38 ponudnikov »Iz Doline Soče«_In 38 nel marchio «Iz Doline Soče»

Po modelu Izvorno slovensko, ki ga razvija podjetje ProVITAL d.o.o., je bilo v zadnjih osmih letih v Sloveniji oblikovanih deset kolektivnih blagovnih znamk, vse od bohinjskega do haloških bregov. Nova, enajsta, je dobila ime Iz Doline Soče.

Certifikat predstavlja oznako lokalnega geografskega izvora in visoko kakovost izdelkov in storitev. S procesom razvoja kolektivne blagovne znamke sta Zavod za turizem Dolina Soče in Posoški razvojni center začela jeseni 2020 v okviru projekta LAS – »Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador)«, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo. Proces gradnje kakovosti lokalne ponudbe traja vsaj pet let in ponuja osnovo za kakovostno bivanje v destinaciji, tako domačinov kot obiskovalcev. Glavni cilji pa so gradnja registra ponudnikov z zagotovljeno obljubljeno lokalno dodano vrednostjo; usklajena rast celovite kakovosti ponudbe v destinaciji; kratke lokalne oskrbne verige z najvišjo možno samooskrbo; usklajena promocija lokalnih ponudnikov, logistika in prodaja ponudbe destinacije Dolina Soče kot celote.

Kot pravi Tanja Lešnik Štuhec iz Akademije Izvorno slovensko, želijo ponudnike povezati v verige, kjer jih poskušajo usposabljati, jim svetovati, oblikovati z njimi celostno podobo, zgodbo.

V prvi razvojni fazi so spodbujali ponudnike k povezovanju v Mrežo ponudnikov in ponudbe ter k sodelovanju v verigah rokodelcev, pri/pre/ delovalcev živil ter gostincev.

V drugi fazi je bilo poskrbljeno za prenos znanja, svetovanje ponudnikom in evalvacijo njihove ponudbe.

Za to je poskrbela Strokovna skupina za ocenjevanje, ki so jo med drugimi sestavljali dr. Janez Bogataj, Posoški razvojni center, Območna obrtno podjetniška zbornica Tolmin, ProVITAL d.o.o ter predstavniki ponudnikov vseh treh zgoraj omenjenih verig.

Torej, v drugi fazi so bili ponudniki tudi ocenjeni in prvim osemintridesetim ponudnikom je bil podeljen certifikat za več kot 80 rokodelskih izdelkov, pridelkov in živilskih izdelkov ter jedi in pijač.

Razglasili so tudi dva ambasadorja Doline Soče – Mlekarno Planika in Hišo Franko.

Sodelujoči ponudniki so bili zadovoljni. Akcija jim je prinesla izboljšavo lastnih produktov in strokovno pomoč, pomembno promocijo in povezanost v mrežo sebi podobnih.

S tem je veliko pridobila tako destinacija kot ponudniki, je prepričan predsednik ocenjevalne komisije Janez Bogataj, ki je povedal, da dosedanje izkušnje kažejo, da se je starostna skupina prejemnikov certifikata blagovnih znamk začela zniževati ter da so nekateri, ki so začeli z majhnimi koraki razvijati svoj produkt, lahko opustili svoj primarni poklic in se samozaposlili na svojem novem področju.

Sedaj je bilo sodelovanje ponudnikov v projektu brezplačno. Koordinatorka kolektivne blagovne znamke Iz Doline Soče, Tjaša Bizjak pa je povedala, da bo v prihodnje enkrat do dvakrat letno objavljen razpis, potem pa bo izveden celotni postopek od svetovanja, delavnic in na koncu ocenjevanja. Kolektivno blagovno znamko bodo nadgradili še z zelenimi nastanitvami z lokalno dodano vrednostjo, gastronomskimi prireditvami in vodenimi doživetji. (E. K.)

Sul modello di Izvorno slovensko (in italiano «Di origine slovena»), elaborato dall’impresa ProVital srl, negli ultimi otto anni in Slovenia sono stati sviluppati dieci marchi collettivi, da quello di Bohinj, a quello delle colline di Haloze. Quello nuovo, l’undicesimo, si chiama »«Iz Doline Soče» (in italiano «Dalla Valle dell’Isonzo»). Il marchio attesta l’origine geografica locale e l’alta qualità di prodotti e servizi.

Il percorso di sviluppo del nuovo marchio collettivo è iniziato già nell’autunno del 2020, quando l’ente turismo del Posočje Zavod za turizem Dolina Soče e il locale centro di sviluppo Posoški razvojni center hanno avviato il progetto Las – «Z inovativnimi poslovnimi rešitvami do višje dodane vrednosti v akvakulturi (RIBAsador)» («Con soluzioni d’affari innovative verso un maggiore valore aggiunto nell’acquacoltura (RIBAsador)»), cofinanziato dalla Repubblica di Slovenia e dall’Unione europea attraverso il Fondo europeo per la pesca e gli affari marittimi.

Al fine di migliorare l’offerta locale e il soggiorno di turisti e residenti in zona, il progetto si propone d’istituire un registro di attività che offrano servizi con valore aggiunto locale; uno sviluppo armonizzato a livello complessivo per la qualità dell’offerta della destinazione; catene brevi di distribuzione con elevati livelli di autodistribuzione; una promozione armonizzata dei fornitori di servizi locali; logistica armonizzata e la vendita dell’offerta della destinazione Dolina Soče nel suo complesso.

Come ha detto Tanja Lešnik Štuhec, dell’accademia Izvorno slovensko, il proposito è quello di mettere in rete tra loro i fornitori di servizi.

Dapprima sono stati riuniti in una rete e esortati a collaborare nelle tre catene di artigiani, produttori di prodotti alimentari e ristoratori.

In un secondo momento sono stati proposti formazione, consulenza e valutazione dell’offerta, quest’ultima da parte di una commissione creata allo scopo.

Tra quanti ne hanno fatto parte, il dott. Janez Bogataj, il Posoški razvojni center, la sede della Camera di industria e artigianato a Tolmin, ProVital srl e rappresentanti delle tre categorie menzionate (artigiani, produttori di prodotti alimentari e ristoratori).

Dopo la valutazione, ai primi 38 fornitori di servizi è stato rilasciato un certificato, per oltre 80 prodotti artigiani, alimentari e bevande.

Sono stati, tra l’altro, nominati due ambasciatori della Valle dell’Isonzo, che sono la latteria Planika e il ristorante-albergo Hiša Franko.

Tra quanti hanno ricevuto il certificato, alcuni avevano iniziato la propria attività con piccoli passi. Nel tempo hanno potuto farla diventare la loro principale fonte di reddito, abbandonando quello che prima era il loro impiego principale.

La coordinatrice del marchio collettivo Iz Doline Soče, Tjaša Bizjak, ha detto che in futuro una o due volte l’anno sarà pubblicato un bando, tramite il quale partecipare al percorso che prevede consulenza, laboratori e valutazione. Il marchio sarà implementato con alloggi verdi, manifestazioni gastronomiche e esperienze guidate.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp