Coren še naprej v komisiji_Confermato in commissione

Coren_MicheleMiha Coren bo tudi v novem mandatu zastopal izvoljene predstavnike videnske pokrajine v deželni posvetovalni komisiji za slovensko manjšino. V deželnem svetu Furlanije Julijske krajine je 3. decembra namreč skupščina izvoljenih slovenskih upraviteljev v krajevnih ustanovah v tržaški, goriški in videnski pokrajini izvolila tri predstavnike v deželno posvetovalno komisijo za slovensko manjšino, ki jo predvideva 8. člen deželnega zakona št. 26 z dne 16. novembra 2007. Prisotna sta bila deželni svetnik Slovenske skupnosti in podpredsednik deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Igor Gabrovec, ki je predsedoval zasedanje ter deželni svetnik Demokratske stranke Stefano Ukmar. Gabrovec je 57 prisotnih (od 138ih z volilno pravico) pozdravil v imenu predsednika Franca Iacopa in je predstavil norme o delovanju komisije. Skupščina je na tajnem glasovanju izvolila tri redne člane in njihove namestnike. Za tržaško pokrajino je bil izvoljen predsednik tržaškega občinskega sveta Iztok Furlanič (namestnica Monica Hrovatin), za goriško pokrajino sovodenjska županja Alenka Florenin (namestnik Marco Jarc), za vidensko pokrajino pa je bil izvoljen občinski svetnik v Dreki Michele Coren (namestnik Stefano Predan). Skupščino je pozdravil deželni odbornik za izobraževanje, kulturo in solidarnost Gianni Torrenti (komisija sodi v njegov resor), ki je potrdil, da želi imeti deželna uprava posebno občutljivost do najbolj občutenih vprašanj slovenske narodne skupnosti in želi ohraniti ter še dodatno nadgraditi odnose s sosednjo Slovenijo. Deželni odbornik je povedal, da bo finančni zakon uspel zajamčiti glavne dejavnosti slovenske jezikovne skupnosti z racionalizacijo postavk za kljubovanje težkemu kriznemu trenutku in stalnemu krčenju sredstev.

Michele Coren continuerà a rappresentare gli eletti di lingua slovena della provincia di Udine in seno alla Commissiore regionale per la minoranza slovena. Lo scorso 3 dicembre l’Aula del Consiglio regionale ha ospitato l’Assemblea degli eletti di lingua slovena nei Consigli degli Enti locali delle province di Trieste, Gorizia e Udine, chiamata a eleggere i tre componenti effettivi, uno per provincia, (e i tre supplenti in caso di assenza o decadenza) che andranno a far parte della Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena, prevista dall’articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007 numero 26. A presiedere i lavori è stato il vicepresidente del Consiglio regionale Igor Gabrovec – presente il consigliere regionale Stefano Ukmar. Gabrovec, dopo aver portato il saluto del presidente Franco Iacop, ha ricordato ai 57 presenti (sui 138 aventi diritto al voto) le norme che disciplinano la costituzione della Commissione. L’Assemblea, a scrutinio segreto, ha eletto membri effettivi (fra parentesi i membri supplenti) per la provincia di Trieste Iztok Furlanic, presidente del Consiglio comunale di Trieste (Monica Hrovatin); per Gorizia Alenka Florenin, sindaco di Savogna d’Isonzo (Marco Jarc); per Udine Michele Coren, consigliere comunale di Drenchia (Stefano Predan). Nel corso dell’Assemblea, ha portato il saluto della Giunta l’assessore Gianni Torrenti, competente per istruzione, cultura e solidarietà, alla cui direzione regionale fa riferimento la Commissione. Torrenti ha confermato la sensibilità con la quale l’Amministrazione si relaziona ai temi più sentiti dalla comunità slovena, e come sia orientata a mantenere e a sviluppare ulteriormente i rapporti con la vicina Repubblica di Slovenia. L’assessore ha affermato che la finanziaria che sta per approdare in Aula riesce a garantire le attività principali della minoranza linguistica slovena, con una razionalizzazione degli interventi per far fronte al difficile momento di crisi e alla continua contrazione di risorse.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp