28 Agosto 2019 / 28. avgust 2019

Ne prezrite Doma 31. avgusta
Non perdete il Dom del 31 agosto

V izdaji z dne 31. avgusta, petnajstdnevnik Dom postavlja v ospredje življenje na planinah Benečije v preteklosti, kakršna je opisana v knjigi Živiet na planinah/Vivere sui pascoli. »Mi, ki smo se rodili v petdesetih-šestesetih lietah, smo tista zadnja generacija, ki se zmisne, kuo je bluo tenkrat, kadar naše vasi so ble pune otruok an naša zemja je bla šele živa. San napisala niek od tistega cajta, ki se na varne maj vič.« Tako Luisa Battistig, Kajancova iz dolenjega konca Marsina, pravi o knjigi, ki bo na pobudo Občine Sauodnja izšla pri zadrugi Most. Njeno raziskavo bojo predstavili v soboto, 31. avgusta, ob 18. uri v koči Pelizzo na Lazeh, sicer v okviru 43. gorskega praznika na Matajurju.

V uvodniku msgr. Marino Qualizza govori o prihodu jeseni in navadnih opravkov. »Upamo, de tuole vroče polietje pusti vrata odparta buj hladni jeseni, takuo de se bomo mogli veseliti vsega, kar nam parpravlja šetember. Že za nami je miesac vošt, ki je biu bogat praznovanj, sejmu, srečanj. Ljudje so nazaj napunili naše vasi. Paršli so sinuovi al’ navuodi tistih, ki so muorali zapustiti našo domovino naglo po drugi vojski. Prù lepuo je bluo se nazaj srečati, se spoznati an se kupe veseliti po naših vaseh.« Kmalu bo spet čas za delo in šolo. »Kot je znano, je malo diela par nas, zatuo so se vasi spraznile. A če modri judje pravijo, de se par nas lepuo živi, zak’ imamo dobar zrak, bi bla velika sreča, če bi se kajšan tih mladih parbližu hiši tih starih an takuo dau ‘no roko, de tele nas sviet ne bo zapuščen. Bi na bluo slavo, če bi šle naprej tiste pobude, ki so ble v načartu an so predvidevale sodelovanje nediških an soških kamunu. Dvojezična šuola v Špietru bi muorla biti preljubjena od vsieh Benečanu, zak’ je prava bogatija. An lepuo bi bilo, če bi nastale povezave tudi z drugimi šuolami, ki so na teritoriju, de bi se rodilo kajšno doprinosno sodelovanje.« Od 7. septembra bo spet ob sobotah zvečer slovenska sveta maša v farni cerkvi v Špietru.

Vedno iz Nediških dolin prihaja razveseljiva novica, da je Davide Clodig novi ravnatelj dvojezičnega večstopenjskega zavoda Pavel Petričič. Imenovali so ga 22. avgusta, med sedmimi novimi ravnatelji za slovenske šole v Italiji, ki so letos uspešno zaključili natečaj. Novi ravnatelj, ki je doma iz Sriednjega in ima 45 liet, je biu do zdaj profesor matematike in naravoslovja na dvojezični srednji šoli v Špietru. Delo v novi vlogi bo začel 2. šetemberja. Novo šolsko leto se bo v Furlaniji Julijski krajni začelo v četrtek, 12. septembra.

V petek, 16. avgusta, so v Gorenji Miersi organizirali prireditev ob petdesetletnici od takrat, ko se je msgr. Mario Qualizza včlanil v planinsko društvo Cai. Njegova ljubezen do gore ob ljubezni do vere sega sicer daleč v preteklost.

Ustanova Ater iz Vidna je objavila razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj v šestih občinah Nediških dolin. Prijave je treba oddati do 2. oktobra.

Pri Kodarmacih v Idarski dolini še živi gospod Antonio Codromaz, ki nam je povedal o življenju v vasi. V petdesetih letih prejšnjega stoletja jih je tam bilo 54, zdaj so ostali na tri. Pred kratkim je Občina Prapotno tudi pri Kodarmacih dala postaviti italijansko-slovenske table. Gospod Codromaz se tega veseli: »Vičkrat že smo vprašal’, za jih imiet, sa’ smo bli nimar Slovienj, odkar je sviet. Parvo smo bli pod Avstrijo, potle pod Italijo, ma nimar Slovienj.« Pri bližnjih Budažih so na štiri. O življenju v vasi in v Idarski dolini nam je povedal domačin Mario Codromaz.

V Tipani se bo novo šolsko leto začelo z večjim številom vpisanih in z novim šolabusom. V šoli bodo tudi v novem šolskem letu poučevali slovenščino, sicer spet v sodelovanju z Občino Tipana in Združenjem Don Eugenio Blanchini.

V soboto, 7. septembra, bo na Dobraču dan čezmejnega srečanja. Opoldan bo v Slovenski cerkvi na vrhu gore sveta maša. Na prireditev vabi čezmejna delovna skupina, ki jo sestavijo društva in ustanove z avstrijske Koroške, Slovenije in Furlanije-Juljiske krajine. Letos prvič sodelujeta tudi Združenje Don Mario Cernet in Slovensko kulturno središče Planika iz Kanalske doline.

Na Solbici se je v soboto, 10. in nedeljo, 11. avgusta, odvijal 22. Praznik brusača. Ob tej priliki so praznovali tudi dvajsetletnico Muzeja brusača.

V Kobaridu so pred 30 leti ugotovili, da Kobarid potrebuje muzej. Manj kot 15 mesecev po prvem sestanku so odprli Kobariški muzej.

Na športni stran Dom postavlja v ospredje začetek nove nogometne sezone. Prvenstvo se bo začelo 15 septembra.

In primo piano nel numero del 31 agosto del quindicinale Dom c’è la vita di un tempo sulle malghe della Slavia. A descriverla è Luisa Battistig Kajancova di Mersino/Marsin, che ha curato il libro «Živiet na planinah/Vivere sui pascoli». «Noi che siamo nati negli anni Cinquanta e Sessanta –  spiega Luisa Battistig – facciamo parte di quell’ultima generazione che ricorda quell’epoca in cui i nostri paesi erano pieni di bambini e la nostra terra ancora viva. Ho scritto qualcosa di quel periodo, che non tornerà mai più». Pubblicato su iniziativa del Comune di Savogna/Sauodnja dalla Cooperativa Most, il libro sarà presentato sabato, 31 agosto, alle 18.00 al rifugio Pelizzo in località Laze, nell’ambito della 43. Festa della montagna sul Matajur.

Nell’editoriale mons. Marino Qualizza ci parla dell’arrivo dell’autunno e del ritorno agli impegni quotidiani dopo le ferie. «Speriamo che questa calda estate apra le porte al più fresco autunno, affinché possiamo gioire di ciò che ci prepara settembre. Già si conclude un agosto ricco di festeggiamenti, ricorrenze patronali, incontri. La gente è tornata a riempire i nostri paesi. Sono venuti figli e nipoti di quanti hanno dovuto lasciare in fretta la nostra terra dopo la seconda guerra mondiale. È stato davvero bello tornare a incontrarsi, a conoscersi e a rallegrarsi insieme nei nostri paesi». Presto sarà già ora di tornare a scuola e al lavoro. «Come noto, da noi c’è poco lavoro, per questo i paesi si sono svuotati. Ma se i saggi dicono che da noi si vive bene perché l’aria è buona, sarebbe motivo di grande gioia, se qualcuno dei giovani si avvicinasse alla casa dei nonni e desse una mano, affinché questo nostro mondo non sia abbandonato. Non sarebbe male, se proseguissero le progettate iniziative di collaborazione tra i comuni delle Valli del Natisone e della Valle dell’Isonzo. La scuola bilingue di San Pietro al Natisone dovrebbe essere amata da tutti i beneciani, perché rappresenta una vera ricchezza. E sarebbe bello se sorgessero legami anche con le altre scuole sul territorio, affinché nasca una qualche collaborazione fruttuosa». Dal 7 settembre, ogni sabato sera, a San Pietro al Natisone/Špietar sarà di nuovo celebrata la Messa in sloveno.

Sempre dalla Valli del Natisone giunge la bella notizia che Davide Clodig è il nuovo dirigente dell’istituto comprensivo bilingue «Paolo Petricig». È stato nominato il 22 agosto assieme agli altri sei nuovi dirigenti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena in Italia che con lui hanno superato le prove di concorso. Il nuovo dirigente viene da Stregna/Sriednje e ha 45 anni. Finora è stato professore di matematica e scienze naturali alla scuola secondaria di primo grado bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar. Dal 2 settembre prenderà servizio nella nuova funzione. In Friuli-venezia Giulia il nuovo anno scolastico inizierà giovedì, 12 settembre.

Giovedì, 16 agosto, a Merso di sopra/Gorenja Miersa si è svolto un incontro nel cinquantesimo d’iscrizione di mons. Mario Qualizza al Cai. Oltre a quello per la fede, il suo amore per la montagna ha radici profonde.

L’Ater di Udine ha pubblicato un bando per l’assegnazione di dieci case popolari in sei comuni della Valli del Natisone. Le domande vanno consegnate entro il 2 ottobre.

A Codromaz/Kodarmaci, in Val Judrio, abita ancora Antonio Codromaz, che ci ha raccontato com’è vivere in paese. Negli anni Cinquanta del secolo scorso il paese contava 54 abitanti, ora sono rimasti in tre. Il Comune di Prepotto ha fatto installare anche a Codromaz cartelli toponomastici in italiano e sloveno. Il signor Codromaz è contento: «Avevamo chiesto più volte di averli, perché abbiamo sempre parlato sloveno, da quando gira il mondo. Prima siamo stati sotto l’Austria, poi sotto l’Italia, ma sempre sloveno». Nel vicino paese di Berda/Budaži sono in quattro. A raccontarci della vita lì e in Val Judrio è Mario Codromaz.

A Taipana/Tipana il nuovo anno scolastico inizierà con un maggior numero di alunni e un nuovo scuolabus. Anche per quest’anno a scuola sarà insegnato lo sloveno, di nuovo in collaborazione col Comune di Taipana/Tipana e l’Associazione/Združenje «Don Eugenio Blanchini».

Sabato, 7 settembre, sul monte Dobratsch si svolgerà un incontro internazionale. Alle 12.00  sarà celebrata una Messa nella Windische Kapelle/Slovenska cerkev, che si trova in cima alla montagna. L’evento è organizzato da un gruppo di associazioni e enti provenienti da Carinzia, Slovenia e Friuli-Venezia Giulia. Quest’anno a collaborare dalla Valcanale ci sono, per la prima volta, anche l’Associazione/Združenje «Don Mario Cernet» e il Centro culturale sloveno/Slovensko kulturno središče «Planika».

A Stolvizza/Solbica si è svolta, sabato 10 e domenica 11 agosto, la 22a Festa dell’arrotino. La manifestazione ha offerto l’occasione ideale per celebrare il ventennale del Museo dell’arrotino.

Trent’anni fa a Kobarid (Caporetto) è emerso il bisogno di allestire un museo. A meno di quindici mesi dal primo incontro organizzativo è nato il Kobariški muzej (Museo di Caporetto).

Sulla pagina dedicata allo sport il Dom dedica l’articolo d’apertura all’inizio della nuova stagione calcistica. Il campionato inizierà il 15 settembre.