15 Novembre 2017 / 15. november 2017

Domače pravljice
(knjiga in dvd)

Par zadrugi Most je s finančno podpuoro Dežele Furlanije Julijske krajine izšla zbierka osanajstih pravc iz nediške doline, ki jih je zbrala Ada Tomasetig. Lepuo jih je ilustriru Moreno Tomasetig. Slovenist Janež Ježovnik jih je prepisu v literarni slovenski jezik in napisu uvod, v katerim je dokazu, de je beneški dialekt slovenski. Bukva je grafično parpravla Tuuli Nevasalmi. Novuost je, de je studio Malalinea iz Vidna pravljici Krajič in Lesica an nje parjatelji animiru in posneu na Dvd, ki je parložen h bukvam. Takuo, de se tele dvie pravce lahko gleda na televizorju al’ na kompjuterju, naj v domačin slovenskim jeziku z glasam Ade Tomasetig, naj v literarnem jeziku z glasam Marca Manina. Bukva in Dvd je zadruga dala vsien učencam vartcu in primarnih šuol v Benečiji in Kanalski dolini.  Ada Tomasetig je začela pravce pravt vič ku 40 liet odtuod, kar so v Gorenjem Tarbiju nardil’ te parvo Mlado briezo. Začela jih je pisat pru za časopis Dom. »Mislen, de pravce imajo šele velik pomien za otroke, zak’ jih pejejo tu življenje brez, de se ustrašijo. Sa’ s cajtan otrok zastope puno reči. Kàr san bla mikana, mi je bluo všeč poslušat tata an mamo, kàr so pravce pravli. Prù lepuo je, de starši al’ noni pravijo pravce otrokam. Priet ku vse, zak’ so kupe an potlé, zak’ se tu pravcah zaries vide vse življenje od ljudi«, nam je poviedala Ada Tomasetig. Domače pravce so bukva, ki »kažejo življenje Nediških dolin, od mitologije do vsakdanjega dne, pravejo, kuo so ankrat težkuo živiel’.« Doložla je še, de »protagonisti puno pravc pridejo s sveta mitologije. So krivapete, ki so imele obarnjene noge an so učile ljudi, ki so se z njimi pametno obnašali; torke so ble nomalo buj žleht z ljudmi; škrataci so bli mikani možje, ki so dielal’ dušpiete tu štal’, tu hiš’ an so tudi varval’ hišo. Mi v Sarženti imamo škrataca Duluko. Velikaži so bli brumni an žleht; so ble štrije. V pravcah so ble vičkrat žvince, ki so znale guorit, so dielale, so imiele za norca an ble žalostne. Tele figure so puno všeč otrokam«.

La cooperativa Most ha pubblicato, col sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, diciotto fiabe della valle del Natisone, raccolte da Ada Tomasetig, nel volume dal titolo «Domače pravljice – Domače pravce». Il libro è stato in lingua slovena standard e in dialetto sloveno beneciano. La trascrizione dal dialetto sloveno beneciano alla lingua slovena standard è stato curata dallo slovenista Janoš Ježovnik, che ha anche scritto un’introduzione, nella quale è dimostra in modo chiaro e semplice come il dialetto beneciano sia un dialetto sloveno. Il libro, curato per la parte grafica da Tuuli Nevasalmi, è impreziosito dai disegni dell’illustratore Moreno Tomasetig. In allegato al libro c’è anche un Dvd, che contiene i cartoni animati «Krajič» e «Lesica an nje parjatelji» . A animare e registrare su Dvd le due relative fiabe è stato lo studio Malalinea di Udine. Si possono guardare i disegni animati sia in dialetto sloveno beneciano, ascoltando la voce di Ada Tomasetig, sia in sloveno standard, con la voce di Marco Manin.