Deželna uprava je prisluhnila Benečiji_La Regione ha ascoltato la Slavia

Deželna uprava je v proračunu za leto 2022 iz  sredstev iz zaščitnega zakona za Slovence namenila 900.000 evrov za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline. Novico so med Slovenci v videnski pokrajini sprejeli z zadovoljstvom. 

Kakor smo poročali, je Deželna posvetovalna komisija za slovensko manjšino 17. novembra z sedmimi glasovi za in šestimi vzdržanimi podprla pobudo vseh šestih članov in videnske pokrajine, da Dežela poveča s sedanjih 500 tisoč na miljion evrov letno dotacijo iz zaščitnega zakona za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline.

»Znesek v višini 1 milijarda lir oziroma 516 tisoč evrov, ki je bil z zaščitnim zakonom določen pred več kot 20 leti, zaradi velike razsežnosti območja, ki mu je namenjen, in njegovih številnih in različnih problemov, danes ni več dovolj, da bi zadostili pričakovanjem krajevne skupnosti, ki se vedno bolj zaveda, da predstavlja prisotnost slovenske manjšine ne samo s kulturnega vidika, pač pa tudi z gospodarskega, razvojni potencial,« so poudarili člani iz videnske pokrajine.

Nato je deželni odbornik Pierpaolo Roberti sporočil, da bo »deželna uprava ponovno določila navedeni delež in temu primerno prilagodila preostale deleže v okviru porazdelitve sredstev.« In tako je tudi storil.

Ni torej vzel v poštev predloga, »da se za letos ne spreminjajo dogovorjeni odstotki in da vprašanje 21. člena poglobimo tako, da tej zahtevni tematiki posvetimo specifično sejo posvetovalne komisije,« ki so ga odborniku v pismu dali člani komisije Walter Bandelj, Julijan Čavdek, Ksenija Dobrila, Dorica Kresevič, Monica Hrovatin, Anna Wedam, Aldo Jarc, Davide Štokovac, Elisabetta Kovic, Erik Figelj, Maja Lapornik, Livio Semolič in Luigia Negro iz bojazni, da bi zvišanje finančne dotacije iz 21. člena  na račun ostalih postavk, »lahko povzročilo hude težave ostalim organizacijam.«

A valere sui fondi che discendono dalla legge di tutela della minoranza linguistica slovena, col bilancio preventivo per il 2022 l’amministrazione regionale del Friuli-Venezia Giulia ha stanziato 900.000 euro per lo sviluppo di Slavia, Resia e Valcanale. La notizia è stata accolta con soddisfazione dalla comunità slovena della provincia di Udine.

Come riportato dal Dom, nella riunione del 17 novembre la Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena aveva approvato una mozione che proponeva, per la dotazione che la legge di tutela destina ogni anno allo sviluppo di Benecia, Resia e Valcanale, un aumento dagli attuali 500.000 euro a un milione. La mozione, che era stata approvata con sette voti a favore e sei astensioni, era stata proposta congiuntamente dai sei membri della Commissione provenienti dalla provincia di Udine.

«L’importo di un miliardo di lire, ovvero di 516.000 euro, fissato oltre vent’anni fa dalla legge di tutela, a causa della grande estensione dell’area cui è destinato, e dei numerosi e diversificati problemi di quest’ultima, oggi non è più sufficiente a soddisfare le aspettative della comunità locale, che è sempre più consapevole di come la presenza della minoranza slovena non sia un potenziale di sviluppo dal solo punto di vista culturale, ma anche economico», hanno sostenuto i membri della Commissione provenienti dalla provincia di Udine.

L’assessore regionale Pierpaolo Roberti ha, quindi, comunicato che «l’amministrazione ridefinirà la quota menzionata e, in modo adeguato, adatterà le restanti quote nell’ambito della suddivisione delle risorse». E così ha fatto.

Roberti non ha, per cui, preso in considerazione la proposta «che per quest’anno non siano modificate le percentuali concordate e che la questione dell’articolo 21 sia approfondita riservando, a un tema così complesso, una specifica riunione della commissione consultiva». Così era scritto nella lettera sottoscritta dai membri della Commissione Walter Bandelj, Julijan Čavdek, Ksenija Dobrila, Dorica Kresevič, Monica Hrovatin, Anna Wedam, Aldo Jarc, Davide Štokovac, Elisabetta Kovic, Erik Figelj, Maja Lapornik, Livio Semolič e Luigia Negro. Il loro timore era che l’aumento delle risorse riservate all’art. 21 a spese delle altre voci potesse «causare gravi problemi alle restanti organizzazioni».

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp