13 Novembre 2019 / 13. november 2019

Ne spreglejte Doma z dne 15.11.
In primo piano sul Dom del 15.11

V dvajseti letošnji tiskani izdaji, z dne 15. novembra, Dom postavlja v ospredje reformo lokalne samouprave v Furlaniji Julijski krajini. V Deželnem svetu je začel svojo pot zakonski osnutek Deželnega odbora. Spodbudno je, da je pristojna komisija Deželnega sveta k izvirnemu besedilu dodala člena o slovenski in ostalih jezikovnih manjšinah. Dobra novica je tudi, da župani Nediških in Terskih dolin soglašajo z ustanovitvijo skupne »beneške« gorske skupnosti. Zavzemajo se tudi za nastanek »pete pokrajine«, ki bi skrbela za gorata področja. Svet slovenskih organizacij, je napisano v spomenici, ki so jo izročili peti komisiji »se strinja s končnimi nameni, ki jih sedanja deželna uprava zasleduje. Še posebno je pri tem pomembno, da se občinam omogoči, da v polnosti izvajajo lastno upravno avtonomijo.« Odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza posveča svoj uvodnik 30-letnici padca Berlinskega zidu. “Troštali smo se, de se bo po berlinskem zidu rodila nova Evropa, od Gibiltere do Uralu, takuo ki je vičkrat pravu an želeu papež Wojtyła. An se je niek takega kazalo. Potlè pa je padu Gorbačov, so stvari oslabšale an imamo pred očmi šibko an bouno Evropo, kjer nekateri politiki skušajo zazidati nazaj ziduove, za katerih vsak bi živeu zapart v svoje skromne interese, ki dajejo muoč boliezni.Mi pa smo tajšni, de na zavaržemo upanja. Mislemo šele na Evropo sv. Benedikta ter Cirila an Metoda, takuo de moremo sapati s punimi pljučami od Vzhoda do Zahoda an šelè z močjò tistega izročila, ki nam ga ponuja Vangelij, an ki nam odpre sarce an pamet, na kar je dobrega an vriednega za človieka,” poudraja. V nedeljo, 24. novembra, ob 17.30 iz sejne dvorane županstva v Špietru bo šla v živo na valovih Radia Trst A Rai posebna oddaja Nediški zvon ob 40-letnici prve oddaje. Program predvideva predvsem pogovore z najrazličnejšimi predstavniki slovenske narodne skupnosti v videnski pokrajini pa tudi drugimi, ki imajo z Benečijo poseben odnos. Združenje Blankin pripravlja niz petih koncertov v pripravo na Božič. Prvi bo že v nedeljo 24. novembra v Čenijeboli. Nato bodo v Subidu 8. decembra, Porčinju 15. decembra, Plestiščah in Mažeruolah 22. decembra. Medtem ko se na Solbici v dolini Rezije že pripravljajo na Božič, v Kanalski dolini pičakujejo prihod novega župnika g. Alana Iacoponija. Za Dom je izjavil, da bo spoštaval jezike, kulture in običaje, ki zaznamujejo tisto območje.

Nel ventesimo numero del 2019, il quindicinale Dom mette in apertura il dibattito sulla riforma delle autonomie locali, presentata dalla Giunta regionale e già all’esame del Consiglio regionale, nascerà la Cominità di montagna delle Valli del Natisone e del Torre. Nella riunione dell’Uncem, l’organismo che coordina gli enti locali montani, del 4 novembre a Faedis, i primi cittadini hanno confermato il sì all’unione dei due territori. Ma la vera novità è l’iniziativa dei sindaci per l’istituzione, nell’ambito della riforma regionale degli enti locali, della cosiddetta «provincia della montagna». Il documento, proposto dal sindaco di Gemona, Roberto Revelant, ha ottenuto il sostegno dei più grandi Comuni del territorio montano (Tolmezzo, Tarvisio, Tarcento) e di quasi tutte le altre municipalità. Ci sono tutti quelli delle Valli del Torre, escluso Povoletto, che non farà parte della Comunità di montagna, e sei delle Valli del Natisone più Torreano (mancano all’appello Drenchia e Prepotto e naturalmente non c’è Cividale). Nel concreto, i firmatari chiedono l’istituzione dell’«Ente di decentramento amministrativo della Montagna il cui ambito territoriale di competenza corrisponde a quello delle comunità della Carnia, Canal del Ferro e Val Canale, Gemonese, Natisone e Torre al fine di assicurare la giusta considerazione alle peculiarità del nostro territorio regionale, composto da diverse caratteristiche orografiche, economiche e sociali». Nell’editoriale, il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, ricorda il trentesimo della caduta del muro di Berlino. Sottolineando che le attese di quei giorni sono andate in gran parte deluse, esorta a sognare ancora un’Europa senza barriere. Si avvicina l’Avvento e, come ormai tradizione, anche quest’anno nelle chiese delle nostre vallate si svolgeranno diversi concerti in attesa del Natale. Ogni anno rappresentano un’occasione d’incontro, in cui vedersi, ritrovarsi e fare comunità. L’Associazione/Združenje Don Eugenio Blanchini organizza un ciclo di concerti nei paesi delle Valli del Torre. Il primo concerto si svolgerà domenica, 24 novembre, a Canebola/Čenijebola di Faedis. Alle 17.00, nella chiesa paesana dedicata a San Giovanni Battista, si esibirà con canti in quattro lingue l’Ottetto Lussari. Domenica, 8 dicembre, le melodie natalizie arriveranno a Subit/Subid, domenica 15 a Porzus/Porčinj, domenica 22 a Masarolis/Mažeruola e Platischis/Plestišča. Mentre a Stolvizza, in Val Resia, fervono i preparativi per Natale, in Valcanale attendono il nuovo parroco. Don Alan Iacoponi farà ingresso a Tarvisio sabato 23 novembre. Il nuovo parroco è ansioso di conoscere i fedeli della Valcanale di persona: «La mia intenzione è arrivare in punta di piedi sul posto, perché si tratta di comunità che hanno una storia e tante tradizioni. Ovviamente io non posso arrivare come un carro armato e fare semplicemente di testa mia», ha dichiarato al Dom.