Da bi živeli v harmoniji z naravo_Vivere in armonia con la natura

V soboto, 5. oktobra, prvi padec temperatur ni pokvaril praznika ob darovanju maše v kapelici posvečeni Svetemu Hubertu, ki se nahaja na ukovški planini in ki jo imenujejo Hubertuskapelle.

Pred zbranimi verniki in lovci je p. Jan Cvetek v homiliji spomnil, kako je Sveti Hubert bil po izročilu strasten, nezmeren lovec, ki je plenjenje divjadi videl kot nekaj, kar je samemu sebi namen. V njem je utapljal svojo žalost in stisko, ki jo je doživel ob izgubi dragih oseb. Pozneje se je spreobrnil, sicer potem, ko je videl jelena s svetlečim križem med rogovi. Od takrat je v vseh ustvarjenih bitjih prepoznal Božji izvor in tako skrbel in se zavzemal za njih dobrobit. Ta temeljna drža je prešla v osnovna načela lovstva.

Prečudovita narava in živali v njej, tako p. Cvetek, so Božji dar človeku. »Vsak tak dar lahko tudi zlorabimo in uporabimo na nepravilen način. Toda slej ali prej se narava maščuje, ker ne pozna milosti.« Narava nas vabi, da bi skupaj z njo dihali, v njej prepoznavali stare modrosti in se predvsem naučili živeti v harmoniji z njo.

»V današnji družbi, v kateri divja potrošniška mentaliteta, je še toliko bolj pomembno, da vsi, ki ste v neposrednem stiku z naravo, z živalmi, opozarjate na škodljive posledice nenehnega stremenja po napredku in bogastvu… za vsako ceno. Vsak človek ima dušo in ta hrepeni po neskončnosti. Lahko jo poskušamo zadovoljiti z vedno več bogastva, raznih materialnih dobrin, a v njej bo vedno ostajala praznina, ker pač hrepeni po neskončnosti. Edini, ki človeški duši lahko podari mir in zadovoljstvo, je Bog, ki je neskončen.« Bog je naravo izročil človeku, da si jo podvrže in jo spoznava »in on od nas pričakuje tudi toliko zdrave pameti, da podarjenih stvari ne bomo uničili ampak jih plemenitili, ohranjali in varovali,« je poudaril p. Cvetek.

Mašo v kapelici Sv. Huberta so darovali dan po prazniku Sv. Frančiška, ki je kot Sv. Hubert velik ljubitelj narave.

Sabato, 5 ottobre, la prima caduta delle temperature non ha rovinato la celebrazione della Messa nella capella dedicata a Sant’Uberto, conosciuta come Hubertuskapelle e situata sull’Alpe di Ugovizza.

Davanti a fedeli e cacciatori, nell’omelia p. Jan Cvetek ha ricordato come Sant’Uberto fosse, secondo la tradizione, un cacciatore appassionato e senza misura, che vedeva nel saccheggio della selvaggina qualcosa di fine a se stesso. Nella caccia affondava i propri dispiaceri, legati alla perdita dei propri cari. La sua conversione avvenne nel vedere un cervo con una croce luminosa tra le corna. Da allora riconobbe in tutti gli esseri del creato la loro origine divina e si adoperò, quindi, per il loro benessere. Tale atteggiamento di base è confluito nei principi che regolano la caccia.

La natura meravigliosa e gli animali in essa, ha ricordato p. Cvetek, sono un regalo di Dio all’uomo: «Di qualunque dono che proviene dalla natura possiamo, ovviamente, anche abusare, o possiamo utilizzarlo in un modo sbagliato. Tuttavia, prima o poi, la natura si vendica, perché non conosce pietà». La natura ci invita a respirare insieme a lei, a riconoscere in lei antiche saggezze e, soprattutto, a imparare a vivere in armonia con essa.

«Nella società odierna, in cui imperversa la mentalità consumistica, è sempre più importante che tutti coloro che si trovano a diretto contatto con la natura, con gli animali, richiamino l’attenzione sulle dannose conseguenze di una continua aspirazione al progresso e alla ricchezza… a ogni costo. Ogni uomo ha un’anima e questa aspira all’infinito. Possiamo provare a soddisfarla con sempre maggiori ricchezze, diversi beni materiali, ma in essa resterà sempre un vuoto, semplicemente perché aspira all’infinito. Il solo che può donare all’animo umano pace e soddisfazione è Dio… che è infinito». Dio ha dato la natura all’uomo perché la renda mansueta e la conosca «ed Egli si aspetta da noi anche sufficiente buonsenso, affinché non annientiamo quanto donato, ma lo mettiamo a frutto, lo manteniamo e custodiamo», ha detto p. Cvetek.

La Messa nella cappella di Sant’Uberto è stata officiata il giorno successivo alla ricorrenza di San Francesco, che come Sant’Uberto fu un grande amante della natura.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp