14 Giugno 2017 / 14. junij 2017

Ne prezrite v Domu 15. junija
Uscito il Dom del 15 giugno

Prva 1117V izdaji 15. junija, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje 20 let delovanja združenja Blankin v Čedadu, ki je obrodilo obilo sadov in se le naprej zavzema za ohranitev slovenske identitete v Benečiji, Reziji in Kanalski dolini. Združenje bo 21. junija v Čedadu predstavilo načrt »Arhitekture slovenske prisotnosti«, ki ga vodi ob podpori Dežele Furlanije Julijske krajine.
Takozvane vojne za vero so v ospredju v uvodniku odgovornega urednika msgr. Marina Qualizze. V rsnici, kot podčrta odgovorni urednik, gre za boje za oblast in za osvojitev sveta.
Na verski strani je v ospredju odprtje poletne sezone romanj na Svete Višarje, ki bodo potekala po sledeh mons. Mateučiča. Romanrje že pozdravlja nova trijezična spletna stran.
V komentarju Riccardo Ruttar glede novega volilnega zakona podčrta, da je izvolitev slovenskega predstavnika v Senatu in Poslanski zbornici sveta (nedotakljiva) pravica slovenske narodne skupnosti.
Petnajstdnevnik postavlja v ospredju izid občinskih volitev v Benečiji, kjer je v Sauodnji bil potrjen Germano Cendou, v Tipani pa izvoljen Alan Cecutti, oboje z levesredine; v Kanalski dolini pa na Trbižu je bil izvoljen desnosredinski Renzo Zanette.
V Mažeruolah je marca bila ustanovljena domača Pro loko, ki šteje že 34 članov in ima v programu načrte po stezah tradicije.
V kraju Ta na meji v Terskih dolinah združenje Asinando je prejela v brezplačno uporabo z občine Bardo območje bivšega skladišča orožja, kjer namerava zgraditi didaktično-socialno kmetijo.
Protagonistka strani posvečene odnosu mladih do slovenskega jezika je Mara Paletti, aktivna kulturna delavka ki živi v Ravanci, v dolini Rezije, za katero podčrta potrebo po ustvarjanju več delovnih mest, da bi se mladi vrnili v dolino, ter po spodbujanju aktivne rabe rezijanskega narečja.
Glasba, dogodki in konference bodo odmevale v Kanalski dolini od 14. do 18. junija na Festivalu Risonanze.
Glede Rezije pa članek o nedavnem romanju na Brezje, skupaj z župnijo Možnice.
Letos je 20 let od odprtja bivalne skupnosti v Zalogu v Tolminskem, ki vključuje odrasle osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju ter odrasle s pridobljenimi možganskimi poškodbami. To v ospredju na Posoški strani.
V Miersi so ponovno in uspešno priredili Praznik športa. Pobuda je izpostavila sposobnosti celotnega rekretaivnega-športnega okolja.
Na zadnji strani v bogatem koledarju dogodkov naj omenimo to kar je v programu 23. junija. Zvečer bodo ob 21. prižgali kries Sv. Ivana v Gorenjin Tarbju in v Hostnem; v Kobaridu pa bodo v kulturnem domu, na prireditvi ob Dnevu državnosti, nastopali tudi zbori in skupine iz Benečije. Slavnostni govornik bo Giorgio Banchig. V ospredju bodo spremebe, tudi v čezmejnih odnosih, in življenje po letu 1991, ko je Slovenija postala samostojna.

 

In apertura dell’edizione del 15 giugno, il quindicinale Dom mette in evidenza i venti anni di attività dell’associazione Don Eugenio Blachini di Cividale, che continua a fare molto per la tutela dell’identità slovena nella Slavia friulana, a Resia e in Valcanale. L’ultimo progetto, che promuove con il sostegno finanziario della Regione, riguarda l’architettura slovena e verrà presentato il 21 giugno a Cividale.
Le cosiddette guerre di religione sono al centro dell’editoriale firmato da mons. Marino Qualizza, direttore responsabile del Dom. In realtà, sottolinea il direttore, si tratta di conflitti si tratta di conflitti per il potere e il dominio del mondo.
Nella pagina di vita religiosa l’apertura, il prossimo 24 giugno, della stagione estiva dei pellegrinaggi al santuario suol monte Lussari che seguirà le impronte di mons. Mateucig e alla quale è dedicato un sito internet trilingue.
Nell’opinione Riccardo Ruttar, in merito alla nuova legge elettorale, sottolinea come sia un sacrosanto diritto della comunità nazionale slovena l’elezione di un suo rappresentante in Senato e nella Camera dei deputati.
Il quindicinale mette in primo piano gli esiti delle elezioni amministrative nella Slavia friulana, dove a Savogna è stato riconfermato Germano Cendou e a Taipana eletto Alan Cecutti, entrambi del centrosinistra; a Tarvisio, invece, voto nel segno della continuità con l’elezione di Renzo Zanette, di centrodestra.
A Masarolis lo scorso marzo è stata costituita la Pro loco, che conta già 34 associati e ha in serbo progetti sui sentieri della tradizione.
A Tanamea l’associazione Asinando ha ricevuto, in comodato d’uso, dal Comune di Lusevera, l’area dell’ex polveriera, dove intende realizzare una sorta di fattoria didattico-sociale. Questo in apertura nella pagina dedicata alle Valli del Torre.
La pagina dedicata al rapporto dei giovani con la lingua slovena mette in primo piano l’intervista a Mara Paletti. L’attiva operatrice culturale, residente a Prato in Val Resia, sottolinea la necessità di creare più posti di lavoro per richiamare i giovani in valle e di promuovere l’uso attivo del dialetto resiano.
Musiche, eventi e conferenze risuonano in Valcanale, dove dal 14 al 18 giugno avrà luogo il Festival Risonanze.
Da Resia un articolo sul recente pellegrinaggio a Brezje insieme alla forania di Moggio.
Quest’anno ricorrono 20 anni di apertura della comunità in località Zalog nel Tolminese, che si occupa di adulti con problemi di sviluppo fisico e psichico. Lo evidenzia la pagina dedicate all’Alta Valle dell’Isonzo.
A Merso è stata riproposta con gran successo la Festa dello sport, che ha promosso le potenzialità di tutto il comprensorio ricreativo-sportivo.
In ultima pagina un ricco calendario di appuntamenti. Significativa la serata del 23 giugno, con il kries o falò di San Giovanni alle 21 a Hostne e Tribil Superiore; alle 19 a Kobarid, in occasione della Festa della Repubblica Slovena, una manifestazione che vedrà anche la partecipazione di gruppi provenienti dalla Slavia friulana. Oratore ufficiale lo storico e pubblicista Giorgio Banchig. L’accento verrà posto sui cambiamenti subentrati nei rapport transfrontalieri e nel quotidiano dopo il 1991, anno della proclamazione della Slovenia indipendente.