2 Marzo 2017 / 2. marec 2017

Ne prezrite v Domu 28.februarja
Uscito il Dom del 28 febbraio

Prva 417V izdaji z dne 28. februarja, petnajstdnevnik Dom ugotavlja, da so odnosi med Benečijo in Posočjem nepogrešljivi. »Kjer je volja tam je pot«, je podčrtal bivši načelnik Upravne enote Tolmin, Zdravko Likar, ki je bil pred nedavnim protagonist takonaslovljenega večera v slovenskem kulturnem domu v Špetru. Večer je beneška slovenska skupnost priredila, da bi se Likarju zahvalila za hvalevreden trud, ki ga je vložil v spodbujanje sodelovanja v obmejnem prostoru.
Smo v Postnem cajtu, v času karo se spominjamo poti izraelskega naroda iz suženjstva do svobode, ki jo daje Obljubljena dežela. Ta je tema uvodnika, izpod peresa odgovornega urednika msgr. Marina Qualizze.
»Postni čas kristjane pripravlja na Veliko noč« je glavni naslov v ospredju na verski strani.
Na prvi strani in v notranjih straneh Dom ocenjuje zakonski predlog, ki ga je vložila desna sredina v deželni svet, da bi ovrednotila slovenska narečija v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Očitno gre za dvojnik, ker že obstaja vrsta inštitucij, ki za to skrbijo in bi torej šlo za zapravljanje denarja.
V tej številki se zaključuje objava zgodovinske raziskave, ki jo je Giorgio Banchig opravil o plebiscitih v Italiji med leti 1860 in 1870, o tretji vojni za neodvisnost leta 1866, o slovesnostih ob plebiscitu 21. in 22. oktobra 1866 ter o vprašanju začrtanja meje med Italijo in Avstrijo. Vsi članki so objavljeni v knjigi »Ob zvoku remonike«, ki sta jo izdali zadruga Most in združenje Blankin.
V tem Domu je tudi članek o programu, ki sicer ni še dokončan, otvoritve obnovljenega sedeža dvojezične šole, ki bo potekala v saboto 11. marča v Špetru. Šolo bodo poimenovali po njenem ustanovitelju Paolu Petricigiu in otvoritve se bo udeležil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor.
V Nediških dolinah beležijo 23-odstotni upad prijav v vrtcu za šolsko leto 2017-2018. To izhaja iz podatkov vpisov v vrtce, primarne in nižje srednje šole v Nediških, Idrski in Terskih dolinah, v Reziji in Kanalski dolini.
V tradicionalnem pustu ima Benečija bogastvo brez primerov. To je ponovno dokazal sprevod pustov, ki je uspešno potekalo 19. februarja v Špetru.
Da bi celotno obnovili pokrajinsko cesto v karnajski dolini je potrebnih 8 milijonov evrov. To je v ospredju na strani Terskih dolin.
Opcije v Kanalski dolini in na Tridentiskem so bile v ospredju znanstvenega posveta, ki so ga priredili 18. februarja v Vidnu.
Andrea Beltrame, ki je bil pred kratkim potrjen na mestu predsednika Naravnega parka Julijskih Predalp, evidentira nove prioritete tega varovanega območja, ki ima središče v dolini Rezije.
Prva svetovna vojna in njena dediščina povezuje 12 držav. V Kobaridu je bilo prvo partnersko srečanje o tranznacionalnem projektu med državami Podonavja.
Na športni strani je glavna novica, da v nogometnem prvenstvu Amatori Figc ekipa Torean/Real Pulfero nadaljuje z nizom zmag tudi ko igra z rezervami igralci.
Na zadnji strani pa vas čaka bogat koledar dogodkov v prvi polovici marca.

 

In apertura nel numero del 28 febbraio del quindicinale Dom ci sono i rapporti di collaborazione tra Slavia friulana e Valle dell’Isonzo e la necessità di dare loro nuova forza e continuità. Questo è quanto è stato sottolineato da Zdravko Likar, ex prefetto di Tolmino, protagonista della serata organizzata al centro culturale sloveno a San Pietro dalla comunità slovena della Slavia friulana, che in un clima informale e partecipato lo ha ringraziato per il lodevole impegno profuso negli anni nel promuovere i rapporti tra le due aree di confine.
Siamo entrati nel periodo della Quaresima, in cui ricordiamo e riviviamo il cammino del popolo di Israele dalla schiavitù verso la libertà che è data dalla Terra promessa. Questo è il tema dell’editoriale scritto da mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom.
E il significato della Quaresima, che per i cristiani rappresenta il periodo di preparazione alla Pasqua viene evidenziato dall’articolo di apertura nella pagina di vita religiosa.
In prima pagina e all’interno del giornale si sottolinea come la proposta di legge del centrodestra regionale per la promozione dei dialetti sloveni della Benecia, di Resia e della Valcanale rappresenti un palese doppione di quanto già esiste e e quindi uno spreco di risorse.
Si conclude con questo numero la pubblicazione della ricerca storica di Giorgio Banchig sui plebisciti in Italia dal 1860 al 1870, sulla terza guerra d’indipendenza del 1866, sulla celebrazione del plebiscito il 21 e 22 ottobre 1866 e sulla questione dei confini tra Italia e Austria. Tutti gli articoli sono stati raccolti nella pubblicazione, con annessa traduzione slovena, «Al suono della remonica. A 150 anni dal plebiscito e dall’annessione della Slavia, del Friuli e del Veneto al Regno d’Italia», edito dalla cooperativa Most e dall’associazione«don Eugenio Blanchini» di Cividale.
All’interno del giornale un articolo che anticipa il programma, non ancora definitivo, dell’inaugurazione della nuova scuola bilingue in viale Azzida, che porterà il nome del suo fondatore Paolo Petricig e alla quale interverrà il presidente della Slovenia, Borut Pahor.
Crolla del 23%, rispetto ai dati dello scorso anno, il numero dei bambini nelle scuole dell’infanzia nelle valli del Natisone. È quanto emerge dai dati relativi all’iscrizione nelle scuole dell’infanzia, primaria e media inferiore nelle Valli del Natisone, del Torre, dello Judrio, di Resia e Valcanale.
Una ricchezza senza pari è quanto rappresenta per la Slavia friulana il Carnevale, come ha ancora una volta dimostrato il successo della sfilata delle maschere tradizionali lo scorso 19 febbraio a San Pietro al Natisone.
Per rimettere a nuovo la strada provinciale del Cornappo servono 8 milioni di euro, si legge in apertura sulla pagina delle Valli del Torre.
Le opzioni in Valcanale e SudTirolo e la sopraffazione dei gruppi indifesi sono stati al centro di un convegno organizzato recentemente a Udine.
Nell’Alta Valle dell’Isonzo la prima guerra mondiale e il suo patrimonio coinvolge 12 Stati in un progetto transnazionale, al quale parecipano anche realtà turistiche della vicina Slovenia.
Nella pagina dello sport in primo piano il Torean/Real Pulfero che nel campionato Amatori Figc continua a vincere, anche mettendo in campo le riserve.
E in ultima pagina c’è un calendario denso di eventi.