29 Gennaio 2020 / 29. januar 2020

Ne prezrite v Domu 31. januarja
Non perdete il Dom del 31 gennaio

V izdaji Doma z dne 31. januarja sta v ospredju Ada Tomasetig, ki je ob Zavodu za slovensko izobraževanje prejela Gujonovo priznanje, in 50. Novoletno srečanje Slovencev videnske pokrajine in Posočja, ki se je odvijalo v soboto, 18. januarja, v Kobaridu. Adi Tomasetig so priznanje prav na 50. Novoletnem srečanju podelili za njeno hvalevredno delo v prid slovenskemu jeziku in kulturi. Ada živi v Sarženti blizu Špietra. Že veliko let piše pravljice, takšne, kot so jih nekoč pripovedovali starejši, v katerih so škrati, krivapete, more, živina… »San vesela, de mi su dal’ to nagrado. Že puno liet dielan za našo kulturo naših dolin, zak mi je ušeč dielat tuole,« je v pogovoru za Dom izjavila Ada. O pravljicah nam je še povedala: »Mislim, de otrokan pravce so ble, so an bojo nimar ušeč. An če donas je puno tehnologije jaz misnen, de otroc nimar radi poslušajo, kuo jim kduo prave dno pravco.«

Na 50. Novoletnem srečanju Slovencev videnske pokrajine in Posočja v Kobaridu je spet prišla do izraza velika želja po sodelovanju in skupnem načrtovanju, tako s posoške kot z beneške strani. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, ki je za prisotne imel spodbudne besede: »Imamo neverjetne možnosti, da vsi, ki verjamemo v sožitje, v prijateljstvo, v skupne napore za skupno prihodnost, ki verjamemo v izjemno priložnost, ki nam jo daja skupni evropski okvir, naredimo to, vse kar je potrebno, da bi naši otroci in otroci naših otrok morda doživeli v resničnosti tistih sanj, ki so jih imele generacije, ki jim to ni bilo omogočeno, ki jih imamo mi zdaj.«

Tokrat Dom vsebuje naslednje teme. Uvodnik: Čedermaci in zaslužne »čedermajke«. V ospredju: 50 novoletnih srečanj v pošočju, naj jih bo še toliko med prijatelji; Predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor, v Kobaridu: »Tukaj so neverjetne možnosti in neverjetne priložnosti«. Versko življenje: Nenehni dialog med Bogom in njegovim ljudstvom. Zgodovina in kultura: Ljudski običaji so del naše slovenske identitete. Poglobimo in premislimo: Krščanstvo postaja tujec tudi pri nas. Terske in Nediške doline: Prihaja Skupnost gorskega območja. Nediške doline: Devetico božično so molili do Svečnice. Iz naših dolin: Mladi in kmetijstvo, binom za teritorij. Terske doline: V Bardu je Adrianin bar primer gospodarske dejavnosti, ki vztraja. Kanalska dolina: Zaželeli so dolgo življenje in vse dobro s pesmico. Rezija: Babaci bojo zasedali celo dolino. Posočje: Drežnica se je spet izkazala. Šport: Ekipa Valnatisone dobi 9 točk v enem tednu in sproži potres.

Il numero del 31 gennaio del quindicinale Dom vede in primo piano Ada Tomasetig, che accanto all’Istituto per l’istruzione slovena/Zavod za slovensko izobraževanje ha ricevuto il Gujonovo priznanje, e il 50. Incontro per l’anno nuovo degli sloveni della provincia di Udine e della Valle dell’Isonzo, che si è svolto sabato, 18 gennaio, a Kobarid (Caporetto). Il riconoscimento Gujonovo priznanje è andato a Ada Tomasetig per il suo lodevole lavoro in favore di lingua e cultura slovene proprio nell’ambito del 50. Incontro per l’anno nuovo. Ada vive a Sorzento/Sarženta di San Pietro al Natisone/Špietar. Già da molti anni scrive favole come quelle raccontate un tempo dagli anziani, in cui compaiono škrati, krivapete, more, animali domestici… «Sono felice che mi abbiamo conferito questo premio. Già da molti anni lavoro per la nostra cultura e le nostre valli, per il piacere di farlo», ha dichiarato Ada in un’intervista al Dom. Rispetto alle favole ha aggiunto: «Penso che ai bambini le favole siano piaciute, piacciano e piaceranno sempre. E se oggiogiorno c’è tanta tecnologia, io penso che ai bambini piaccia sempre ascoltare, quando qualcuno gli racconta una favola».

Al 50. Incontro per l’anno nuovo degli sloveni della provincia di Udine e della Valle dell’Isonzo a Kobarid (Caporetto) è di nuovo emerso il grande desiderio di collaborare e progettare insieme, sia da parte della Valle dell’Isonzo che da parte della Slavia e di Resia. L’oratore ufficiale, il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ha incoraggiato i presenti: «Abbiamo possibilità incredibili, tutti noi che crediamo nella convivenza, nell’amicizia, negli sforzi comuni per un futuro comune, noi che crediamo nell’eccezionale opportunità offertaci dal comune quadro europeo, facciamo tutto ciò che serve, affinché i nostri figli e i figli dei nostri figli forse vivano la realtà di quei sogni che noi abbiamo ora e che hanno avuto quelle generazioni cui non sono stati resi possibili».

Ecco gli altri argomenti trattati dal Dom. Editoriale: I čedermaci e i meriti delle «čedermajke». In primo piano: 50 Incontri per l’anno nuovo nella Valle dell’Isonzo, ce ne siano altrettanti fra amici; Il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, a Kobarid (Caporetto): «Qui ci sono incredibili possibilità e incredibili opportunità». Vita religiosa: Un dialogo continuo tra Dio e il suo popolo. Storia e cultura: Le tradizioni popolari fanno parte della nostra identità slovena. Approfondiamo e riflettiamo: Il Cristianesimo sta diventando straniero anche da noi. Valli del Torre e del Natisone: Arriva la Comunità di montagna. Valli del Natisone: Si pregava la novena di Natale fino alla Candelora. Dalle nostre valli: Giovani e agricoltura, il binomio per il territorio. Valli del Torre: Il bar di Adriana a Lusevera, un esempio di attività economica che resiste. Valcanale: Lunga vita e ogni bene con una canzoncina. Resia: Una valle invasa dai babac. Valle dell’Isonzo: Drežnica si distingue ancora. Sport: Scossone della Valnatisone con 9 punti in una settimana.