Posledice plebiscita na posvetu_Il post plebiscito in un convegno

1866_italija»Beneška Slovenija: posledice plebiscita leta 1866 ter politični, gospodarski, družbeni in kulturni razvoj prostora« je naslov znanstvenega simpozija, ki bo v petek 21. oktobra v občinski dvorani v Špietru.

Simpozij ob 150. obletnici plebiscita v Beneški Sloveniji (izvedli so ga 21. in 22. oktobra 1866) organizira raziskovalna postaja Zrc Sazu v Novi Gorici, v sodelovanju z Inštitutom za slovensko kulturo iz Špietra, Goriškim muzejem Kromberk-Nova Gorica, Tolminskim muzejem, ustanovo »Fundacija Poti miru v Posočju«, Slovenskim raziskovalnim inštitutom-Slori ter Narodno in študijsko knjižnico iz Trsta.

Pobudo podpira Urad vlade Republika Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.

Simpozij je namenjen ovrednotenju dogajanj ob slovensko-italijanski meji s poudarkom na prostoru Beneške Slovenije, v katerem so se s političnimi tokovi 19. stoletja (po plebiscitu 1866) zgodile tudi ključne gospodarske, družbene in kulturne spremembe.

Na interdisciplinarnem srečanju bodo osvetljene razmere pred 150-leti kot tudi kasnejši zgodovinski in družbeni razvoj Beneške Slovenije.

Simpozil bodo ob 9. uri uvedli pozdravni nagovori.

Nato bodo v prvem sklopu, do 10.45, govorili: Branko Marušič (Kako so Slovenci spoznali Beneško Slovenijo v predplebiscitnem času); Stane Granda (Narodni preporod in Beneška Slovenija); Giorgio Banchig, predsednik Inštituta za slovensko kulturo (Plebisciti v Italiji in Benečiji 1860-1866), Salvator Žitko (Vprašanje Benečije, Trsta in Istre v kontekstu velikih upravno-političnih sprememb in separatističnih teženj istrske emigracije v letih 1861-1866), dr. Jože Šušmelj (Dogajanja na državni meji med Habsburškim cesarstvom in Kraljevino Italijo). Moderator bo Gorazd Bajc.

V drugem sklopu, do 12.15, ki ga bo moderiral Giorgio Banchig, bodo govorili: Robert Devetak (Poročanje slovenskega časopisja o dogajanju v Benečiji leta 1866), Petra Testen (Josip Puntar: dokumenti slovenske politične miselnosti po vojni l. 1866), Riccardo Ruttar (Slovenci v Furlaniji, vidiki demografske antropologije), Tanja Gomiršek (Stiki prebivalstva Goriških Brd z Beneškimi Slovenci), Gorazd Bajc (Napete razmere zaradi slovenskega izobraževanja v Beneški Sloveniji med drugo svetovno vojno).

Po kosilu se bo tretji sklop pričel ob 14. Govorili bodo: Ines Beguš (Vloga samoupravne ureditve in davčnih privilegijev v ekonomiji Nadiških dolin v Beneški Republiki), Špela Ledinek Lozej (Planinsko gospodarstvo v Beneški Sloveniji), Andrejka Ščukovit (Življenje vasi na meji v luči naselbinskega in stavbnega razvoja Robidišča), Marjeta Pisk (»Oj božime tele dolince…«: Beneška Slovenija v kanonizaciji slovenske ljudske pesemske ustvarjalnosti), Barbara Ivačič Kutin (Pripovedna folklora v Benečiji). Moderatorka bo Živa Gruden.

Po polurnem odmoru bodo v četrtem sklopu, ki ga bo moderiral Branko Marušič, govorili: Silvo Torkar (O nekaterih zemljepisnih imenih v Slovenski Benečiji), Danila Zuljan Kumar (Narodna identiteta pri Slovencih in Furlanih v Videnski pokrajini med preteklostjo in sedanjostjo), Maja Mezgec (Vidna navzočnost slovenščine kot zrcalo jezikovnega položaja slovenščine v Beneški Sloveniji), Milan Pahor (Mladinski raziskovalni tabori med Slovenci v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini).

Sledila bo sklepna razprava s katero se bo simpozij zaključil okrog 17. ure.

Simpozij je del projekta »Zahodna slovenska narodnostna meja v luči sprememb časa«.

Venerdì 21 ottobre, nella sala consiliare di San Pietro al Natisone/Špietar, si svolgerà il convegno dal titolo «Beneška Slovenija: posledice plebiscita leta 1866 ter politični, gospodarski, družbeni in kulturni razvoj prostora» («La Slavia Veneta: le conseguenze del plebiscito del 1866 e lo sviluppo politico, economico, sociale e culturale della zona»).

Il convegno per il 150. anniversario del plebiscito (del 21 e 22 ottobre 1866) nella Slavia Veneta è organizzato dal centro di ricerca del Zrc Sazu a Nova Gorica, in collaborazione coll’Istituto per la cultura slovena-Isk di San Pietro al Natisone, col museo Goriški muzej Kromberk-Nova Gorica, col museo Tolminski muzej, coll’ente »Fundacija Poti miru v Posočju«, coll’Istituto sloveno di ricerche-Slori e colla Biblioteca nazionale slovena e degli studi-Nšk di Trieste/Trst.

Il simposio intende valorizzare gli avvenimenti sul confine tra Slovenia e Italia, con particolare riguardo all’area della Slavia Veneta. Qui con le correnti politiche del 19. secolo (dopo il plebiscito del 1866) si sono avuti anche fondamentali cambiamenti economici, sociali e culturali.

All’incontro interdisciplinare si farà luce sulla situazione 150 anni fa e sul successivo sviluppo storico e sociale della Slavia Veneta. Il convegno, a cui interverranno diversi qualificati relatori, inizierà alle 9.00 e si concluderà alle 17.00.

L’evento si svolge col sostegno dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp