11 ottobre 2017 / 11. oktober 2017

Ne prezrite v Domu 15. oktobra
Cosa c’è nel Dom del 15 ottobre

Prva 1817V izdaji z dne 15. oktobra, petnajstdnevnik Dom izpostavlja velike novosti v župnijah Benečije in Rezije. Podutana, Sriednje, Liesa in Dreka bodo imele novega župnika. Iz Sappade prihaja 46-letni duhovnik Michele Molaro; župnik Federico Saracino bo zapustil Nediške doline in se premestil v Fojdo in Čampej; v Reziji bo za novega vikarija prišel najmlajši duhovnik videnske nadškofije, 28-letni g. Alberto Zanier.
V uvodniku odgovorni urednik msgr. Marino Qualizza poudarja, da je zaradi pomanjkanja župnikov v Nediških dolinah avtarkija na obzorju
Na prvi in v notranji strani obširen članek in slike o sedemdesetletnici treh kulturnih delavcev Giorgia Banchiga, Riccarda Ruttarja in Bepa Qualizze, aktivnih sodelavcev Doma, ki smo jo praznovali 7. oktobra pri slovenski maši v župnijski cerkvi v Špetru.
Na verski strani je v ospredju vrnitev katekizma po slovensko v Benečijo, v župnije Špeter, Podutana in Fojda, na pobudo staršev, v sodelovanju z združenjem Blankin in s katehetinjo Anito Bergnach.
Sedež Nediške medobčinske teritorialne unije bo v Čedadu, v stavbi Čedajske ljudske banke. Stavbi v Špetru, bivšemu sedežu Gorske skupnosti Ter-Nediža-Bardo, tvega zaprtje, kljub temu, da je moderna stavba, ki je zahtevala znatno naložbo.
V Teru v Terskih dolinah je v načrtu prenova vaškega trga brez bencinske črpalke, edine v celi dolini.
Bodo otvorili, v saboto 14. Oktobra, na Solbici, v dolini Rezije, nov sedež Muzeja rezijanskih ljudi, ki so ga umestili v hišo Buttolo Ploc.
V šolah Kanalske doline je za otroke pouk slovenščine stekel tudi letos. Rešitev so našli po nedavnem srečanju v Ovčji vasi med ministrom za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazdom Žmavcem in predstavniki združenja Cernet, kulturnega centra Planika, Sveta slovenskih organizacij in Slovenske kulturno gospodrske zveze.
Žarko Trušnovec, načelnik Gorske reševalne službe Tolmin, je v Pinzolu, v pokrajini Trento, prejel prestižno mednarodno nagrado za solidarnost, ki jo podeljuje mednarodna komisija za reševanje v gorah Icar.
»Za Dreko/Grmek in za Savognese težek začetek«, je naslov v ospredje na športni strani.
Se nadaljuje pripoved v stripu o drugi svetovni vojni na podlagi dnevnikov g. Antona Cuffola (1889-1959).
Na zadnji strani je vabilo na Burnjak, ki bo v nedeljo, 15. oktobra, v Gorenjin Tarbju. Ob tem so navedeni burnjaki v Terski dolini, pobude v duhu solidarnosti in domače gastronomije.

 

 

L’edizione del 15 ottobre del quindicinale Dom pone in evidenza le grandi novità per le parrocchie della Slavia friulana e di Resia. A San Leonardo, Stregna, Liessa e Drenchia il nuovo parroco sarà don Michele Molaro da Sappada; da Liessa don Federico Saracino andrà a Faedis e Campeglio; a Resia il nuovo vicario parrocchiale sarà don Alberto Zanier, di soli 28 anni, il più giovane sacerdote dell’arcidiocesi di Udine.
Nell’editoriale il direttore responsabile, mons. Marino Qualizza, sottolinea il rischio di autarchia nelle comunità delle Valli del Natisone a causa della carenza di sacerdoti.
In prima pagina e all’interno un ampio resoconto sulla messa in sloveno dedicata lo scorso 7 ottobre a San Pietro ai tre operatori culturali Giorgio Banchig, Riccardo Ruttar e Giuseppe Qualizza, attivi collaboratori del Dom, che quest’anno hanno compiuto settant’anni.
La pagina di vita religiosa pone in primo piano il ritorno del catechismo in lingua slovena nelle parrocchie di San Pietro, San Leonardo e Faedis su iniziativa dei genitori in collaborazione con l’associazione Blanchini e la catechista Anita Bergnach.
La sede dell’Uti a San Pietro, ex sede della comunità montana Torre-Natisone-Collio è a forte rischio di chiusura, nonostante la struttura moderna e gli ingenti costi di realizzazione. L’unione intercomunale del Natisone avrà, infatti, sede nell’edificio della Banca popolare a Cividale.
A Pradielis, in Val Torre, dopo dieci anni di chiusura è arrivato il momento di smantellare la vecchia pompa di benzina, l’unico distributore della valle.
Sarà inaugurata sabato 14 ottobre a Stolvizza, in Val Resia, la nuova sede del Museo della gente di Val Resia, allestita in una delle case meglio conservate.
L’insegnamento dello sloveno nelle scuole della Valcanale sarà garantito anche nell’anno scolastico 2017-2018. Questo è l’esito dell’incontro che si è svolto lo scorso 29 settembre, nella sede dell’associazione don Mario Cernet a Valbruna-Ovčja vas, cui hanno partecipato il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Gorazd Žmavc, i rappresentanti dell’associazione Don Mario Cernet, del Centro culturale sloveno Planika, della Confederazione delle organizzazioni slovene e dell’Unione culturale economica slovena.
Žarko Trušnovec, capo del Soccorso alpino di Tolmin, ha ricevuto a Pinzolo il premio prestigioso della commissione internazionale Icar
«Per Drenchia/Grimacco e per Savognese un avvio di campionato difficile» titola la pagina dello sport.
Continua la pagina a fumetti sulla seconda guerra mondiale nella Slavia friulana, ispirata ai diari di Don Antonio Cuffolo.
In ultima pagina l’invito al Burnjak, la tradizionale festa delle castagne, domenica 15 ottobre, a Tribil superiore. E ancora feste delle castagne in val Torre, iniziative benefiche e gastronomiche.