5 Giugno 2019 / 5. junij 2019

SSO zaskrbljen nad predlogom
Preoccupati per le modifiche

Svet slovenskih organizacij je zaskrbljen nad predlogom spremembe deželnega zakona 26/2007, ki je vključen v osnutek deželnega zakona omnnibus. Najbolj zaskrblja namera o uvedbi novega registra za društva, ki delujejo za ohranjanje jezikovinih različič v Reziji, v Kanalski dolini ter v Nediških in Terskih dolinah. Razumljiv je namen, da bi lahko na tak način Dežela namenjala sredstva za delovanje neposredno društvom in ne več preko javnih ustanov, kot je do sedaj urejal člen 22 v deželnem zakonu za Slovence 26/2007. Bolj nenavaden pa je predlog, da se z novim členom 22-bis ustanovi poseben register, saj bi se lahko to prav tako uredilo, če bi se omenjena društva vpisala v že obstoječi register za slovenska društva. Zgrešeno bi namreč bilo, če bi v sklopu deželnega zakona, ki ščiti Slovence v FJk, nastal register, ki ima namen ustvariti posebno skupino društev, ki se želi distancirati od delovanja v slovenskem jeziku. Še bolj sporno bi bilo, če bi društva vpisana v tak register dobivala sredstva iz zaščitnega zakona 38/2001. Svet slovenskih organizacij pričakuje, da bo predlog spremembe deželnega zakona 26/2007 vključen na dnevni red prihodnje seje posvetovalne deželne komisije in da bo o tem poglobljena razprava.

La Confederazione delle organizzazioni slovene esprime preoccupazione in merito alla proposta di modifica alla legge regionale 26/2007 nell’ambito della legge omnibus. A preoccupare maggiormente è l’intenzione di istituire un nuovo albo delle associazioni impegnate nella tutela delle varianti linguistiche di Resia, Valcanale, valli del Natiosne e del Torre. Si comprende l’intenzione della Regione di erogare i fondi direttamente alle associazioni e non più tramite gli enti pubblici, come finora disposto dall’articolo 22 della legge regionale per gli sloveni 26/2007. Più singolare è, invece, l’intenzione di istituire, con il nuovo articolo 22 bis, uno specifico albo, dato che l’erogazione diretta dei contributi a dette associazioni si potrebbe avere con l’iscrizione delle stesse al registro delle associazioni slovene. Sarebbe sbagliato, infatti, che nell’ambito della legge regionale che tutela la minoranza slovena soregesse uno specifico gruppo di associazioni che vuole distanziarsi dall’attività in lingua slovena. Ancora più controverso sarebbe che le associazioni iscritte in siffatto registro fossero destinatarie dei fondi provenienti dalla legge di tutela 38/2001. La Confederazione delle organizzazioni slovene si attende che la proposta di  modifica della legge regionale 26/2007 venga messa all’ordine del giorno della prossima riunione della Commissione consultiva regionale affinché sia oggetto di una discussione approfondita.