22 Ottobre 2019 / 22. oktober 2019

Dolina Soče za trajnostni turizem
Per un turismo sostenibile sull’Isonzo

Občine Tolmin, Kobarid in Bovec so se spomladi vključile v Zeleno shemo slovenskega turizma. Koordinator za vse tri občine je Javni zavod za turizem Dolina Soče. Gre za nacionalni program in certifikacijsko shemo, ki pod krovno znamko Slovenia Green združuje vsa prizadevanja za trajnostni razvoj turizma v Sloveniji. Če bodo uspešni, bodo v prihodnjem letu pridobili znak Slovenia green destination – katere barve, pa je odvisno od tega, koliko se bo Dolina Soče izkazala za zeleno. Na poti do znaka Slovenia Green, ki bo predvidoma trajala do konca letošnjega leta, bodo prek različnih aktivnosti zbirali podatke o trajnosti turističnega razvoja ter osveščali lokalno prebivalstvo, gospodarstvo, obiskovalce in preostale deležnike o pomenu trajnostnega turizma. V sklopu projekta je med poletjem v vseh treh turistično-informacijskih centrih potekalo anketiranje obiskovalcev. Trenutno pa v občinah Kobarid in Tolmin poteka anketiranje za prebivalce občin, ki so ključni deležnik razvoja v destinaciji. S kratko anketo želijo dobiti mnenje glede turizma v občini, rezultati pa bodo v pomoč pri sprejemanju ukrepov za izboljšanje stanja. Ankete so v bovški občini že opravili, občane Tolmina in Kobarida pa vabijo, da izpolnijo anketo na spletni strani Dolina Soče v rubriki Aktualno, na voljo pa so tudi na upravni enoti in v knjižnicah Tolmin in Kobarid. Rezultate anket bodo objavili.

Prek celovitega vodenega postopka bodo do konca leta pridobili natančen vpogled v trajnost destinacije na področju turizma in upravičenost za znak Slovenia Green Destination. V prvi polovici prihodnjega leta pa bodo s pomočjo ugotovitev in smernic pripravili še akcijski načrt ukrepov, s katerimi bodo trajnostno poslovanje v destinaciji še izboljševali.

Z znakom Slovenia Green Destination se bodo na slovenskem, evropskem in globalnem trgu pozicionirali kot okolju in družbi prijazna destinacija.

Zelena (okoljsko in družbeno odgovorna) destinacija ni projekt, naloga oziroma odgovornost zgolj turistične organizacije. Je nekaj, kar se lahko doseže samo skupaj – vsi deležniki v destinaciji, tako v javnem, nevladnem kot zasebnem sektorju – in to ne samo v turizmu, temveč na vseh področjih delovanja. Nenazadnje pa so v tem procesu ključni tudi vsi, ki v destinaciji živijo. Izrednega pomena je namreč, da je destinacija najprej prijetna in prijazna za ljudi, ki tu delajo in živijo. S tem bo takšna postala tudi za vse obiskovalce. (P. U.)

Già in primavera i Comuni di Tolmin, Kobarid (Caporetto) e Bovec hanno aderito allo Schema verde del turismo sloveno. Allo scopo i tre Comuni sono coordinati dall’Agenzia pubblica per il turismo della Valle dell’Isonzo. Lo Schema verde del turismo sloveno è un programma nazionale e un sistema di certificazione, volto a riunire sotto il marchio «Slovenia Green» tutti gli sforzi compiuti in Slovenia rispetto allo sviluppo di un turismo sostenibile. Se tutto andrà per il verso giusto, il prossimo anno ai tre Comuni sarà assegnato il marchio «Slovenia green destination» – con un colore variabile in relazione a quanto la Valle dell’Isonzo si sarà dimostrata verde. Al fine dell’ottenimento del marchio, saranno raccolti dati sulla sostenibilità dello sviluppo turistico attraverso diverse attività. La popolazione, gli operatori economici, i visitatori e gli altri attori saranno, inoltre, sensibilizzati circa l’importanza di un turismo sostenibile. Nell’ambito del progetto, in tutti e tre i punti d’informazione turistica della valle i visitatori sono stati intervistati già in estate. A Kobarid e Tolmin, al momento, si sta procedendo a un’indagine tra i residenti, che contribuiscono in modo fondamentale allo sviluppo della meta turistica. I risultati dell’indagine, che a Bovec è già stata effettuata, serviranno a elaborare interventi per migliorare della situazione. Il questionario è disponibile sul sito internet di Dolina Soče nella sezione «Aktualno»; i risultati saranno resi noti successivamente.

Entro la fine dell’anno tramite la procedura sarà decisa l’assegnazione del marchio «Slovenia green destination»; nei primi mesi del prossimo anno, invece, sulla base di quanto rilevato e delle direttive sarà redatto un piano d’azione con cui migliorare ulteriormente le attività in senso sostenibile.

L’ottenimento della classificazione quale «Green destination» non è qualcosa che dipende solo dagli enti turistici, ma da tutti gli attori, gli enti e gli abitanti sul territorio. Non a caso è molto importante che la meta turistica sia anzitutto vista positivamente da quanti ci risiedono. Se lo è per loro, lo sarà anche per i visitatori.