21 Dicembre 2018 / 21. december 2018

Bandelj in Wedam v vodstvu SSO-ja
Bandelj e Wedam ai vertici della COS

Novoizvoljeni izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij/Il comitato esecutivo della Confederazione delle organizzazioni slovene nella sua nuova composizione

Novoizvoljeni izvršni odbor Sveta slovenskih organizacij se je sestal 5. decembra v Gorici in izvolil vodstvo.

Na predsedniško mesto je bil potrjen Walter Bandelj. Za pokrajinske podpredsednike pa so bile izvoljene tri ženske figure, za Tržaško Maja Lapornik, za Goriško Franca Padovan in za Vidensko Anna Wedam.

Na mesto blagajnika je bil potrjen Ivo Corva. Za odnose z mladimi je izvršni odbor SSO dodelil pristojnost Luciji Tavčar.

Walter Bandelj

Zasedanje je vodil najstarejši član Izvršnega odbora SSO Marijo Maver, ki je po volitvah prepustil vodenje seje predsedniku Walterju Bandlju. Deželni predsednik SSO-ja se je članom zahvalil za zaupanje in nanizal nekaj osnovnih točk za novo triletje.

Istočasno se je sestal tudi nadzorni odbor Sveta slovenskih organizacij in izvolil za predsednika Matjaža Rustjo.

Anna Wedam

Na prvi seji novega izvršnega odbora SSO so bili prisotni vsi člani iz Benečije, Rezije in Kanalske doline, se pravi Larissa Borghese, Ezio Gosgnach, Luciano Lister, Sandro Quaglia in Anna Wedam ter člana nadzornega odbora Michele Coren in razšodišča Giuseppe Qualizza.

Povedali so, da se bodo v tem mandatu še posebej zavzemali, da bo trijezični pouk v Kanalski dolini postal reden in v sklopu državnega šolskega sistema.

Obenem je treba udejaniti posebne določbe za vidensko pokrajino iz 12. člena zaščitnega zakona, tako da bo stekel kurikolarni pouk slovenščine na šolah v Terskih dolinah in v Prapotnem.

SSO namerava preko svojih članic (združenji Blankin in Cernet ter zadruga Most) nadaljevati pobude v podporo slovenskemu jeziku in kulturi v slovenskih vaseh v pretežno furlanskih občinah, v katerih je manjšina zaščitena, ter v Vidnu.

Il neoeletto comitato esecutivo della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso si è riunito, il 5 dicembre, a Gorizia/Gorica, per votare il proprio direttivo.

Quale presidente è stato confermato Walter Bandelj; la lista dei vicepresidenti provinciali è, invece, tutta al femminile, con Maja Lapornik per la provincia di Trieste/Trst, Franca Padovan per la provincia di Gorizia/Gorica e Anna Wedam per la provincia di Udine/Viden.

In qualità di cassiere è stato confermato Ivo Corva. Il comitato esecutivo della Confederazione delle organizzazioni slovene ha conferito l’incarico dei rapporti coi giovani a Lucia Tavčar.

Alla riunione i lavori sono stati diretti dal membro più anziano del comitato esecutivo della Sso, Marij Maver, che dopo le operazioni di voto ha lasciato questa responsabilità al confermato presidente regionale Walter Bandelj. Ringraziando i membri per la fiducia, Bandelj ha elencato alcuni punti di base per il triennio che verrà.

Contemporaneamente si è riunito anche il collegio dei sindaci della Confederazione delle organizzazioni slovene, che ha eletto presidente Matjaž Rustja.

Alla prima riunione del nuovo comitato esecutivo della Sso erano presenti tutti i membri provenienti da Slavia, Resia e Valcanale, ovvero Larissa Borghese, Ezio Gosgnach, Luciano Lister, Sandro Quaglia e Anna Wedam, nonché i membri del collegio dei sindaci, Michele Coren, e del collegio dei probiviri, Giuseppe Qualizza. In questo mandato, hanno detto, s’impegneranno in particolar modo affinché l’insegnamento trilingue in Valcanale diventi regolare e inquadrato nell’ambito del sistema scolastico statale.

Al tempo stesso vanno attuate le disposizioni particolari per la provincia di Udine previste dall’articolo 12 della legge di tutela della minoranza linguistica slovena, affinché l’insegnamento curriculare dello sloveno parta nelle scuole delle Valli del Torre e a Prepotto/Prapotno.

Tramite i propri affiliati (le associazioni Blanchini e Cernet e la cooperativa Most), la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso intende proseguire nelle iniziative a sostegno di lingua e cultura nei paesi di lingua slovena situati nei comuni a maggioranza linguistica friulana in cui vige la legge di tutela 38/01, nonché a Udine.