Banchigu nagrada Dušana Černeta_A Banchig il premio Dušan Cernet

Beneški časnikar, zgodovinar in javni ter kulturni delavec Giorgio Banchig bo 22. decembra v Špetru prejel 31. nagrado Dušana Černeta.

Nagrado vsako leto podeljuje poseben odbor pri Knjižnici Dušana Černeta v Trstu kot priznanje Slovencu oz. Slovenki ali slovenski organizaciji v Italiji, ki si prizadeva za ideale, za katere se je zavzemal časnikar in politik Dušan Černe (1916–1975): za slovenstvo, demokracijo in krščanstvo.

Zanimivo je, da je 1. nagrado Dušana Černeta leta 1976 prejel beneški list Dom. Pri Domu pa je Banchig leta 1980 postal poklicni glavni urednik. To službo je opravljal 30 let. Bil je tudi pobudnik ustanovitve založniške zadruge Most (1998) in biltena v italijanščini Slovit (1999). Od leta 2017 je član državnega sveta italijanske Časnikarske zbornice.

V letih 1996–2015 je bil nagrajenec podpredsednik Sveta slovenskih organizacij za vidensko pokrajino. Bil je predsednik Zavoda za slovensko izobraževanje, od leta 2016 pa je predsednik Inštituta za slovensko kulturo v Špietru.

Njegova velika ljubezen je raziskovanje beneške zgodovine in kulture, o čemer redno piše za Dom in druge publikacije, uredil ali napisal pa je tudi več pomembnih zgodovinskih knjig, od dnevnika Antona Cuffola (1985) do knjige o plebiscitu in priključitvi Benečije in Rezije kraljevini Italiji leta 1866 Ob zvoku remonike (2016).

Podelitev nagrade Giorgiu Banchigu bo v soboto, 22. decembra, v župnijski dvorani v Špetru po maši v slovenskem jeziku, ki se bo v tamkajšnji cerkvi začela ob 19.15.

A Giorgio Banchig, giornalista, storico, e operatore culturale e pubblico delle Valli del Natisone, il 22 dicembre sarà conferito il 31. Premio Dušan Černe. La cerimonia si svolgerà a San Pietro al Natisone/Špietar.

Ogni anno il premio è conferito da un particolare comitato, istituito presso la Biblioteca Dušan Černe di Trieste/Trst, quale riconoscimento a personalità o associazioni della comunità slovena in Italia particolarmente meritevoli. Nella propria vita, il giornalista e politico Dušan Černe (1916-1975) si è impegnato per gli ideali di slovenità, democrazia e cristianità.

È interessante notare come il primo premio Dušan Černe sia stato assegnato, nel 1976, al bollettino della Slavia Dom. Nel 1980, Banchig ne è diventato caporedattore, svolgendo questa funzione per 30 anni. È stato, inoltre, promotore dell’istituzione della Cooperativa editrice Most (1998) e del bollettino in italiano Slovit (1999). Dal 2017 è membro del consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.

Dal 1996 al 2015 il premiato è stato vicepresidente per la Provincia di Udine della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. È stato Presidente dell’Istituto per l’istruzione slovena-Zavod za slovensko izobraževanje; dal 2016 è, tra l’altro, presidente dell’Istituto per la cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo di San Pietro al Natisone.

La sua grande passione è la ricerca rispetto alla storia e alla cultura della Slavia Friulana, di cui scrive regolarmente per il Dom e altre pubblicazioni. Ha curato, inoltre, diverse importanti pubblicazioni: dal diario di Antonio Cuffolo (1985) al libro sul plebiscito e l’annessione di Slavia e Resia al Regno d’Italia nel 1866 Al suono dell’armonica-Ob zvoku remonike (2016).

Il conferimento del premio a Giorgio Banchig avrà luogo sabato, 22 dicembre, nella sala parrocchiale di San Pietro al Natisone, dopo la messa in lingua slovena con inizio, nella vicina chiesa, alle 19.15.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp