28 Giugno 2018 / 28. junij 2018

Ne prezrite v Domu 30. junija
Uscito il Dom del 30 giugno

Prva1218Dom v izdaji ob koncu junija postavlja v ospredje novo priložnost, ki jo beneškim občinam ponuja dejstvo, da Deželna uprava bo “zamrznila” nadaljno izvajanje reforme lokalne avtonomije, ki je občinam vsilila medobčinske unije. Občinam se torej prikazuje možnost, da spet pridobijo upravno avtonomijo.
V uvodniku odgovorni urednik mons. Marino Qualizza, ugotavlja, da je evropski duh izginil v primerjavi z navdušenjem leta 2004, ko je Slovenija vstopila v Evropsko Unijo. O tem priča tudi dejstvo, da letos ne bo na Višarijah romanja treh Slovenj.
Na verski strani je v ospredje zakrament birme, ki še tesneje vernika poveže z vesoljno Cerkvijo, kot je nedavno med splošno avdienco podčrtal papež Frančišek.
V knjigi »Domače pravce«, ki je bila pred kratkim predstavljena v Tipani, je jezikoslovec Janoš Ježovnik dokazal, da so naša narečja slovenska. V pogovoru za Dom je podčrtal, da je treba narečja govoriti posebej z otroki.
Od 12. julija bo stopila v veljavo teritorialna reforma videnske nadškofije, na podlagi katere bodo župnije Nediških dolin spadale pod Čedad, Terske doline pod Čento, Rezija in Kanalska dolina pa pod Tolmeč.
V Terskih dolinah je v Plestiščah domača cerkev spet odprta. Po zaprtju leta 2014, zaradi obnovitevenih del, so jo uradno slovesno otvorili 23. junja s poljubljanjem križev. Mašo je predsdoval videnski nadškof.
Prvič je 23. junija videnska radijska postaja Radio Maria oddajala sveto mašo iz cerkve Sv. Marije Vnebovzete v Reziji.
V Kanalski dolini je mlekarna v Ukvah steber domačega kmetijstva. V Žabnicah bodo pokojnemu mons. Mateucigu odkrili spominsko ploščo.
Na strani posvečeni Posočju je v ospredje, da je v Tolminu knjižnica Cirila Kosmač prvič priredila »Dan knjižnice«, da bi spodbudila bralno kulturo.
V tej številki je začel pregled zgodovine nogometnih ekip v Nediških in Terskih dolinah, od njihovega nastanka do današnjega dne. V prvem nadaljevanju je govor o ekipi Valnatisone.
Nadaljuje se niz pravljic, ki jih je v slovenskem narečju Nediških dolin napisala Ada Tomasetig in v strip spravil Moreno Tomasetig.
Na zadnji strani in v notranjih straneh med dogodki so Postaja Topolove in lutkovne predstave, ki bodo potekale julija.

 

 

L’edizione del 30 giugno del quindicinale Dom pone in evidenza la nuova opportunità per i Comuni della Slavia friulana data dal fatto che l’amministrazione regionale, guidata da Fedriga, intende congelare la riforma della giunta Serracchiani che ha imposto ai Comuni le Uti. Per i Comuni delle Valli si delinea quindi l’opportunità di riprendere l’autonomia amministrativa.
Nell’editoriale mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom, traccia una riflessione sullo spirito europeo che sembra sfumato rispetto agli entusiasmi del 2004, quando la Slovenia entrò a fare parte dei Paese dell’Unione Europea. Ne è segno anche il fatto che il pellegrinaggio dei tre popoli al Lussari quest’anno non ci sarà.
Nella pagina di vita religiosa in apertura l’importanza della cresima che rafforza il legame dei fedeli con la Chiesa universale, come ha sottolineato Papa Francesco nel corso di una recente udienza plenaria.
In occasione della recente presentazione della pubblicazione «Domače pravce», pubblicata in sloveno standard e dialetto delle Valli del Natisone, è intervenuto il linguista Janoš Ježovnik, che in un’intervista al Dom sottolinea la necessità di parlare il dialetto con i bambini.
Dal prossimo 12 luglio entrerà in vigore la riforma della diocesi di Udine, con la quale le parrocchie delle Valli del Natisone cadranno sotto la forania di Cividale; le Valli del Torre sotto Tarcento; Valcanale e Resia sotto Tolmezzo.
A San Pietro lo scorso 22 giugno è stato festeggiato il decennale della scuola media bilingue, che dagli iniziali 14 alunni, oggi ne conta una sessantina e che per la prima volta a settembre avrà una classe prima con due sezioni.
Nelle Valli del Torre a Platischis festa per la riapertura della chiesa chiusa nel 2014. Sabato 23 giugno si è tenuta la solenne celebrazione col “Bacio delle croci”, presieduta dall’arcivescovo di Udine.
Per la prima volta lo scorso 23 giugno lo studio mobile di Radio Maria Udine ha trasmesso la celebrazione dalla chiesa di Santa Maria Assunta in Resia.
In Valcanale la latteria di Ugovizza è un pilastro dell’agricoltura locale. A Camporosso verrà celebrata una messa e posta una lapide per ricordare mons. Dionisio Mateucig.
A Tolmino, nell’alta Valle dell’Isonzo, la biblioteca «Ciril Kosmač» ha ospitato per la prima volta la Giornata del libro, volta a promuovere la lettura.
Inizia con questo numero una panoramica sulla storia delle squadre di calcio nelle Valli del Natisone e del Torre, dalla loro fondazione ad oggi. La prima puntata è dedicata alla Valnatisone.
Continua la serie di favole, in dialetto sloveno raccontate da Ada Tomasetig e illustrate da Moreno Tomasetig.
In ultima pagina e all’interno del giornale l’appuntamento, in luglio, con la Stazione Topolò e la rassegna marionette e burattini.