Da ne pozabimo naših dragih_Un pensiero per chi ci è caro

GrobV sriedo 1. in četartak 2. novemberja bojo Vahti. Zmisnili se bomo vsieh svetih in viernih duš v vicah, se pravi vsieh naših te rancih. Zatuo bomo šli v britofe, de bi zmolili, paržagali svečo (kandelo) in nesli rože na grobuove naših dragih, ki jih nie vič med nami. Hvaležni jin muoremo biti tudi zakì so nan zapustili viero, jezik, kulturo in sviet, na katerim živimo.

V torak, 31. otuberja, bo delgacija Sveta slovenskih organizacij, združenja Blankin in zadruge Most počastila spomin in dielo beneških duhovniku ob 9.30 ob spomeniku par cierkvi Device Marije v Dreki.

Na spomeniku v Dreki je napis »Našim duhovnikam, ki so se trudili po poti resnice in pravice, v hvaležen spomin«. Lietos so na spomeniku, ki je biu postavljen lieta 2010, h imenam g. Jožefa Gosgnacha, g. Ivana Sinicca, g. Antona Domenisa, g. Maria Laurenciga in msgr. Valentina Birtiga dodali imena g. Emila Cenciga, ki je par Devici Mariji služu po smarti g. Laurenciga (umaru je dičemberja 2012), in msgr. Dionisia Mateuciga, ki se je rodiu in pieu parvo sveto mašo v Dreki ter natuo biu tudi dekan za vse Nediške doline (umaru je vošta lani).

Le v torak, 31. otuberja, bota dvie delegaciji predstavniku Republike Slovenije položle krancilne na grobove in monumente padlih partizanu in zaslužnih ljudi v Benečiji in Reziji. V Čedadu bojo opudan počastili spomenik oporništvu.

Obiskali bojo grob mons. Gujona v Landarju ob 7.30, Pavla Petričiča in Antona Birtiča v Špietru ob 7.50 ter Izidorja Predana in Alda Klodiča na Liesah ob 8.30.

Parva delegacija bo na grobu g. Laurenčiča in na monumentu par Štuoblanku ob 9., v Gorenjin Tarbiju na grobu g. Cenciča in na monumentu ob 10., par Sv. Pavlu ob 10.30, na Tarčmunu na grobu mons. Trinka ob 14.45 in v Matajurju ob 15.

Druga delegacija v Tapoluovin ob 9., v Podutani ob 10., v Obuorči ob 11., v Čanieboli in pred grobam Conta ob 13.45, v Fuojdi ob 14.45 an v Osojanih, v Reziji par spomeniku padlim partizanom, na pokopališču na Ravanci in na grobu Artura Siega ob 16.30. V parvi delegaciji so Tolminski prefekt Simon Leban, Zdravko Likar, Vojko Hobič in Marko Klavora; v drugi delegaciji: Rok Uršič, Milena Brešan in Jože Rutar Za Vahti je liepa navada hoditi hliebce brat. Skuoze moliteu za te rance in šenk hliebca se zahvalijo tistim, ki so zazidal’ hiše in obdielal’ zemljo.

Še živa je v Rečanski dolini, kjer jo v Lieški fari pejejo naprej odrasli in otroci katekizma. V Seuci se celuo tisti, ki na živijo vič gor, varnejo za telo parložnost.

V torak, 31. otuberja, bojo zvičer vasnjani šli pobierat hliebce tudi v Jesičju in v Jagnjedu, v Podutanski fari. Tudi v Kravarju spoštujejo telo lepo navado. Otroci in odrasli se zberejo popudan in grejo po hišah do vičernih ur.

Hliebce šele pobierajo v Gorenjem an Dolenjin Tarbiju, od kod otroci in te veliki grejo tudi po vaseh Gniduca, Polica dol do Sv. Lienarta. Telo navado bo društvo Srebarna kapja oživielo tudi z otroci na dvojezični šuoli le zadnji dan otuberja.

All’approssimarsi della festività di Ognissanti dell’1 novembre, martedì, 31 ottobre, una delegazione della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, dell’associazione slovena Don Eugenio Blanchini e della cooperativa Most renderà omaggio all’opera e alla memoria dei sacerdoti della Slavia Friulana. Lo farà al monumento scoperto nel 2010 nei pressi della chiesa di Santa Maria Assunta a Drenchia/Dreka.

Ai nomi di don Giuseppe Gosgnach, don Giovanni Sinicco, don Antonio Domenis, don Mario Laurencig e mons. Valentino Birtig, quest’anno sono stati aggiunti quelli di Emilio Cencig, che ha prestato servizio nella parrocchia di Santa Maria Assunta dopo la morte di don Laurencig (è mancato nel dicembre del 2012) e di mons. Dionisio Mateucig, che è nato e ha celebrato la sua prima messa a Drenchia e che in seguito è stato decano di tutte le Valli del Natisone (è mancato a agosto dell’anno scorso).

Sempre martedì, 31 ottobre, due delegazioni di rappresentanti della Repubblica di Slovenia deporranno corone presso le tombe e i monumenti legati ai partigiani caduti e alle persone che si sono meritate questo riconoscimento nella Slavia Friulana e a Resia. A mezzogiorno a Cividale sarà reso omaggio al monumento alla resistenza.

Alle 7.30 la delegazione sarà sulla tomba di mons. Gujon a San Giovanni d’Antro/Landar, dopodiché di Paolo Petricig e Antonio Birtig a San Pietro al Natisone/Špietar alle 7.50 e di Isidoro Predan e Aldo Clodig a Liessa/Liesa alle 8.30.

Poi una prima delegazione sarà sulla tomba di don Laurencig e al monumento di San Volfango/Štuoblank alle 9.00, a Tribil Superiore/Gorenji Tarbij sulla tomba di don Cencig e sul monumento alle 10.00, a San Paolo alle 10.30, a Tercimonte/Tarčmun sulla tomba di mons. Trinco alle 14.45 e a Montemaggiore/Matajur alle 15.00.

Una seconda delegazione sarà a Topolò/Tapoluove alle 9.00, a San Leonardo/Podutana alle 10.00, a Oborza/Obuorča alle 11.00, a Canebola  e sulla tomba di Cont alle 13.45, a Faedis/Fuojda alle 14.45 e a Oseacco/Osojani, a Resia sul monumento ai partigiani caduti, al cimitero di Prato di Resia/Ravanca e sulla tomba di Arturo Siega alle 16.30. La prima delegazione sarà costituita dal prefetto di Tolmin, Simon Leban, e da Zdravko Likar, Vojko Hobič e Marko Klavora; la seconda delegazione sarà composta da Rok Uršič, Milena Brešan e Jože Rutar.

Per la ricorrenza di Ognissanti è ancora viva nella Val Cosizza l’usanza di andare a raccogliere gli hliebci, i panetti dei morti. Viene mantenuta dagli adulti e dai bimbi del catechismo. Con la preghiera per i defunti e il dono dello hliebac si ringraziano coloro che hanno costruito le case e lavorato la terra. A Seuza/Seuce chi non vive più in paese rientra apposta per questa occasione. La sera di martedì, 31 ottobre, i paesani andranno a raccogliere gli hliebci anche a Iesizza/Ješičje e Iainich/Jagnjed, nella parrocchia di San Leonardo. L’usanza è viva anche a Cravero/Kravar. Bambini e adulti s’incontrano nel pomeriggio e visitano le case fino a sera. Gli hliebci sono ancora raccolti anche a Tribil Superiore e Inferiore/Gorenji in Dolenji Tarbij, da dove i bambini e gli adulti si recano anche a Gnidovizza/Gnjiduca, Polizza/Polica fino a San Leonardo/Podutana. L’usanza sarà proposta l’ultimo giorno di ottobre anche ai bambini della scuola bilingue, grazie al circolo Srebrna kaplja.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp