Nediške župnije pod Čedadom_La forania di San Pietro sotto Cividale

6CarlinoOb godu zavetniku svetih Mohora in Fortunata, tuo je 12. luja, bo videnski nadškof msgr. Andrea Bruno Mazzocato podpisu in arzglasiu reformo Videnske nadškofije. V parpravo na tele dogodek, ki bo globoko spremeniu podobo videnske Cierkve se msgr. Mazzocato srečava z duhovniki. Tiste za novo čedajsko foranijo, v kateri bojo združene dosedanje foranije Čedad, Špietar in Rosazzo, je bluo v pandiejak 25. junja, seviede v Starim miestu.

Med srečanjem so duhovniki glasovali, koga predlagati nadškofu za vikarja nove foranije. Izbiera je padla na čedejskega famoštara in dekana msgr. Livia Carlina, Po projektu, ki so ga predstavili že predlanskinjim, bo od donašnjih 24 ostalo samuo devet foranij in bojo nastavli 56 nadfar, kar pomieni, de bojo na papirju (na karti) fare le tiste, ki so sada, ampa bojo dejansko združene v takuoimenovana pastoralna sodelovanja (po italijansko collaborazioni pastorali) z adnim famoštram, kateremu bi pomagali drugi duhovniki in diakoni.

Kaj tuole pomieni za teritorij, kjer so Slovenci, je hitro poviedano. Špietarske foranije na bo vič in bojo vse fare Nediških dolin adno samuo pastoralno sodelovanje pod do Manzana aršierjeno Čedajsko foranijo.

V Terskih dolinah bo ostala foranija Čenta, niemska bo ratala pa pastoralno sodelovanje v katerem bojo vse slovenske fare: Černeja, Subid, Tipana, Viškuorša, Plestišča, Prosnid, Bardo, Ter in Zavarh.

Kanalska in Želiezna dolina bojo pod Karnijsko foranijo, ki so jo prekarstili kar gorsko. Fare Kanalske doline bojo pod tarbiškim pastoralnem sodelovanjam, Rezija pa pod možniškem.

V dvieh lietah so o reformi puno guorili na vseškofijskih srečanjah, po foranijah in farah.Na dan je paršlo puno konstruktivnih kritik in alternativnih predlogu. Pa nie paršlo do velikih sprememb začetnega projekta.

Petnajstdnevnik Dom, združenji Blankin in Cernet so s posebnim dokumentam predlagali, de se nastavi adna foranija za Benečijo in adna foranija za Železno in Kanalsko dolino. Vprašali so tudi, naj v novih nadfarah nadškofija posakrbi za duhovnike in diakone, ki znajo in guoré slovenski jezik.

Tako urediteu je podparlo puno duhovniku in pastoralnih dielucu v farah, kjer so Slovenci. Škoda so ušafali gluha ušeša par poglavarjah videnske nadškofije.

N6nove foranijeella ricorrenza dei patroni diocesani, i Santi Ermacora e Fortunato, il 12 luglio l’arcivescovo di Udine, mons. Andrea Bruno Mazzocato, firmerà e proclamerà la riforma dell’arcidiocesi di Udine. In preparazione a tale evento, che cambierà in modo profondo il volto della Chiesa udinese, mons. Mazzocato sta incontrando i sacerdoti. Per la nuova forania di Cividale, in cui saranno riunite le attuali foranie di Cividale, San Pietro al Natisone/Špietar e Rosazzo, l’incontro si è svolto lunedì, 25 luglio, ovviamente a Cividale.

In tale sede i sacerdoti hanno votato chi proporre all’arcivescovo quale vicario della nuova forania. La scelta è caduta sul parroco e decano di Cividale, mons. Livio Carlino.

In base al progetto, presentato già due anni fa, delle attuali 24 resteranno solo 9 foranie e saranno istituite 56 superparrocchie. Ciò significa che, sulla carta, le parrocchie continueranno a essere quelle di adesso, ma, di fatto, saranno riunite nelle cosiddette collaborazioni pastorali – con un un solo parroco, cui andrebbero in aiuto altri sacerdoti e diaconi.

Cosa ciò significhi per il territorio abitato dalla minoranza slovena, è presto detto. La forania di San Pietro al Natisone non ci sarà più e tutte le  parrocchie delle Valli del Natisone costituiranno un’unica collaborazione pastorale, nell’ambito di una forania di Cividale estesa fino a Manzano.

Nelle Valli del Torre continuerà a esistere la forania di Tarcento; quella di Nimis diventerà una colaborazione pastorale nell’ambito della quale si troveranno tutte le parrocchie in cui risiedono fedeli di lingua slovena: Cergneu/Černeja, Subit/Subid, Taipana/Tipana, Monteaperta/Viškuorša, Platischis/Plestišča, Prossenicco/Prosnid, Lusevera/Bardo, Pradielis/Ter e Villanova delle Grotte/Zavarh.

La Valcanale e il Canal del Ferro si troveranno nell’ambito della Forania della Carnia, ribattezzata in Forania della Montagna. Le parrocchie della Valcanale ricadranno nell’ambito della collaborazione pastorale di Tarvisio/Trbiž; Resia/Rezija in quella di Moggio Udinese.

In due anni si è molto parlato della riforma – nell’ambito di incontri diocesani, nelle foranie e nelle parrocchie. Sono emerse molte critiche costruttive e proposte alternative, tuttavia non sono sopraggiunte grosse modifiche al progetto iniziale.

Il quindicinale Dom e le associazioni Blanchini e Cernet, in un particolare documento, avevano proposto l’istituzione di una forania per la Slavia veneta e di una forania per il Canal del Ferro e la Valcanale. Avevano richiesto, inoltre, che nelle nuove superparrocchie fosse provvisto alla presenza di sacerdoti e diaconi che conoscessero e parlassero lo sloveno.

Un’organizzazione di questo tipo, nelle parrocchie in cui la minoranza linguistica slovena è presente, ha trovato sostegno tra molti sacerdoti e operatori pastorali. Purtroppo, tra la fascia dirigente dell’arcidiocesi di Udine, sono incappati orecchie sorde.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp