Božični čudež se je ponovil_Si è ripetuto il miracolo del Natale

Msgr. Marino Qualizza pravi o »božičnem čudežu«, kàr guori in piše o sveti maši po slovensko na božični vičer v Špietru. Tele čudež se od lieta 2013 ponavlja in raste, saj je 24. dičemberja lani zbralo tako veliko število vierniku, de je ratala velika farna cierku premajhana. Puno ljudi je bluo na nogah. Na obrazih se je videlo pravo božično veselje in poseban čar so maši dale slovenske božične piesmi.

Pietje, ki ga ja na je na orgle spremlju Davide Clodig, je vodila skupina vierniku, ki stano hodi k sabotni slovenski maši in je že ratala cekveni zbor. Kajšan dan priet so se celuo zbrali v Sarženti, de bi vadili.

Sevieda je odmievala tudi beneška božična himna »Te dan je vsega veseljà «, ki v visoki poeziji in globoki teologiji pravi skrivnost rojstva božjega Sinù. Pravijo, de se je tela piesam arzšerila po vsi Evropi, takuo de se v isti poeziji in melodiji znajdejo različni narodi, ki jih zajedinijo skupna viera in pobožnost.

»Pametno pa je, de zastopemo, kaj je “tele dan”, ki nas s svojim soncam rasvetljuje. Pomeni, de vsaka naša vas, vsaka družina, vsako sarce muora ratati in postati novi Betlehem, ki je parpravjen sparjeti Sinù božjega. Od božične viere lahko pridejo v naše družine nova ljubezan, nova solidarnost, iskrena skarb za otroke an starejše ljudì. Od Božiča lahko parčakujemo tudi novo ljubezan do naših vasi. Tako, de naši Betlehemi na ostanejo kot pozabljene vasi, brez ljudì. Parčakujemo tudi, de bomo vsi kupe skarbieli za obstoj našega jezika, naše kulture, naše zgodovine. Takuo, de mi bomo nadaljevali tolo zgodovino, de na postane martva. Zak’ Božič je muoč življenja, ki pride od Boga, je veselje življenja v podobi matere Marije an z njo tudi v podobah naših mater. Zak’ Božič je muoč upanja, ki zna oživieti, še kar se je zdielo martvo,« je poudaru msgr. Qualizza.

Par božični nočni maši po slovensko sta berila prebrala Anita Bergnach in Michele Coren. Po beneški navadi so vierniki nesli oufar. Zbrali so čez 650 euru, ki so šli špietraski fari in za dobra diela.

Parvi krat je bla slovenska božična maša v Špietru lieta 2013; so jo vprašali sami vierniki, ki žele obhajati Jezusovo rojstvo v maternim jeziku.

Sveta maša po slovensko v špietarski farni cierkvi je bla potlé v saboto, 29. dičemberja, in na viljo goda Svetih treh kralju v saboto, 5. ženarja. Seviede bo evharistija v slovenščini spet v saboto, 12. ženarja, in vse sabote naprej.

Maša po slovensko v Špietru, za katero skarbi zdriuženje Blankin, je liepa parložnost za vse tiste, ki žele moliti in pieti v maternim jeziku. Na razpolago viernikam so tudi bukvaca z molitvami in piesmimi in mašna berila. Parvo saboto v miescu par maši sodelujejo s piesmimi in molitvami otroci, ki se učé katekizem po slovensko.

Monsignor Marino Qualizza racconta del «miracolo di Natale», quando parla e scrive della Santa Messa in lingua slovena nella vigilia di Natale a San Pietro al Natisone/Špietar. Dal 2013 tale miracolo si ripete e cresce, visto che il 24 dicembre dell’anno scorso è giunto un numero di fedeli così elevato che la grande chiesa parrocchiale è diventata troppo piccola. Tanta gente è rimasta in piedi. Sui volti si poteva vedere la vera gioia del Natale; a conferire particolare magia alla Messa sono stati i canti di Natale in sloveno.

Il canto, accompagnato all’organo da Davide Clodig, è stato guidato da un gruppo di fedeli che frequenta con regolarità la messa del sabato in lingua slovena, e che è già diventato un coro parrocchiale. Qualche giorno prima si è addirittura radunato a Sorzento/Sarženta per fare le prove.

Ovviamente è stato intonato anche l’inno di Natale della Slavia «Te dan je vsega veseljà» che in alta poesia e profonda teologia racconta il segreto della nascita del Figlio di Dio. Si dice che tale canto si sia diffuso in tutta Europa, così che, nella stessa poesia e melodia, si ritrovano diversi popoli, uniti da fede e devozione comuni.

«È bene comprendere cosa sia “quel giorno” che ci illumina col suo sole. Significa che ogni nostro paese, ogni famiglia, ogni cuore devono diventare una nuova Betlemme, pronta a accogliere il Figlio di Dio. Dalla Fede del Natale possono giungere nelle nostre famiglie nuovo amore, nuova solidarietà, sincera preoccupazione per i bambini e le persone più anziane. Dal Natale possiamo aspettare anche nuovo amore per i nostri paesi. Così che le nostre Betlemme non sorgano come paesi dimenticati, senza gente. Aspettiamo anche che, tutti insieme, ci occuperemo dell’esistenza della nostra lingua, della nostra cultura e della nostra storia. Così che proseguiremo quella storia, affinché non divenga morta. Perché il Natale è la forza della vita che viene da Dio e la felicità della vita nell’immagine della madre Maria, e con lei, anche nelle immagini delle nostre madri. Perché il Natale è la forza della speranza, che sa rarrivare anche ciò che sembrava morto», ha sottolineato monsignor Qualizza.

Alla messa di Natale in lingua slovena le letture sono state lette da Anita Bergnach e Michele Coren. Secondo l’usanza della Slavia, i fedeli hanno portato un «oufar» in favore della chiesa. Sono stati raccolti oltre 650 euro per la parrocchia di San Pietro al Natisone e per opere di bene.

La Messa di Natale in lingua slovena a San Pietro si è svolta per la prima volta nel 2013; a richiederla sono stati gli stessi fedeli che desiderano celebrare la nascita di Gesù nella propria lingua madre.

La Santa Messa in lingua slovena nella chiesa parrocchiale di San Pietro è stata celebrata, in seguito, sabato, 29 dicembre, e nella vigilia dell’Epifania, sabato, 5 gennaio. Ovviamente l’Eucaristia in sloveno si ripeterà sabato, 12 gennaio, e tutti i sabati successivi.

Curata dall’associazione Blanchini, la messa in lingua slovena a San Pietro rappresenta una bella occasione per tutti coloro che desiderano pregare e cantare nella propria lingua materna. A disposizione dei fedeli ci sono anche i libretti con le preghiere e i canti e le letture della messa. Il primo sabato del mese collaborano alla messa, con canti e preghiere, i bambini che studiano il catechismo in lingua slovena.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp