16 Gennaio 2019 / 16. januar 2019

Ne prezrite v prvem letošnjem Domu
Da leggere nel primo Dom del’anno

V prvi letošnji izdaji Doma, z dne 15. januarja 2019, je v ospredju Dan emigranta. Slovenci v videnski pokrajini morajo staviti na otroke in mlade družine, da se na bodo Benečija, Rezija in Kanalska dolina še naprej praznile. Brez ljudi bosta iz teh krajev izigilila tudi slovenski jezik in kultura. Mladi pa morajo po izobraževanju imeti priložoznost, da delajo doma in ne gredo po svetu s trebuhom za kruhom. To sta v glavnem poudarila predsednik Deželnega sveta Furlanije Julijske krajine Pier Mauro Zanin (na sliki) in minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Peter Jožef Česnik na najpomembnejši prireditvi Slovencev videnske pokrajine, ki je potekala 6. januarja v Čedadu. V imenu slovenskih organizacij je imel govor pokrajinski predsednik Kmečke zveze in tipajski župan Alan Cecutti. “Trenutni družbeni in gospodarski položaj nam preprečujeta, da bi v Benečiji in v Reziji z optimizmom gledali na prihodnost, saj ni generacijske izmenjave, ekonomija je na psu in dejansko ni nobene zaposlitvene priložnosti. Prof. Mario Canciani je na osnovi nekaterih parametrov, kot so stalno prebivalstvo, padec rodnosti in starost prebivalcev, ugotovil, da bo zadnji Benečan izumrl približno leta 2150, to je čez nekaj več kot 130 let. Vendar pa se ne nameravamo predati! (…) Prepričan sem, da imamo vse možnosti za zagon tako pričakovanega preobrata v naši skupnosti še v rokah. Že smo zaslutili pozitivna znamenja iz javnih ustanov, pa tudi voljo krajevnih dejavnikov, da bi ne bilo popuščanja. To je bitka za življenje naših ljudi in naše zemlje. Izplača se, da jo bijemo prav do konca!”, je pudaril. V četrtek, 27. decembra, je umrl gospod Lovro Petricig. Upokojeni duhovnik iz Podbarnasa v Benečiji je bil star 91 let. “Njega življenjska pot je bla posebna. Zauoj ki je biu zaviedan Slovenec, de bi ratu mašnik, je muoru zapustiti rojstne kraje in iti na Koroško v Avstriji”, bremo v njemu posvečenemu članku. Seveda Dom poroča tudi o preteklih božičnih praznikih. “Msgr. Marino Qualizza pravi o »božičnem čudežu«, kàr guori in piše o sveti maši po slovensko na božični vičer v Špietru. Tele čudež se od lieta 2013 ponavlja in raste, saj je 24. dičemberja lani zbralo tako veliko število vierniku, de je ratala velika farna cierku premajhana. Puno ljudi je bluo na nogah. Na obrazih se je videlo pravo božično veselje in poseban čar so maši dale slovenske božične piesmi,” lahko beremo na drugi strani. 14. januarja se je deželna odbornica za šolstvo Alessia Rosolen mudila v Kanalski dolini, da bi si ogledala potek dejavnosti v okviru poskusnega trijezičnega pouka, ki ga že drugo leto zapored izvajajo v otroškem vrtcu in osnovni šoli v Ukvah. V okviru deželnega proračuna za leto 2019 deželni odbor in deželni svet Furlanije Julijske krajine z amandmajem odobrili financiranje, da bi zagotovili nadaljevanje in širitev poskusnega večjezičnega pouka – v okviru katerega v šolah Kanalske doline poučujejo nekatere kurikularne predmete v domačih jezikih. V otroškem vrtcu in osnovni šoli v Ukvah bodo takšen pouk nadaljevali; v otroške vrtce v Žabnicah, na Trbižu in na Centralnem Trbižu in prve razrede osnovnih šol na Trbižu in na Centralnem Trbižu naj bi ga uvedli v prihodnjih tednih. Vse to bo omogočil zaščitni zakon za slovensko manjšino, na podlagi katerega so Medobčinski teritorialni uniji za Železno in Kanalsko dolino podelili prispevek v višini 80.000 evrov, da bi v okviru Večstopenjskega zavoda Trbiž poučevali jezike.

La prima edizione 2019 del quindicinale Dom pone in primo piano il Dan emigranta. Puntare su giovani e famiglie per una ripresa della natalità, unico elemento che può garantire un futuro a Benecia, Resia e Valcanale. Ma bisogna creare le condizioni in termini di opportunità occupazionali e servizi per fermare la nuova emigrazione, che porta via le forze migliori della comunità. È il messaggio che giunge dal tradizionale incontro di inizio anno della comunità slovena della provincia di Udine, tenutosi a Cividale il 6 gennaio. Vi hanno preso la parola il sindaco di Cividale, Stefano Balloch, il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik, e il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Pier Mauro Zanin (nella foto). A nome delle organizzazioni slovene è intervenuto Alan Cecutti, presidente della Kmečka zveza e sindaco di Taipana: «Sappiamo tutti quali sono le cause che hanno prodotto la difficile situazione: mancanza di lavoro, emigrazione, spezzettamento delle proprietà, ma soprattutto un “complesso di inferiorità” dovuto a scelte politiche che hanno messo la montagna a servizio della pianura, sfruttato in modo colonialistico il territorio e vilipeso la lingua e la cultura slovena. L’attuale situazione sociale ed economica non consente ottimismo per il futuro di Benecia e Resia, in quanto non c’è ricambio generazionale, l’economia è al palo e in pratica non c’è possibilità occupazionale. Il prof. Mario Canciani, sulla base di alcuni parametri come popolazione residente, tasso di fertilità, età della popolazione, ha fissato l’estinzione dell’ultimo beneciano intorno al 2150, cioè tra poco più di 130 anni. Tuttavia non intendiamo arrenderci! (…) In definitiva, la situazione della nostra comunità è critica, ma sono convinto che abbiamo ancora le carte in regola per imprimere il tanto atteso cambio di rotta. Segnali positivi da parte delle istituzioni li stiamo percependo, come pure la volontà di tutti gli attori locali a non mollare. È una battaglia per la vita della nostra gente e della nostra terra. Vale davvero la pena di combatterla fino in fondo». Lo scorso 27 dicembre è mancato don Lorenzo Petricig. Originario di Sottovernassino/Podbarnas, frazione di San Pietro lo Natisone Petricig, per diventare sacerdote, era dovuto emigrare in Carinzia, a causa del clima di persecuzione contro gli sloveni in atto nel secondo dopoguerra nelle Valli del Natisone. Per la cronaca dai paesi, il Dom scrive, tra l’altro, della consegna a scolari e studenti di Savogna delle borse di studio intitolate al prof. Rieppi, dei festeggiamenti epifanici a Ponteacco, dei lavori pubblici a Taipana e del finanziamento triennale per lo sportello sloveno nel Comune di Lusevera. Ampio spazio è dedicato alla scuola plurilingue in Valcanale. Secondo l’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen, lingue e internazionalità, sport e natura sono i punti di forza per evitare il declino della montagna. Lo ha sottolineato durante la visita di lunedì, 14 gennaio, ai plessi di Pontebba, Ugovizza/Ukve, Tarvisio/ Trbiž e Tarvisio Centrale. L’assessore ha potuto constatare con mano la bontà dei metodi di insegnamento delle lingue minoritarie nell’ambito dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio. Nel plesso di Ugovizza, l’assessore Rosolen ha potuto conoscere da vicino la sperimentazione plurilingue lì giunta al secondo anno di svolgimento. Con gli 80.000 euro a valere sulla legge di tutela della minoranza linguistica slovena previsti dalla legge di stabilità, prevedibilmente da febbraio, la sperimentazione plurilingue sarà estesa anche all’ultimo anno delle scuole d’infanzia di Camporosso/ Žabnice, Tarvisio/Trbiž e Tarvisio Centrale.