavniki deželnega parlamenta sta o Slovencih spregovorila deželna svetika Igor Gabrovec od Slovenske skupnosti in Igor Kocijančič od Komunistične prenove.
Parvi je prestavu problematiko gledé dialektu v Benečiji, ki za nekatere ne bi bli slovenski, in vidljivosti slovenskih tv programu v videnski provinci; drugi pa je ugotoviu, de zakoni obstajajo in so dobri, pa njih uresničevanje gre naprej zlo počaso.
Evropska delegacija se je srečala tudi s Paritetnim odboram za probleme slovenske skupnosti in predstavniki organizacij Sso in Skgz. Paritetni odbor je delegaciji izročiu spomenico o stanju Slovencu v deželi, medtem ko jo je predsednik Bojan Brezigar opozoriu na problem dvojezične šuole v Špietru, stanje Slovencu v videnski provinci in daržavno finansiranje slovenskim organizacijam.
Glede tega zadnjega problema je Brezigar reku, de je močno znižanje financiamentu nedopustno in predstavlja diskriminacijo Slovencu, ki imajo pravico do kulturnih ustanov v slovenskem jeziku.
Slovenci videnske province, je jau Brezigar, so pod udaram zauoj močne pruotislovenske kampanje, ki tardi, de domači dialekti nieso slovenski, medtem ko se za vprašanjam dvojezične špietarske šuole in nje razdrobitvijo skrivajo politični namieni pruotislovenskih lokalnih moči.
Kot poviedano delegacija Sveta Evrope se je srečala tud s predstavniki slovenskih organizacij Sso in Skgz, ki so ji natančno razložil’ probleme in pričakovanja Slovencu, ki živé v videnski, goriški in taržaški provinci. Predsednik Sso Drago Štoka je omenu internacionalne sporazume in spomenice, ki obvezujejo Italijo, de nude parmierno varstvo Slovencam, in je tudi on govoriu o finančni stiski, ki duši slovenske ustanove.
Predsednik Skgz Rudi Pavšič je s svoje strani nameniu posebno pozornost špietarski šuoli, vprašanju slovenskih dielektu v Benečiji in nerešenemu problemu vidljivosti slovenkih televizijskih programu v videnski provinci.
Delegacija Sveta Evrope je s pozornostjo poslušala podane podatke, ki jih bo še vzela v pretres in bo na njih podlagi parpravla poročilo za miesac otuber.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp