13. decembra na dvojezični šoli_II 13 dicembre alla scuola bilingue

V petek, 13. decembra, bo od 17. do 20. ure dan odprtih vrat na državni dvojezični večstopenski šoli v Špietru. Odvijal se bo po sledečim programu. Ob 17.00 okrogla miza: “Dvojezična vzgoja in učenje slovenščine: nasveti staršem”; Matejka Grgič, raziskovalka na Slovenskem raziskovalnem inštitutu) bo obravnavala teme: Prednosti dvojezične vzgoje; Načelo “en človek-en jezik”; Ali otroci vedo, kdaj naj uporabljajo en jezik oz. drugega? Kaj pomeni, kar otroci “mešajo” dva jezika in kako jih pri tem lahko pomagamo; Kako lahko pomagajo otrokom pri domačih nalogah starši, ki slovenščine ne znajo; Katere jezikovne strategije so primernejše v obdobju prehoda v osnovno šolo? Kako poteka usvajanje slovenskega jezika v manjšiskem okolju? Pomembnost izvenšolskih dejavnosti pri usvajanju slovenskega jezika v manjšinskem okolju. Ob 17.30 bo predstavitev šolskih dejavnosti v sodelovanju z učenci in učnim osebjem. Ob 18.30 Informativno srečanje za vpis v 1. razred osnovne šole. Ob 18.30 Informativno srečanje za vpis v 1. razred srednje šole. Po informativnih srečanjih bo možen osebni razgovor z učitelji in profesorji za vse morebitne dodatne informacije. V otroškem vrtcu bodo vzgojiteljice na razpolago za vse potrebne informacije od 17.00 dalje. Predstavljene bodo tudi izvenšolske dejavnosti v sodelovanju z društvi in drugimi ustanovami.

Porte aperte all’Istituto comprensivo statale bilingue di San Pietro al Natisone dalle 17 alle 20, secondo seguente programma. Alle 17.00 tavola rotonda su “Educazione bilingue e apprendimento dello sloveno: consigli per i genitori”. Matejka Grgič, ricercatrice presso lo Slori – Istituto sloveno di ricerca) tratterà i temi: I vantaggi dell’educazione bilingue; Il principio “una persona – una lingua”; I bambini sanno quando utilizzare una lingua o l’altra? Che cosa significa quando i bambini “mescolano” le due lingue e come li possiamo aiutare? Come possiamo aiutare i figli nei compiti domestici se non conosciamo lo sloveno? Quali sono le strategie linguistiche più adatte nel passaggio alla scuola primaria? Come si sviluppa l’apprendimento della lingua slovena nell’ambiente della minoranza? L’importanza delle attività extra-curricolari nell’apprendimento della lingua slovena nell’ambiente della minoranza. Alle 17.30 presentazione delle attività scolastiche in collaborazione con gli allievi ed i docenti; alle 18.30 incontro informativo sulla scuola primaria dedicato ai nuovi iscritti alla classe 1ª. Alle18.30 Incontro informativo sulla scuola secondaria di primo grado dedicato ai nuovi iscritti alla classe 1ª. Dopo i suddetti incontri informativi i docenti della scuola primaria e secondaria rimarranno a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. Per la scuola dell’infanzia sarà possibile confrontarsi con le insegnanti dalle 17.00 in poi. Verranno presentate anche le attività extra-scolastiche realizzate in collaborazione con le associazioni ed altri enti.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp