Dan veselja za celo Benečijo_Giorno di festa per tutta la Slavia

Msgr. M Qualizza in g. N. Zuanella s prvoobhajenci/Mons. M. Qualizza e don N. Zuanella coi bimbi che hanno ricevuto la Prima comunione

Parvo sveto obhajilo desetih otruok, ki so se učili katekizem tudi po slovensko, bo ostalo v zgodovini. »Ta dan je vsega veseja za te otroke, za njih starše, za žlahto in za vso našo skupnost,« je jau famoštar Božo Zuanella v nediejo, 27. šetemberja, v cierkvi svetega Ivana na Tarčmunu. Dovojezični katekizem spada namreč pod tarčmunsko in sauonsko faro. Okvir je biu čudovit. Cierku stoji prù na varhu gore, te treče, kot nje ime, kupe z Matajuram in Svetim Martinam. Pogled teče z varha Matajurja, do Mašere in dol do doline. Sonce, ki je v prejšnjih in naslednjih dneh ostalo skrito za maglo in daževnimi oblakami, se je pru v nediejo parkazalo, ku de bi dobri Buog želeu dati svoj žegan Parvemu svetemu obhajilu po sloviensko. V cierkvi so se čuli glasovi cerkvenega pevskega zbora, ki vsako saboto pieje par maši po slovensko v Špietru in ki tudi za telo liepo parložnost je vzdignu parljubljene pobožne piesmi. Na orgle ga je spremlju Davide Clodig.

Deset v bielim obliečenih otruok s svečami v rokah je v precesiji kupe s katehetinjo Anito Bergnach paršlo v cierku, kjer so jih čakali sorodniki in duhovnika, sa’ je ob domačem famoštru biu še msgr. Marino Qualizza. Parsotna sta bla tudi sauonski šindik Germano Cendou in državni sekretar za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Dejan Valentinčič.

Kàr so dobili svoje mesto v klopeh, so otroci zapieli adno piesem. Na kitaro jih je spremljala Vesna Jagodic, ki je vse tele lieta pomala par katekizmu.

Parvo berilo, psalm in evangelij so prebrali po sloviensko, drugo berilo pa po italijansko. Glih takuo je bluo za prošnje, nekateri otroci so jih prebral’ po sloviensko, drugi pa po italijansko. Gaspuod Zuanella je pridigau po sloviensko, msgr. Qualizza pa po italijansko. Guorila sta o pomenu kruha, ki muora hraniti ne samuo telo, ampak tudi dušo. Domači famoštar je tudi poviedu o starmi poti, ki je pejala do dvojezičnega parvega obhajila. Na koncu maše so otroci parjeli tudi nekatere šenke v spomin parvega srečanja s Kristusam v Evharistiji: svečo, ki so jo daržali v rokah, križac, pergameno, molitvenik v slovenskem jeziku, sarčace, ki ga je Dario Battaino iz Ažle personaliziru z imenam otroka in podariu.

Po maši so se zbrali na britofu blizu cierkve, pred grobam msgr. Ivana Trinka. Zbor je zapeu piesem »Tri planike«. Ganljive besiede je predbrala Anita Bergnach: »Danes smo tukaj zbrani na grobu Ivana Trinka, ki je svojo globoko ljubezen do rodne zemlje odpeval tudi v svojih pesmih. Veliko bolečino ob slovesu od domačega kraja, ki ga je v dvajsetem letu starosti moral zapustiti, izražal v naslednjih verzih: “Daleč moram, daleč, kakor ptič jeseni, ko čez morje žene sever ga ledeni. Kje si, zemlja rodna, zemlja bedna, mala, ki jo milost božja meni v last je dala? Kakršna si koli, moja si brez kraja, dokler se s telesom duša moja spaja.« Giorgio Banchig, predsednik združenja Blankin, ki je močnuo podparlo dvojezični katekizem, je otrokam poviedu o msgr. Trinku: »Dragi otročiči, vi ste srečni, ker ste parjeli parvo sveto obhajilo prav na Tarčmunu, v tieli liepi cierkvi, v telem liepem kraju, na katerem se je rodiu monsinjor Ivan Trinko. Biu je duhovnik, filozof, zgodovinar, velik človek, ki so ga poznali po vsi Evropi in on je tudi poznu razne evropske jezike, a je začeu od svojega slovienskega jezika in je pisau njegove piesmi v slovienskem jeziku.« Banchig je deliu z otroki tudi tri misli, ki jih je Ivan Trinko dau vsiem duhovnikam in vsiem našim judjem, ki živijo, ki so se rodili v Benečiji: »Parvo je skarbeti za ohraniti viero v Boga. Vi ste donas zrasli v vieri, ohranite viero do konca svojih dni. Drugo je skarbeti za našo zemjo. Vidimo jo zapuščeno. Ko je biu Ivan Trinko še živ, tu je biu vse obdielano, posiečeno in skopano. Trieba je pa oživieti telo liepo našo zemjo. Kàr boste zrasli in boste zdravniki, profesorji al’ kaj druzega, skarbite tudi vi za našo zemjo. Trečje je pa parporočevavu, naj ohranimo naš slovenski jezik. Vi ste donas parjeli parvo sveto obhajilo, ste molili in pieli po sloviensko. V vaši dvojezični šuoli se učite slovenščino in italijanščino. To je veliko bogastvo za vse nas in za vas. Ohranite našo liepo govorico, de ostane in bo ostala še naprej živa med našimi judmi.« Otroci so na koncu dvojezično prebrali svojo miseu o Ivanu Trinku, zahvalili so se tudi duhovnikoma Qualizzi in Zuanelli ter katehetinjama Aniti in Vesni. (Veronica Galli, slike/foto: Oddo Lesizza)

La Prima comunione dei dieci bambini che hanno frequentato il catechismo in sloveno e italiano resterà nella storia. «Questo è un giorno di grande felicità per questi bambini, per il loro genitori, per i parenti e per tutta la nostra comunità», ha detto il parroco, Natale Zuanella, domenica 27 settembre nella chiesa di San Giovanni a Tercimonte-Tarčmun, in comune di Savogna-Sauodnja.

Il catechismo bilingue è organizzato proprio in seno alle parrocchie di Tercimonte e Savogna. La cornice scelta è stata meravigliosa. La chiesa è situata in cima a un monte, il terzo (come secondo alcuni suggerisce il toponimo Tercimonte) dopo i monti Matajur e San Martino. Lo sguardo corre dalla cima del Matajur verso Masseris-Mašera e giù fino alla valle. Il sole, che nei giorni precedenti e successivi è rimasto nascosto tra nebbia e nubi piovose, proprio domenica ha fatto capolino, come se il buon Dio volesse dare la propria benedizione alla Prima comunione in sloveno.

Nella chiesa sono risuonate le voci del coro parrocchiale che collabora alla Messa in lingua slovena, celebrata ogni sabato a San Pietro al Natisone-Špietar. I cantori hanno eseguito gli amati canti religiosi accompagnati all’organo da Davide Clodig.

Vestiti di bianco e con candele in mano, i dieci bambini sono entrati in chiesa in processione insieme alla catechista Anita Bergnach, dove hanno trovato ad aspettarli parenti e due sacerdoti. Assieme al parroco di Tercimonte, infatti, ha concelebrato anche mons. Marino Qualizza. Alla cerimonia religiosa hanno presenziato anche il sindaco di Savogna, Germano Cendou, e il segretario di stato all’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Dejan Valentinčič.

Dopo avere preso posto sui banchi, i bambini hanno eseguito un primo canto, accompagnati alla chitarra da Vesna Jagodic, che negli anni ha prestato aiuto nelle attività di catechismo.

La prima lettura, il salmo e il Vangelo sono stati letti in sloveno, la seconda lettura in italiano. Altrettanto è valso per le preghiere dei fedeli, alcuni bimbi le hanno lette in sloveno, altri in italiano. Don Zuanella ha tenuto l’omelia in sloveno, mons. Qualizza in italiano. Hanno parlato del significato del pane, che non deve nutrire solo il corpo, ma anche l’anima. Il parroco di Tercimonte ha, inoltre, ricordato la strada in salita che ha portato alla Prima comunione bilingue. Al termine della Messa i bimbi hanno ricevuto alcuni doni in ricordo del loro primo incontro con Cristo nell’Eucarestia: la candela che hanno tenuto tra le mani, un crocifisso, una pergamena, un libretto di preghiere in lingua slovena e un cuore personalizzato col nome di ogni bambino preparato da Dario Battaina, un fedele di Azzida-Ažla.

Dopo la Messa i bambini si sono riuniti nel cimitero vicino alla chiesa, davanti alla tomba di mons. Ivan Trinko, dove il coro ha eseguito il canto «Tri planike» (in italiano «Tre stelle alpine», ndt). Anita Bergnach ha letto parole molto toccanti: «Oggi siamo qui riuniti davanti alla tomba di Ivan Trinko, che ha cantato il proprio profondo amore per la terra in cui è nato anche nelle proprie poesie». La catechi-sta ha, quindi, letto alcuni versi in cui Trinko ha espresso il proprio dolore per l’addio alla terra natia, che ha dovuto lasciare a vent’anni. Per l’Associazione-Združenje «don Eugenio Blanchini», che ha sostenuto con forza il catechismo bilingue, il presidente Giorgio Banchig ha riflettuto: «Cari bambini, siete felici per avere ricevuto la Prima comunione proprio a Tercimonte, in questa bella chiesa, in que-sta bella località, dove è nato monsignor Ivan Trinko. È stato sacerdote, filosofo, storico, un grande uomo conosciuto in tutta Europa. Anche lui conosceva diverse lingue europee, ma ha iniziato dalla sua lingua slovena e vi ha scritto le proprie poesie». Banchig ha condiviso coi bambini anche tre pensieri che Ivan Trinko ha rivolto a tutti i sacerdoti e a tutta la nostra gente che vive ed è nata nella Slavia: «Il primo è curarsi di mantenere la fede in Dio. Oggi siete cresciuti nella fede, conservate la fede fino alla fine dei vostri giorni. Il secondo è curarsi della nostra terra. La vediamo abbandonata. Quando Ivan Trinko era ancora vivo, qui era tutto lavorato, falciato e ordinato. Bisogna dare nuova vita a questa nostra bella terra. Quando sarete cresciuti e sarete medici, professori o altro ancora, curatevi anche voi della nostra terra. Terzo, infine, si è raccomandato con noi di conservare la nostra lingua slovena. Oggi avete ricevuto la Prima comunione, avete pregato e cantato in sloveno. Nella vostra scuola bilingue imparate lo sloveno e l’italiano. Questa è una grande ricchezza per tutti noi e per voi. Conservate la nostra bella parlata, affinché resti e continui a restare viva tra la nostra gente». In conclusione i bambi-i hanno letto un proprio pensiero in due lingue su mons. Trinko e ringraziato anche i sacerdoti Qualizza e Zuanella e le catechiste, Anita e Vesna.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp