Da bi spoznali slovensko arhitekturo_Per conoscere l’architettura slovena

V Tiskovna konferenca za projekt o arhitekturi sredo, 29. novembra, so na tiskovni konferenci v Čedadu govorili o poteku projekta Arhitekture slovenske prisotnosti na spletu. Nosilec projekta je Združenje Blankin, ki ga izvaja v partnerstvu z Združenjem cerkvenih pevskih zborov Gorica, organizacijo Mladi v odkrivanju skupnih poti, Skladom Mitja Čuk, Združenjem Cernet, Občino Števerjan, Občino Sovodnje ob Soči in Občino Naborjet-Ovčja vas.
Uvodno je spregovoril predsednik Združenja Blankin Giorgio Banchig, ki je opozoril na to, kako ta projekt ovrednoti tisto, kar so Slovenci ustvarili na teritoriju za svoje razne potrebe – od cerkvene vse do kmečke. Preko arhitekture so spremenili pokrajino, v katero so se postopoma ukoreninili. Projekt upošteva razne stavbe iz raznih obdobij, saj arhitektura predstavlja bogastvo sedanjosti in prihodnosti in ne samo preteklosti.

Za vsako območje je dodeljen odgovorni oziroma izvedenec, ki ga zelo dobro pozna. To so arhitekt Renzo Rucli za vidensko, arhitektinja Marta Lombardi za goriško in absolventka arhitekture Neža Kravos za tržaško. Vsem tem osebam priskočijo po potrebi na pomoč tudi drugi sodelavci iz posameznih območij. Zunanji svetovalec je kustos Pokrajinskih muzejev v Gorici dr. Saša Quinzi.

Nove korake v okviru projekta je predstavil koordinator Albert Devetak. Postopoma nastane štirijezična spletna stran (v slovenščini, italijanščini, nemščini in angleščini), kjer si lahko uporabniki ogledajo videovsebine z vseh območij, kjer je uradno priznana prisotnost Slovencev v Furlaniji Julijski krajini. Vsak video zaznamujejo tako slike, kot kratki opisi in glasbena spremljava, ki je vedno v slovenščini.

Nova spletna stran bo posebno prilagojena, da jo bodo lahko videli na računalniku ali na tablici in da bo dostopna tudi osebam s posebnimi potrebami. Ogledali si jo boste lahko do konca leta na naslov www.arhislov.eu.
Cilj projekta je seznaniti čim širšo publiko z arhitekturami slovenske prisotnosti, da bi pri čimveč ljudeh vzbudili radovednost si jih ogledati in zanimanje, da spoznajo njihove ustvarjalce oziroma ljudi, ki so zgodovinsko in kulturno tesno vezani na tiste stvaritve, tj. slovensko manjšino. Na obstoj nove spletne strani bodo na koncu projekta opozorili občine, šole, organizacije slovenske manjšine in turistične agencije.
Za promocijo bodo pripravili štirijezični reklamni spot, logotip in štirijezično zgibanko. O pobudi bodo osveščali tudi preko spleta in medijev.

Vrednost celotnega projekta je 27.000 evrov. Od tega je deželnih sredstev 25.000 evrov, lastnih sredstev pa 2.000 evrov.

Mercoledì, 29 novembre, nell’ambito di una conferenza stampa sono stati presentati a Cividale gli sviluppi del progetto «Architetture slovene in internet». Lead partner del progetto è l’Associazione Don Eugenio Blanchini, che lo attua insieme alla Federazione dei cori parrocchiali sloveni-Zcpz di Gorizia/Gorica, all’organizzazione giovanile Mladi v odkrivanju skupnih poti, all’associazione Sklad Mitja Čuk, all’associazione slovena Cernet e ai comuni di San Floriano del Collio/Števerjan, Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči e Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas.
A introdurre l’evento è stato il presidente dell’Associazione Blanchini, Giorgio Banchig, che ha evidenziato come il progetto valorizzi ciò che la comunità slovena ha creato sul territorio per i propri bisogni – da quelli religiosi fino a quelli agricoli. Tramite l’architettura ha modificato il paesaggio, nel quale si è a poco a poco radicata. Il progetto dedica attenzione a diverse tipologie di edificio di diverse epoche, partendo dall’assunto che l’architettura rappresenti una ricchezza del presente e del futuro e non solo del passato.

A esaminare ogni zona è un esperto che la conosce molto bene. Per quella dell’ex provincia di Udine è l’architetto Renzo Rucli, per quella di Gorizia è l’architetto Marta Lombardi, mentre per quella di Trieste/Trst è la laureanda in architettura Neža Kravos. A seconda delle necessità, vengono loro in aiuto anche altri collaboratori provenienti da diverse zone.  Consulente esterno del progetto è il curatore dei Musei provinciali di Gorizia, il dott. Saša Quinzi.

I nuovi passi nell’ambito del progettosono stati presentati dal coordinatore Albert Devetak, che ha spiegato come stia nascendo un sito internet in quattro lingue (in sloveno, italiano, tedesco e inglese), dove gli utenti potranno visionare contenuti video legati a tutte le zone in cui è ufficialmente riconosciuta la presenza della comunità slovena in Friuli Venezia Giulia. Ogni video sarà composto da foto, brevi descrizioni e musica, che sarà sempre slovena.

Il nuovo sito internet sarà adattato in modo da poter essere consultato da computer o tablet e da essere accessibile anche alle persone diversamente abili. Entro la fine dell’anno sarà raggiungibile all’indirizzo www.arhislov.eu.
Il progetto mira a presentare a un ampio pubblico l’architettura della comunità slovena in regione, destando nel più alto numero possibile di persone la curiosità di vederla e suscitando l’interesse di conoscere chi l’ha creata, ossia la minoranza slovena. Dell’esistenza del nuovo sito internet saranno messi al corrente, al termine del progetto, i comuni, le scuole, le organizzazioni della minoranza slovena e le agenzie turistiche.
Per la promozione del sito saranno realizzati uno spot pubblicitario e un volantino in quattro lingue, nonché un logo. Dell’iniziativa sarà data notizia anche tramite internet e sui mezzi d’informazione.

Tutto il progetto ha un valore di 27.000 euro, dei quali 25.000 provenienti da fondi regionali e 2.000 propri.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp