Dvojezična šuola se je vrnila damu_Il ritorno a casa della bilingue

5oblastiUčenci dvojezične primarne an sriednje šuole v Špietru so v pandiejak, 9. ženarja, na parvi dan šuole v novem lietu an po božičnih počitnicah, začel’ pouk na postrojenem sedežu v Špietru na ciesti, ki peje v Ažlo. V pandiejak, 23. ženarja, se jim bojo pardružli otroci špietarske sekcije vrtaca (druga sekcije dvojezičnega vartaca bo kar naprej v Sauodnji), kar bojo popunama na novo opremljene (aredane) učilnice. Saj je par tuolim paršluo do zamude. Tekrat se bosta v viale Azzida preselila tudi tajništvo an kuhinja. Do tekrat bojo otrokom vozili hrano od študentskega doma.

V velikin novim armenin hramam dvojezične šuole so otroke an njih starše sparjel’ an pozdravil’, kupe z učitelji an z ostalimi šuolskimi dieluci, ravnateljica Sonja Klanjšček, špietarski šindik Mariano Zufferli, vicešindik Claudia Cantoni, ašešor Tiziano Manzini, predsednik Sveta slovenskih organizacij-Sso, Walter Bandelj, predsednica sveta staršu večstopenjske dvojezične šuole Elena Domenis an komandant špietarskih karabinjerju Elio Romito.

Prvi dan v novi šuoli se je začeu s skupnim an glasnim »Dobro jutro!«.

»Nove prestore muoramo napunit an obogatiet z učenjam an z vrednotami, s katerimi se je dvojezična šuola rodila an je zrastla,« je podčartala ravnateljica, ki se je zahvalila ljudem, ki so v zadnjih tiednah zaries puno dielal’, de bi preložli cieu material iz študentsekaga doma in starega učiteljišča do novega hrama, učitelje, tajnice, nekdanjo ravnateljico Živo Gruden. Posebna zahvala je šla arhitektinjam Donatelli Ruttar an Federici Manzini, ki so poskarbiele tudi za liepe, svetle an pomirjevalne barve notranjih prestoru šuole.

Šindik Zufferli, ki je vluožu velik trud v teli projekt, je zmisnu, de bo uradno odpartje ciele šuole šele marca. »Do tekrat bo naša skarb, de nardimo vse, kar je potriebno, de bo šuola popunama funkcionalna,« je jau. Šindik se je natuo zahvalu vsiem za pomuoč, ki so jo dal’, predstavnikam špietarskega kamuna an predsedniku Sso-ja. Šuolarjem je parporočiu, naj lepuo varjejo nove prestore.

Elena Domenis je podčartala, de sedan liet od tega, »kàr smo muorli na hitro zapustit tel hram, se niesmo še uagal’ mislit, de se bomo ‘an dan uarnil’. Če pa je paršluo do tega, se muormo posebno zahvalit špietarskemu kamunu, v parvi varsti šindiku, ravnateljici an staršem, ki so dal’ ‘no roko par preselitvi.«

Priet ku so učitelji an starši pejal’ otroke v nove razrede, so otroci (vodu jih je Davide Tomasetig an na klaviaturi spremlju Davide Clodig), za dobrodošlico zapieli sončno piesan o malih lujerjih.

Dvojezična šuola je muorla svoj sedež zapustiti marča 2010, zatuo ki nie biu varen pred potresam. Od tekrat so bli šuolarji arzpartjeni na vičjih krajah v Špietru in je že trečje lieto sekcija vartca tudi v Sauodnji. V na novo postrojenim, prerunanim in dozidanim hramu bojo šuolarji, učitelji in ostali šuolski dieluci imieli zaries lepe in moderne prestore. Takuo bo dvojezični inštitut lahko še naprej rastu po številu vpisanih in po kvaliteti. Diela za sedež so vse kupe, tudi z opremo,  koštale okuole 3 milijone evru. (Larissa Borghese)

Il 9 gennaio, nel primo giorno di scuola del nuovo anno dopo le vacanze di Natale, gli alunni della scuola primaria e secondaria di primo grado bilingui di San Pietro al Natisone/Špietar hanno ripreso le lezioni nella ristrutturata sede di San Pietro, lungo la strada che porta a Azzida/Ažla. Lunedì 23 gennaio si uniranno a loro i bimbi della sezione di San Pietro della scuola d’infanzia non appena le aule saranno completamente arredate (l’altra sezione della scuola d’infanzia bilingue continuerà a funzionare a Savogna/Sauodnja). A riguardo si è verificato un ritardo. In quel momento si trasferiranno in viale Azzida anche la segreteria e la cucina. Fino ad allora sarć organiyyato un servizio di trasporto del cibo ai bambini dal college.

Nel nuovo grande  stabile giallo della scuola bilingue i bambini e i loro genitori hanno accolto e salutato, insieme agli insegnanti e al personale scolastico, la dirigente Sonja Klanjšček; il sindaco di San Pietro al Natisone Mariano Zufferli con la vicesindaco Claudia Cantoni e l’assessore Tiziano Manzini; il presidente della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso Walter Bandelj; la presidente del consiglio dei genitori dell’istituto compensivo bilingue Elena Domenis e il comandante dei carabinieri a San Pietro Elio Romito.

Il primo giorno nella nuova scuola è iniziato con un forte «Dobro jutro!» di gruppo.

«Dobbiamo riempire e arricchire i nuovi spazi con l’insegnamento e coi valori con cui la scuola bilingue è nata e cresciuta» ha sottolineato la dirigente nel ringraziare tutte le persone che nelle ultime settimane hanno tanto lavorato per spostare tutto il materiale dal college e dal vecchio istituto pedagogico nei nuovi spazi, gli insegnanti, le segretarie, l’ex dirigente Živa Gruden. Un particolare ringraziamento è andato alle architette Donatella Ruttar e Federica Manzini, che hanno scelto colori belli, chiari e concilianti per i locali interni della scuola.

Il sindaco Zufferli, che ha profuso grande impegno in questo progetto, ha fissato l’inaugurazione ufficiale di tutta la scuola solo per marzo. «Sino ad allora sarà nostra cura fare tutto il necessario affinchè la scuola sia pienamente funzionale» ha detto. Il sindaco ha, quindi, ringraziato tutti per l’aiuto dato, i rappresentanti del Comune di San Pietro e il presidente della Sso. Agli alunni ha rivolto la raccomandazione di custodire con cura i nuovi spazi.

Elena Domenis ha ricordato come sette anni fa «quando abbiamo dovuto lasciare in fretta questi spazi, non osavamo ancora pensare che un giorno saremmo tornati. Se ciò si è verificato, dobbiamo ringraziare in modo particolare il Comune di San Pietro, in primo luogo il sindaco, la dirigente e i genitori, che hanno dato una mano nel trasferimento».

Prima che gli insegnanti e i genitori portassero gli alunni nelle nuove aule, i bambini (diretti da Davide Tomasetig e accompagnati al pianoforte da Davide Clodig), hanno intonato per benvenuto la solare canzone dei piccoli lucherini.

La scuola bilingue ha dovuto lasciare la propria sede nel marzo del 2010, perchè non in regola dal punto di vista antisismico. Da allora gli alunni sono stati sparsi in più sedi a San Pietro al Natisone e già dal terzo anno in una sezione della scuola d’infanzia a Savogna. Coi nuovi spazi ristrutturati e ampliati gli alunni, gli insegnanti e i restanti operatori scolastici disporranno di aule davvero molto belle e moderne. L’istituto bilingue potrà continuare a crescere in numero di iscritti e qualità. I lavori alla sede sono costati in tutto, compreso l’arredamento, circa 3 milioni di euro.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp