Zanimiv tridentinski model _L’interessante modello trentino

verra-prader-usluzbenka-jelenBen 12 relatori, tra rappresentanti del mondo scolastico locale, esponenti dei sodalizi delle minoranze linguistiche valcanalesi e titolati esperti provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Carinzia e Alto Adige hanno preso parte al convegno su «La richiesta d’istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine», organizzato venerdì 4 novembre dall’associazione «Don Mario Cernet» in collaborazione con l’associazione «Don Eugenio Blanchini» al Palazzo Veneziano di Malborghetto. Al seminario, moderato dal professore di geografia all’Università di Trieste/Trst Igor Jelen, sono stati presentati diversi modelli scolastici funzionanti nelle comunità linguistiche minoritarie vicine alla Valcanale. Viviana Gruden, ex dirigente della scuola bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar, ha presentato storia, caratteristiche e modello d’insegnamento dell’istituto che ha presieduto; Michael Vrbinc, ispettore scolastico per lo sloveno nella Carinzia bilingue, ha parlato della sezione Kugy al ginnasio della minoranza slovena di Klagenfurt, in cui si insegna in sloveno, tedesco, italiano e inglese. Dall’Alto Adige/Südtirol, Luis Thomas Prader, ex dirigente scolastico e membro del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, ha presentato le scuole in lingua tedesca altoatesine, mentre Roland Verra, intendente scolastico ladino, ha presentato la realtà delle scuole trilingui nella zona ladina altoatesina, in cui il ladino trova il proprio posto accanto a tedesco e italiano. Aprendo un’interessante parentesi sulla valle ladina di Fassa/Fascia in provincia di Trento, Verra ha parlato del modello scolastico che lì entra da un paio d’anni a regime nell’ambito dell’autonomia scolastica. Il presidente della provincia di Trento, Ugo Rossi, sta viaggiando in direzione del trilinguismo e, nel caso della Val di Fassa, si punta all’insegnamento di determinate materie in italiano, tedesco o ladino.

Durante il convegno sono stati ripercorsi anche gli sforzi dei locali sodalizi delle minoranze slovena e tedesca per l’insegnamento di sloveno e tedesco fuori e dentro il sistema scolastico. Nel confermare il proprio aiuto per l’avvio dell’istruzione trilingue, il vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabrovec, ha rilevato come le attività organizzate dai sodalizi non possano fare altro che tenere accesa una fiammella di speranza.

Il convegno ha già sortito effetti di prospettiva. Paolo Molinari, consigliere comunale di maggioranza a Tarvisio/Trbiž, ha proposto agli organizzatori la redazione di una risoluzione comune, affinchè le richieste, i propositi e le esperienze presentati al convegno non restino lettera morta davanti agli organi competenti. La proposta di Molinari è stata subito accolta e, così, nei prossimi giorni si riunirà un gruppo di lavoro costituito dai rappresentanti di sodalizi, istituzioni e società civile locale, allo scopo di preparare un documento che ufficializzi la volontà della comunità valcanalese di giungere all’avvio del sospirato sistema d’istruzione trilingue.

Di più sul Dom del 15 novembre.

Dvanajst razpravljavcev se je udeležilo posveta z naslovom »Želja po dvo- in trijezičnem šolstvu v videnski pokrajini«, ki ga je organiziralo Združenje »Don Mario Cernet« v sodelovanju z Združenjem »Don Eugenio Blanchini«. V Beneški palači v Naborjetu so tako v petek, 4. novembra, spregovorili predstavniki z domačega šolskega področja, predstavniki domačih slovenskih in nemških društev ter priznani strokovnjaki iz Furlanije-Julijske krajine, z avstrijske Koroške in z Južne Tirolske. Na strokovnem srečanju, ki ga je moderiral profesor geografije na Univerzi v Trstu Igor Jelen, je bil govor o šolskih modelih, ki že delujejo v raznih manjšinskih okoljih v relativni bližini Kanalske doline. Živa Gruden je spregovorila o zgodovini, značilnostih in učnem modelu špetrskega dvojezičnega zavoda, od katerega je bila dolgoletna ravnateljica; šolski nadzornik za slovenščino na Koroškem Miha Vrbinc je predstavil Kugyjeve razrede v okviru slovenske gimnazije v Celovcu, kjer poučujejo v slovenščini, nemščini, italijanščini in angleščini. Južnotirolski Nemec Luis Thomas Prader je kot bivši šolski ravnatelj in član Vsedržavnega sveta za javno šolstvo orisal sistem šol z nemškim učnim jezikom na Južnem Tirolskem, medtem ko je ladinski šolski skrbnik Roland Verra spregovoril o trijezičnih šolah v južnotirolskih ladinskih vaseh, kjer ima ladinščina svoj prostor ob nemščini in italijanščini. Posebno zanimivo je za občinstvo bilo, ko je Verra orisal trenutno stanje v dolini Fassa/Fascia na Tridentinskem. V okviru šolske avtonomije so tam pred dvema letoma spravili v delovanje novi šolski model. Predsednik Pokrajine Trident Ugo Rossi vztraja na poti trijezičnosti in tako v dolini Fassa stavijo na poučevanje določenih predmetov v italijanščini, nemščini ali ladinščini.

Med posvetom so seveda omenili večletna prizadevanja domačih društev slovenske in nemške skupnosti v prid poučevanju slovenščine in nemščine v šoli in izven nje. Ob ugotovitvi, da dejavnosti društev lahko le ponudijo iskro upanja, je podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec še enkrat potrdil svojo podporo zahtevi po trijezičnem šolstvu.

Posvet pa je že učinkoval perspektivno. Večinski trbiški občinski svetnik Paolo Molinari je organizatorjem predlagal sprejetje skupne resolucije, da ne bi predstavljeni predlogi, zahteve in izkušnje pred pristojnimi oblastmi ostali le lepe besede. Molinarijev predlog je bil takoj sprejet in v naslednjih dneh se bo srečala delovna skupina, ki jo bodo sestavili predstavniki domačih društev, uprav in družbe in ki bo pripravila dokument. Slednji bo izraz volje Kanalske doline, da bi prišlo do ustanovitve pričakovanega trijezičnega šolskega sistema.

Več v Domu 15. novembra.

 

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp