29 Luglio 2020 / 29. julij 2020

Ne prezrite Doma z dne 31. julija
In primo piano sul Dom del 31 luglio

V izdaji z dne 15. julija petnajstdnevik Dom postavlja v ospredje, kako sredstva za razvoj Benečije, Rezije in Kanalske doline po več let čepijo v blagajni Dežele Furlanije-Julijske krajine. Glavni članek nosi naslov »Sredstva za razvoj Nediških dolin ostanejo v blagajni Dežele«.

Po vsej verjetnosti tudi letos Benečija, Rezija in Kanalska dolina ne bodo deležne finančne pomoči, ki jo državni zaščitni zakon namenja razvoju občin videnske pokrajine, v katerih je zgodovinsko prisotna slovenska manjšina. Vsoto pol milijona evrov država redno nakazuje deželi Furlaniji-Julijski krajini; denar po več let čepi v deželni blagajni. Zadnjič so sredstva razdelili leta 2016. Za tem se je nakopičilo 2,4 milijona evrov.

Medtem pa mladi, ki bi preko sredstev iz 21. člena zaščitnega zakona dobili vsaj začasno zaposlitev, ostajajo na cesti, projekti za razvoj kulturnega turizma, kmetijstva in čezmejnega sodelovanja pa se starajo in prašijo na pisalnih mizah deželnih funkcionarjev.

Il numero del 31 luglio del quindicinale richiama l’attenzione su come le risorse per lo sviluppo di Slavia, Resia e Valcanale da diversi anni giacciano nelle casse della Regione Friuli-Venezia Giulia. Con ogni probabilità anche quest’anno Slavia, Resia e Val Canale non godranno del sostegno finanziario che la legge statale 38/01 di tutela della minoranza linguistica slovena riserva allo sviluppo dei comuni della provincia di Udine in cui la minoranza è tradizionalmente è presente. Lo Stato assegna regolarmente alla regione Friuli-Venezia Giulia l’importo previsto di mezzo milione di euro; da diversi anni, però, queste risorse giacciono nelle casse regionali. Da quando è stata effettuata la loro ultima distribuzione, ovvero nel 2016, si sono accumulate risorse per 2,4 milioni di euro. I giovani che tramite i fondi previsti dall’articolo 21 della legge di tutela potrebbero avere un impiego almeno temporaneo, intanto, restano per strada. I progetti per lo sviluppo del turismo culturale, dell’agricoltura e della collaborazione transfrontaliera, invece, divengono obsoleti e restano sulle scrivanie dei funzionari della regione.

 

V OSPREDJU / IN PRIMO PIANO

Tisti denar je naš! / Quel denaro è nostro!

UVODNIK / EDITORIALE

Tabele pravijo, da smo živi / I cartelli stradali dicono che siamo vivi

VERSKO ŽIVLJENJE / VITA RELIGIOSA

V Cerkvi je prostor za vse, vsi lahko najdejo svoje mesto / In Chiesa c’è spazio per tutti, tutti possono trovarvi posto

ZGODOVINA IN KULTURA / STORIA E CULTURA

La festa della «Rožinca» è nostra, ma è molto antica e arriva da lontano / »Rožinca« je naša, ampak je zelo stara in prihaja od daleč

POGLOBIMO IN PREMISLIMO / APPROFONDIAMO E RIFLETTIAMO

Šole na daljavo, reši nas, o Gospod / O Signore, salvaci dalla scuola a distanza

SPOMINI MSGR. MARINA QUALIZZE / I RICORDI DI MSGR. MARINO QUALIZZA

»Poglej, kako lepo čičico sem kupila« / «Guarda che bella bambina ho comprato»

DOMA IN PO SVETU / A CASA E NEL MONDO

Na Svetih Višarjah so se ob kipcu spet zbrale vse dežele ob tromeji / Tutti i popoli attorno al triplice confine si sono di nuovo riuniti alla statuetta di Lussari

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI

Lo statuto della Comunità nei Comuni / Statut Skupnosti na občinah

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI

Za ohranjanje domače zavesti z živo besedo, dejanji in dušo / Per mantenere l’identità locale con l’uso della lingua, coi fatti e con l’anima

IZ NAŠIH DOLIN / DALLE NOSTRE VALLI

Bolj čedno okoli koče s pomočjo častnega gosta / Più pulito intorno al rifugio con l’aiuto di un ospite d’eccezione

TERSKE DOLINE / VALLI DEL TORRE

Alla ricerca della salute nelle foreste sul Natisone / V iskanju zdravja v gozdih na Nediži

KANALSKA DOLINA / VALCANALE

Večjezični pouk je naletel na odobravanje ministrstva / L’insegnamento plurilingue ha incontrato il consenso del Ministero

REZIJA / RESIA

Una favola dentro al borgo / Pravljica znotraj vasi

POSOČJE / VALLE DELL’ISONZO

Nova pot povezuje Tolminska korita in Kozlov rob / Un nuovo sentiero collega le gole di Tolmin e le rovine di Kozlov rob

ŠPORT / SPORT

Diramato il programma della stagione 2020-2021 / Objavili so program za sezono 2020-2021

PRILOGA – Sv. Marija iz Porčinja / INSERTO – S. Maria di Porzus

Pomembni obletnici / Un anniversario importante