Obnovljeni oltar v Lužnicah_L’antico altare di Bagni di Lusnizza

15Blagoslov oltarjaV nedeljo, 12. novembra, popoldne je v cerkvi Sv. Gotarda v Lužnicah bilo praznično, saj so blagoslovili obnovljeni glavni oltar iz konca 17. stoletja. Nujna obnovitvena dela je Župnija Naborjet izvajala s finančno podporo fundacije Fondazione Friuli, za katero sta med prisotnimi bila predsednik Giuseppe Morandini in svetnik Sergio Dell’Anna. Z obnovitvenimi deli, ki so skupno zahtevali 42.000 evrov, so se ukvarjali podjetje Cargnelutti iz Gumina, obnavljavka Tania Garlatti in Silvio Liva. Za blagoslov obnovljenega lesenega oltarja je v Lužnice prišel sam videnski nadškof Andrea Bruno Mazzocato, ki si je želel, da bi blagoslov prisotne spet povabil k veri in molitvi.

Pred zbranimi prisotni je domači župnik Mario Gariup izkoristil priliko in predstavil svoje zadnje raziskovalno delo z naslovom »Liber memorabilium – Libro storico e archivio della parrocchia della Visitazione di Maria Ss. di Malborghetto« (»Liber memorabilium – Zgodovinska knjiga in arhiv župnije Obiskanja Device Marije Naborjet«). Nalogo, naj komentira novo publikacijo, je prepustil msgr. Marinu Qualizzi, po katerem je g. Gariup v svojem delu raziskoval in povzel 1200 let dogodkov. V pestri zgodovini naborješke župnije je msgr. Qualizza s cerkvenega vidika razlikoval med obdobji, ko je Kanalska dolina bila vključena v oglejski patriarhat, v krško škofijo, v goriško škofijo in v vidensko škofijo. V Kanalski dolini so pred priključitvijo Italiji govorili pretežno nemško in slovensko in po priključitvi tudi italijanščino, vendar je videnska nadškofija na to kazala pozornost le po drugem vatikanskem koncilu. Naborješko-oški župan Boris Preschern se je g. Gariupu zahvalil za novo raziskavo o vaseh Kanalske doline, s katerim namerava sicer avtor zbirati sredstva za obnovitvena dela za drugi oltar in prezbiterij lužniške cerkve. Dogodek je z italijansko in slovensko pesmijo glasbeno obogatil Cerkveni pevski zbor iz Ukev. (Luciano Lister)

1Oltar LuzniceGrande festa nel pomeriggio di domenica, 12 novembre, nella chiesa di San Gottardo a Bagni di Lusnizza/Lužnice per la benedizione dell’altare principale del 17. secolo, restituito alla comunità dopo il restauro. La parrocchia di Malborghetto/Naborjet ha potuto eseguire gli urgenti lavori di recupero grazie a un contributo della Fondazione Friuli, per la quale erano presenti, tra il pubblico, il consigliere Sergio Dell’Anna e il presidente Giuseppe Morandini. A eseguire il lavoro di restauro, che ha richiesto uno sforzo economico di 42.000 euro, sono stati l’impresa Cargnelutti di Gemona del Friuli, la restauratrice Tania Garlatti e Silvio Liva. Per benedire l’altare è salito a Bagni di Lusnizza l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, che ha espresso l’auspicio di un ritorno dei presenti alla fede e alla preghiera.

Per l’occasione il parroco don Mario Gariup ha presentato al pubblico il suo nuovo lavoro di ricerca dal titolo «Liber memorabilium – Libro storico e archivio della parrocchia della Visitazione di Maria Ss. di Malborghetto», lasciando a mons. Marino Qualizza il compito di commentarlo. Per Qualizza, col proprio lavoro Gariup ha studiato e riassunto 1200 anni di eventi. Nella variegata storia della parrocchia di Malborghetto mons. Qualizza ha distinto, da un punto di vista di organizzazione ecclesiastica, tra i periodi in cui la Valcanale era parte del Patriarcato di Aquileia, della diocesi di Gurk, della diocesi di Gorizia e dell’arcidiocesi di Udine. Prima dell’annessione all’Italia in Valcanale si parlavano soprattutto il tedesco e lo sloveno; dopo l’annessione anche l’italiano. L’arcidiocesi di Udine ha dimostrato attenzione alla questione solo dopo il Concilio Vaticano II.

Il sindaco di Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, ha ringraziato don Gariup per il nuovo lavoro di ricerca sui paesi della Valcanale, con cui l’autore intende racimolare fondi per il restauro di un altro altare e del presbiterio della chiesa di Bagni di Lusnizza. L’evento è stato accompagnato dai canti in italiano e sloveno del Coro parrocchiale di Ugovizza/Ukve.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp