13 Gennaio 2017 / 13. januar 2017

54. Dan emigranta
Il 54. Dan emigranta

7LikarNa lietošnjem Dnevu emigranta, 54. po varsti, ki je biu na guod Svetih treh kraju v Čedadu, je narbuj močne aplavze parjeu Zdravko Likar, ki je dičemberja lani šu na pežion, ku tolminski prefekt. Za veliko dobrega, ki ga je v štierdesetih lietah diela nardiu za Slovence v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini, sta mu provincialni Svet slovenskih organizacij in Slovenska kulturno gospodarska zveza dali posebno priznanje, ki ga je parjeu iz rok predsednic Ane Wedam in Luigie Negro.

V zahvalnim govoru je Likar preteku štierdeset liet skupnega diela, zmisnu se na ljudi, ki jih je zapoznu in jih nie vič na telim svietu, in na dogodke, ki jih je preživeu. Na posebno vižo je omenu praznovanje lieta 2004 na varhu Matajura, kàr je Slovenija vstopila v Evropsko Unijo, in lieta 2007, kàr je padu konfin.

»Pogostu me vprašajo – je jau –, zakì sam se tarkaj trudiu in sodelovau s Slovenci v videnski provinci, pa tudi s Furlani in Italijani. Odguarjam jim, de bi takuo muoru vsak dielati. Ustvarjanje parjateljstva in sožitja med sosiedi je pogoj za mier, za buojše življenje. Tele doline so videle karvave vojne, sovraštvo in nezaupanje. Poznati se med sabo in spoštovati je pogoj, de med Slovenci, Italijani in Furlani na pride nikoli vič do karvavega spopada. Imam parjatelje Furlane, imam puno italijanskih parjatelju od Torina do Sicilije. Sosed naj bo sosiedu parjatelj in ne sovražnik.«

In je končau po beneško: »Troštam se, de bomo še kiek dobrega nardil’. De se bomo zastopil’ in imiel’ nimar radi. Zdravo in veselo!«

V imenu slovenskih organizacij je guorila Luisa Cher, kulturna dieluka iz Barda v Terski dolini.

Poudarila je na potriebi ekonomskega arzvoja domačih kraju, tudi de bi pardaržali te mlade na teritorju. Vprašala je tudi, de se da vsiem otrokam parlož-                   nost, de se v šuoli uče po slovensko. Za tuole bi bluo trieba odprieti trijezično šuolo v Kanalski dolini in dvojezično v Terskih dolinah. Dotaknila se je tudi reforme videnske nadškofije, v kateri je potrebno še naprej poskarbieti za viernike slovenskega jezika. »Pravica do kulture je adna izmed temejnih (fondamentalnih) človekovih pravic, dužnuost daržave pa je, de zagotavlja življenje, spoznavanje rodne besiede in nje izvajanje,« je jala.

Ku govornik v imenu politiku je biu napoviedan regionalni ašešor za kulturo Gianni Torrenti. Ga nie bluo, pa je pošju pismo, v katerim je pohvalu rezultate, ki so bli doseženi za Slovence s skupnim dielam, in je vabu na regionalno konferenco za Slovence, ki jo bojo sklicali lietos.

V kulturnim programu, ki ga je napovedovala Emma Golles, so ble nekatere piesmi iz zadnjega Sejma beneške piesmi. Zapiela je skupina Zmotjens, ki je udobila s piesmijo Okus po maku. Nastopila je tudi skupina Rezija s piesmijo Ba teu a bet, Silvana Chiabai s piesmijo Prijatelj in Fabio Feruglio s piesmijo Ueku devete. Adno piesam je predstavila tudi skupina BK evolution. Beneško gledališče je pod režijo Gregorja Geča pokazalo komedijo Kjuč, kjuč, ki jo je v beneškoslovenskim dialektu parredila Marina Cernetig po besedilu Neila Simona. Igrali so Franco Qualizza, Michele Qualizza, Luigi Chiabai, Simone Vogrig, Ivan Ciccone, Cecilia Blasutig, Graziella Tomasetig in Breda Breginc.

Dneva emigranta so se udelezili tudi nekateri predstavniki oblasti z italijanske in sloveneske strani, med katerimi regionalni ašešor za kmetijstvo Cristiano Saurli, predsednik paritetne komisije država-dežela Ivano Strizzolo, poslanec Danijel Krivec, predstavnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu Robert Kojc, predsednika krovnih organizacij Walter Bandelj (SSO) in Rudi Pavšič (SKGZ), številni šindiki iz Nediških dolin in Posočja ter barski famoštar Renzo Calligaro.

Al 54. Dan emigranta, svoltosi il 6 gennaio a Cividale, a ricevere il più caloroso applauso è stato Zdravko Likar, che a dicembre dell’anno scorso è andato in pensione dall’incarico di prefetto di Tolmin. Per quanto di buono che ha fatto in quarant’anni per gli sloveni di Benecia, Resia e Valcanale, le sezioni provinciali della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e dell’Unione culturale economica slovena-Skgz gli hanno conferito uno speciale riconoscimento, conferitogli dalle rispettive presidenti, Anna Wedam e Luigia Negro.

Nel discorso di ringraziamento, Likar ha percorso 40 anni di lavoro comune, ricordato le persone che ha conosciuto e che non sono più tra noi e ricordato gli eventi vissuti. In modo particolare ha ricordato i festeggiamenti del 2004 sulla cima del Matajur, all’ingresso della Slovenia nell’Ue, e nel 2007, alla caduta del confine.

«Mi chiedono spesso – ha detto – perchè mi sia dato così tanto da fare e abbia collaborato così tanto con gli sloveni della provincia di Udine, ma anche con friulani e italiani. Rispondo che tutti dovrebbero fare così. Creare amicizia e simbiosi tra vicini è presupposto di pace, di vita migliore. Queste valli hanno visto guerre sanguinose, inimicizia e sfiducia. Conoscersi e rispettarsi è il presupposto in base a cui tra sloveni, italiani e friulani non si arrivi più a uno scontro di sangue. Ho amici friulani; ho molti amici italiani, da Torino alla Sicilia. Che il vicino sia amico del vicino e non nemico». E ha terminato in dialetto sloveno beneciano: «Troštam se, de bomo še kiek dobrega nardil’. De se bomo zastopil’ in imiel’ nimar radi. Zdravo in veselo!» («Ho fiducia che faremo ancora qualcosa di buono. Che ci capiremo e che ci vorremo sempre bene. Salute e felicità!»)

A parlare a nome delle organizzazioni slovene è stata Luisa Cher, operatrice culturale di Lusevera/Bardo nelle Valli del Torre. Nel proprio intervento ha sottolineato anzitutto la necessità di sviluppo economico delle nostre zone, anche per mantenere i giovani sul teritorio. Ha, inoltre, chiesto che venga data a tutti i bambini la possibilità di imparare lo sloveno a scuola. In tal senso, andrebbero aperte una scuola trilingue in Valcanale e una scuola bilingue nelle Valli del Torre. Ha menzionato anche la riforma dell’arcidiocesi di Udine, dove c’è bisogno di continuare a occuparsi dei fedeli di lingua slovena. «Il diritto alla cultura è uno dei diritti fondamentali dell’uomo, è dovere dello stato assicurare la vita, la conoscenza della lingua madre e il suo utilizzo» ha detto.

In veste di oratore dal mondo politico era stata annunciata la presenza dell’assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti. Non intervenuto, ha mandato una lettera in cui ha lodato i risultati ragguinti per la comunità slovena grazie al lavoro comune e ha invitato tutti alla Conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, che sarà convocata quest’anno.

Nell’ambito del programma culturale, moderato da Emma Golles, i presenti hano potuto ascoltare alcune fra le canzoni dell’ultimo Senjam beneške piesmi. A cantare sono stati il gruppo Zmotjens, che ha vinto con la canzone Okus po maku, nonché il gruppo Rezija con la canzone Ba teu a bet, Silvana Chiabai con la canzone Prijatelj e Fabio Feruglio con la canzone Ueku devete. A calcare il palco è stato anche il gruppo BK evolution. Il gruppo teatrale Beneško gledališče ha concluso la manifestazione esibendosi nella commedia Kjuč, kjuč, per la regia di Gregor Geč. A darle vita sul palco sono stati Franco Qualizza, Michele Qualizza, Luigi Chiabai, Simone Vogrig, Ivan Ciccone, Cecilia Blasutig, Graziella Tomasetig e Breda Breginc. L’adattamento del testo di Neil Simon in dialetto sloveno è stato curato da Marina Cernetig.

Al Dan emigranta hanno partecipato anche alcuni rappresentanti delle autorità da parte italiana e slovena, tra cui l’assessore all’agricoltura Cristiano Shaurli, il presidente della commissione paritetica Stato-Regione Ivano Strizzolo, il deputato sloveno Danijel Krivec, il rappresentante dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo Robert Kojc, i presidenti delle due organizzazioni confederative Walter Bandelj (Sso) e Rudi Pavšič (Skgz), numerosi sindaci delle Valli del Natisone e dell’Isonzo e il parroco di Lusevera/Bardo Renzo Calligaro.