Čezmejni načrti za Log in Rabelj_Idee transfrontaliere per Log e Cave

Log_pod_Magartom-StolnNa Občini Bovec so se 6. aprila, na povabilo bovškega župana Valterja Mlekuža, sestali predstavniki občin Bovec in Trbiž. K posvetu so bili povabljeni tudi odgovorni strokovnjaki resornih ministrstev slovenske vlade, zavodov in institucij. Njih glavni namen je bila informacija, o priložnostih in potrebah za dokončno izvedbo tega čezmejnega muzejskega in obenem projekta za potrebe turističnega gospodarstva.

Gre za projekt Obnova in revitalizacija rudniškega kompleksa Rabelj – Log pod Mangartom. Z njim bosta kandidirali za pridobitev evropskih sredstev Občini Trbiž kot vodilna v projektu in Občina Bovec kot njena partnerica. Z deli naj bi začeli prvega junija 2017, zaključili pa prvega februarja 2019. Projekt bo financiran iz programa Interreg Italija-Slovenija ter z lastnimi viri obeh Občin v vrednosti 1.279.000,00€.

Gre za tretji najdaljši »železniški« predor na Slovenskem. Rudnik Rabelj po domače (Italijani so, po zasedbi po prvi svetovni vojni, kraj potujčili v Cave del Predil, rudnik pa v Miniera di Raibl), je bil zgrajen pod Avstro-Ogrsko za kopanje svinčeve rude.

Predor so gradili med letoma 1899 in 1905, predvsem za potrebe odvajanja podzemne vode iz rudnika, med prvo svetovno vojno so po njem dovažali na bojišče soške fronte vojaško opremo, hrano in vojake. Kraj je dobil ime po Osvaldu Rablju, ki je nekaj časa bil najbolj pomemben človek  v tem delu doline, saj je bil dolgo časa, med drugim, lastnik dela rudnika. Domače ime Štoln pa že samo po sebi pove, da izhaja iz nemške besede Stollen za rov ali predor. V italijanščini pa Galleria di Bretto. V Bretto so namreč poitalijančili Log pod Mangartom.

Stoln se začenja v rudniku, 240m pod Rabljem, ki je na nadmorski višini 900 metrov. Ven pride v Logu pod Mangartom, ki leži uradno na višini 650 metrih nadmorske višine, na mestu izhoda iz Štolna  pa je nadmorska višina 660 m. Padec je torej okoli 0,2%..

Projekt obnove »štolna« vodi v Log pod Mangartom iz 13. obzorja rudnika Rabelj v dolžini 4844 metrov, širini 2,5 metra in višini 2 metra. Sedaj je pogoj za odprtje »štolna« za turizem predpisana varnost v njem.

Rečeno je bilo, da gre to z roko v roki s postavitvijo nove, širše proge z vlakcem za turistične namene in spaleoterapijo.

Sanjski projekt naj bi, v perspektivi razvoja, sedanje osnovne cilje razširil na revitalizacijo celotnega rudnika za turistične namene. V obsežno študijo bi vključili strokovnjake iz več področji, od tehnične izvedbe posodobitve do študije o možnih zdraviliških programov in ne nazadnje skupnega, čezmejnega turističnega marketinga, ob upoštevanju varstva narave v alpskem okolju ter delikatne zgodovinske in kulturne dediščine. Tak pristop, ki zahteva visoko kvalificirane strokovnjake, bi v ta prostor zopet privabil šolane ljudi, ki so motor inovacij in bolj privlačnega življenjskega standarda, kot je sedaj, ko vse mlado prihaja le na oddih.

Zato je pomembno, da so že na tem posvetu ugotovili pristojnosti posameznih ministrstev in institucij, ki bodo povabljene k projektu. Medtem so si ogledali zatečeno stanje vhoda v »štoln«, pri čemer jih je vodil vodič TD Log pod Mangartom, ki je na kratko osvežil zgodovino rudnika in zgodovinskega dogajanja v širšem prostoru, ki je pogojevala usodo te enkratne tehnične in zgodovinsko / kulturne zapuščine. Strinjali so se, da je naloga lokalnih in državnih politikov, da poenostavijo postopke, ki so sedaj cokla čezmejnega sodelovanja, zlasti ugodnejšega gospodarskega prepletanja na lokalni ravni. (Miran Mihelič)

Su invito del sindaco, Valter Mlekuž, al municipio di Bovec il 6 aprile si sono incontrati alcuni rappresentanti dei comuni di Bovec e Tarvisio/Trbiž. All’incontro sono stati invitati anche esperti dei ministeri del governo sloveno, nonché di enti e istituzioni. L’intento è stato quello d’informare rispetto alle occasioni e alla necessità di esecuzione definitiva del progetto museale transfrontaliero, legato anche al turismo, di restauro e rivitalizzazione del compendio minerario di Cave del Predil/Rabelj – Log pod Mangartom. Con esso si candideranno a ricevere fondi europei il Comune di Tarvisio come lead partner progettuale e il Comune di Bovec come suo partner. I lavori inizierebbero l’1 giugno 2017 e si concluderebbero l’1 febbraio 2019. Il progetto sarebbe finanziato tramite il programma Interreg Italia-Slovenia e fondi propri dei due comuni, per un ammontare totale di 1.279.000,00 €.

Costruita sotto l’Austria-Ungheria per estrarre zinco e piombo (blenda e galena), la miniera di Raibl comprende la terza galleria «ferroviaria» su territorio sloveno – quella di Log pod Mangartom.

Quest’ultima è stata costruita tra il 1899 e il 1905, anzitutto per la necessità di far defluire l’acqua sotterranea dalla miniera – ma, durante la prima guerra mondiale, tramite essa sono stati trasportati al fronte dell’Isonzo attrezzatura militare, cibo e soldati. La miniera ha preso nome da Oswald Raibl, che per diverso tempo, essendo anche proprietariod ella miniera, fu una personalità dispicco in questa parte della valle. Il nome in dialetto sloveno della galleria, «štoln», deriva dal termine tedesco «Stollen», che significa proprio «galleria». In italiano si chiama Galleria di Bretto – dove Bretto fu il modo in cui viene italianizzato il toponimo del paese di Log pod Mangartom.

All’interno della miniera, la galleria inizia 240 metri sotto Cave del Predil/Rabelj, che si trova a un’altitudine sul livello del mare di 900 m. Termina a Log pod Mangartom, che ufficialmente si trova a 650 m metri di altitudine, anche se l’uscita dello Štoln è localizzata a un’altitutdine di 660 m. La pendenza è, quindi, di circa lo 0,2%.

Il progetto di recupero dello «štoln» porta a Log pod Mangartom dal 13. livello della miniera di Raibl spostandosi attraverso una lunghezza di 4844 metri, una larghezza di 2,5 metri e un’altezza di 2 metri. Condizione per l’apertura dello »štoln« alla fruizione turistica è il rispetto dei parametri di sicurezza.

Durante l’incontro è stato evidenziato come il progetto vada di pari passo con la posa di nuovi binari più larghi, adatti a essere percorsi da un trenino a fini turistici e di speleoterapia.

In una prospettiva di sviluppo futuro, il sogno sarebbe di allargare gli attuali obiettivi fondamentali alla rivitalizzazione dell’intera miniera a fini turistici, coinvolgendo esperti in diversi ambiti, nel rispetto della tutela dell’ambiente naturale alpino e del patrimonio storico-culturale.

All’incontro sono state verificate le competenze di singoli ministeri e istituzioni, che saranno invitati a contribuire al progetto. Durante la giornata i presenti hanno anche potuto verificare l’effettivo stato dell’ingresso allo «štoln», diretti da una guida dell’associazione turistica TD Log pod Mangartom, che ha presentato la storia della miniera. I presenti si sono trovati concordi nel ritenere che sia compito della politica locali e nazionale semplificare quei procedimenti che rappresentano un impedimento alla collaborazione transfrontaliera e, soprattutto, a un più favorevole interscambio economico a livello locale.

Deli članek / Condividi l’articolo

Facebook
WhatsApp