3. april praznik vsieh nas_Il 3 aprile è festa di tutti noi

SONY DSCUboga zgodovina! Ko se politiki ukvarjajo z njo, postane stvar naumnih nasprotovanj in smešnih polemik, ki odkrivajo njih kulturno šibkost in ukoreninjene predsodke. Dost je bluo, de je 17. marča deželni svet sparjeu predlog nekaterih furlanskih sventiku, de bi 3. obriu – oblietnica ustanovitve Oglejskega patriarhata kot fevdalne daržave lieta 1077 – postau praznik Furlanije Julijske krajine, de so paršli na dan stari predsodki med Furlani in Julijani. Taki stereotipi so se pokazali v deželnem svetu in še posebe v taržaškem komunskem svetu, ki se je soglasno (!) postavu pruot deželnemu zakonu. De je tako obnašanje nesmiselno, je dost se spuomniti, de je Oglejski patriarhat kot fevdalna daržava v okvieru Svetega rimskega imperija objemu velik teritorij, ki je šu od Alp do Jadranskega muorja in dela Istre (vključno s Tarstam), od rieke Livenze do Soške doline tja do Cerknega, Idrije, Vipave … 3. april bi muoru postat praznik vsega telega teritorija in vsieh narodu, ki v njim živijo, se pravi Slovencu, Furlanu, Hrvatu, Italijanu, ki so prav hvala Oglejskemu patriarhatu ohranili svoj jezik in svojo identiteto. Nie zadost, de nekateri furlanski krogi skušajo se polastit tega praznika in mu vsiliti nacionalistični duh, za de bi pozabili to dolgo skupno zgodovino (1077-1420), se ne je parmierno spuomnili tudi s tem, de bi poglobili svojo identiteto in obenem utardili mierno sožitje in sodelovanje med narodi. Vsi Slovenci bi muorali odkriti pomien tele oblietnice in jo pametno praznovat. Oglejski patriarhat kot daržava in še vič kot škofija, ki se je raztiegala čez skor’ vso današnjo Slovenijo, je bla tista ustanova, ki je spoštovala našo kulturo in nam nie vsilila tujega jezika. Hvala nji smo utardili našo prisotnost na telem teritoriju, smo mogli razvit in ohranit naš jezik in ga začet pisat, saj so nekateri od najstarejših rokopisu v slovenskem jeziku nastali v cerkvenih ustanovah Oglejske škofije. Še posebe Benečani smo bili deležni pametne politike Oglejskega patriarhata. Živieli smo v periferiji glavnega miesta – Čedada in v samem njega centru slovenski jezik je biu domač. Torej naj 3. april postane praznik kultur, jeziku in identitet vsieh narodu starega Oglejskega patriarhata, ki je že v Sriednjem veku prerokovau današnji evropski duh. (Giorgio Banchig)

Povera storia. Quando se ne occupano i politici, diventa oggetto di folli contrapposizioni e ridicole polemiche, che dimostrano la loro debolezza culturale e i loro radicati pregiudizi. È bastato che lo scorso 17 marzo il Consiglio regionale accogliesse la proposta di alcuni consiglieri friulani affinché il 3 aprile – anniversario della nascita del Patriarcato di Aquileia come stato feudale nel 1077 – diventasse festa del Friuli Venezia Giulia, per far venire allo scoperto i vecchi pregiudizi tra friulani e giuliani. Gli stereotipi sono emersi in Consiglio regionale e in mondo particolare nel Consiglio comunale di Trieste, che all’unanimità (!) si è espresso contro la legge regionale. Per definire insensato tale atteggiamento, basta ricordare che il Patriarcato di Aquileia come stato feudale all’interno del Sacro romano impero comprendeva un ampio territorio dalle Alpi all’Adriatico e un pezzo di Istria (Trieste compresa), dal fiume Livenza alla valle dell’Isonzo, fino a Cerkno, Idrija e Vipava… Il 3 aprile dovrebbe diventare festa di tutto questo territorio e di tutti i popoli che lo abitano, cioè sloveni, friulani, croati e italiani, che proprio grazie al Patriarcato di Aquileia hanno conservato la propria lingua e la propria identità. Non basta il fatto che alcuni circoli friulani tentino di appropriarsi di questa ricorrenza e di darle uno spirito nazionalistico per dimenticare una lunga storia comune (1077-1420) e non celebrarla anche approfondendo la propria identità e al contempo rafforzando la pacifica convivenza e la collaborazione tra i popoli. Tutti gli sloveni dovrebbero scoprire il significato di questo anniversario e festeggiarlo saggiamente. Il Patriarcato di Aquileia come stato e ancor più come diocesi, che si estendeva lungo quasi l’intera attuale Slovenia, rappresenta l’istituzione che ha rispettato la nostra cultura e non ci ha imposto una lingua straniera. Proprio grazie ad esso abbiamo rafforzato la nostra presenza in questo territorio e abbiamo potuto sviluppare, conservare e iniziare a scrivere la nostra lingua. Infatti, alcuni dei più antichi manoscritti in lingua slovena sono sorti nelle istituzioni ecclesiali della diocesi aquileiese. In primo luogo noi beneciani abbiamo goduto della saggia politica del Patriarcato di Aquileia. Vivevamo nella periferia della capitale Cividale e nel centro stesso della città la lingua slovena era di casa. Il 3 aprile diventi, allora, diventi allora la festa delle culture, delle lingue e delle identità di tutti i popoli dell’antico Patriarcato aquileiese, che già nel Medio evo profetizzava l’odierno spirito europeo. (Giorgio Banchig)

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp