«Biside ta-na traku» tudi na Cd-ju_Parole resiane anche in Cd

bisidewebLeta 2009 je kulturno združenje Muzej ljudi Rezije izdalo knjigo «Biside ta-na traku/Le parole su nastro/Besede na traku – Biside anu imprëšti od naših tih starih/Besede in predmeti naših starih/Testimonianze orali e materiali della vita di un tempo in Val Resia». Ta publikacija, za katero lahko rečemo, da je nekakšen prvi katalog etnografskih predmetov, ki jih je združenje zbralo, vsebuje tudi veliko jezikovnih zapisov v rezijanskem narečju, ki so nastali ob koncu prejšnjega stoletja ob intervjujih s številnimi Rezijani, že takrat v visoki starosti, in ki jih je v tedenski oddaji «Ta rozajanski glas» predvajal Rai-Radio Trst A. Kot razlaga prof. Roberto Dapit v uvodu v knjigo – močna navezanost na lasten jezik, s katerim so rezijani tesno povezani, se v knjigi odraža prav s pomočjo dragocenih ustnih zapisov. In to jasno potrjuje prepričanje, da določeno materilano kulturo lahko ohranimo le v takem kontekstu, kjer dobi vsak njen posamezen izraz svoje primerno mesto. Sedaj, po štestih letih od izida, je bila priložnost dopolniti publikacijo z izdajo zgoščenke, v kateri je zbranih sedem od šestnajstih intervjujev, ki so bili zapisani v knjigi. Realizacijo novega cd-ja sta omogočili Videnska pokrajina in Dežela Furlanija Julijska krajina z dragocenim sodelovanjem Davida Clodiga. Brošura, ki je izšla ob cd-ju, dopolnjuje delo in je v pomoč pri prebiranju tekstov. Knjiga in cd- odražata, kot pravi Dapit, uporabo jezika v okolju, v katerem je nastal, in je izraz večjezičnosti v širšem pomenu besede. Navedena pričevanja so v bistvu inačice, ki jih uporabljajo v zaselkih Bila, Njiva, Osojane in Učeja. Pomembnost tega cd-ja je prav v tem, da izpostavi vrednost, ki jo vsaka narečna različica ohranja tudi v času, ko mlajše generacije izgubljajo jezikovno spretnost v odnosu do domačega jezika. (Sandro Quaglia)

Nel 2009 l’associazione culturale Museo della gente della Val Resia dava alle stampe il libro «Biside ta-na traku/Le parole su nastro/Besede na traku – Biside anu imprëšti od naših tih starih/Besede in predmeti naših starih/Testimonianze orali e materiali della vita di un tempo in Val Resia». Questa pubblicazione, una sorta di primo catalogo degli oggetti etnografici raccolti dall’associazione, contiene anche molti testi orali in resiano frutto di diverse interviste realizzate perlopiù alla fine del secolo scorso a numerosi resiani all’epoca molto anziani e trasmesse anche in occasione della settimanale trasmissione radiofonica Rai in dialetto resiano «Ta rozajanski glas». Infatti – come spiega il prof. Roberto Dapit nella sua introduzione al libro – l’intensa relazione con la propria lingua, che accompagna l’esistenza della comunità resiana, nel libro viene messa in evidenza attraverso la preziosa riproduzione dei testi orali. Ciò riflette la lucida convinzione che la conservazione della cultura materiale non si possa attuare in assenza di un (con)testo in cui tutte le forme possano trovare un’adeguata collocazione. A sei anni di distanza da tale pubblicazione, questo lavoro si è potuto completare con la produzione di un Cd contenente sette delle sedici interviste incluse nel libro. La realizzazione del nuovo Cd è stata resa possibile con il contributo della Provincia di Udine e della Regione FVG e la preziosa collaborazione di Davide Clodig. L’allegato, che completa l’opera, ha lo scopo di aiutare nella lettura del testo. Inoltre il libro ed il Cd rispecchiano – come ricorda ulteriormente Dapit – gli usi linguistici dell’ambiente in cui sono nati e aderiscono all’idea di plurilinguismo nel senso più ampio del termine. Le varie testimonianze, infatti, sono rese nelle varianti delle frazioni di San Giorgio, Gniva, Oseacco, Stolvizza e Uccea. Pertanto, con questo CD, viene sottolineato il valore che realmente ogni variante dialettale conserva anche in un periodo in cui le generazioni più giovani stanno perdendo le competenze nella lingua locale. (Sandro Quaglia)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp